گزيـــــده اخــــبار

Asre Ertebat - - دوربين -

ساخت دیســك 25 گیگابایتی با عمر یك میلیون سال!

دانشمندان دانشــگاه فدرال کازان روسیه با همکاری محققان خارجی از دانشــگاه هاروارد و کالج سلطنتی لندن یک دیسک جاودان با ظرفیت ذخیرهسازی بسیار بالا ساختند که از شیشــه کوارتز ساخته شده و عمری یک میلیون ساله دارد. به گزارش ایســنا و به نقل از ایتارتاس، دانشــمندان روســی در حال تکمیل کار بر روی تکنولوژی حافظه نوری فوقالعاده پایدار برای ایجاد یک دیســک قادر به ذخیره اطلاعات به اندازه یک میلیون ســال در شرایط خاص هستند.

‪Ivan Glebov(‬ ) رییس آزمایشــگاه نانوساختار لیزر در شیشــه در بنیاد پروژه های تحقیقاتی ایوان گلبــوف پیشــرفته FARP() واقــع در مســکو به ایتارتاس گفــت که آنهــا نمونه اولیه یک دیســک جاودان را ساخته اند و کار تحقیقاتی را تا سال ۲۰۲۰ انجام خواهند داد . گلبوف خاطرنشــان کرد: این تحقیــق ثبات دادههای رمزگذاری شــده را ثابت میکند و نتایج تقریبی نشان می دهد که دادهها بر روی دیسک بدون تغییر بیش از یک میلیون سال در شرایط ذخیره سازی نرمال حفظ میشــوند. به گفته تولیدکنندگان، دیسکهای بلوری مدرن ۶۰ ساله فاسد میشوند. دستگاه ذخیره سازی جدید از شیشــه کوارتز ساخته شــده اســت. برای ثبت دادهها، یک لیزر با ســرعت فمتوثانیه) ‪۱۰ ۱۵-‬ ثانیه(، پالس نوری بســیار کوتاه و قوی را بر روی یک قطعه کوارتز میتاباند.

Femtosecond(. ) یک واحــد SI فمتوثانیه برابر با ‪۱۰ ۱۵-‬ ثانیه است. یعنی یک میلیون میلیاردم نسبت یک فمتوثانیه به یک ثانیه مانند نســبت یک ثانیه به ۳۱٫۷ میلیون سال است. این دیســک مقــاوم در برابر آتــش، اشــعه و امواج الکترومغناطیسی است. هزینههای این پروژه توسط بنیاد پروژههای تحقیقاتی پیشرفته و وزارت علوم و آموزش و پرورش روسیه تامین میشود. در حــال حاضــر محققان یک دیســک بــا ظرفیت ذخیرهسازی ۲۵ گیگابایت ســاختهاند که قادر خواهد بود تا یک ترابایت داده ذخیرهسازی کند. در مرحله فعلی، آزمایشگاه FARP سازمانهای دولتی مرتبط با کتاب و کتابخانه دولتی روســیه را به عنوان اولین کاربران فناوری جدید میداند. این فنــاوری همچنیــن ســازمان هایی را جذب می کند که نیاز به ذخیره ســازی دراز مدت ) برای بیش از ۵۰ سال( یا ذخیره سازی داده ها به صورت دائمی دارند. از این دست سازمانها بسیار وجود دارد و این فناوری به ویژه برای مراکز پردازش داده مهم است، زیرا حجم زیادی از اطلاعات را متراکم و ذخیره میکند. گلبوف اشــاره کــرد که دیســک جــاودان در برابر بازنویســی محافظت می شــود، گرچه از لحاظ فنی امکان پذیر است. وی افزود: ما در مرحله تحقیق کنونی نشــان دادیم که بازنویسی دادهها از لحاظ فنی امکانپذیر است، اما برای بازگرداندن یک بیت داده، منبع اصلی مورد نیاز است. بنابراین ما برنامهای برای ســاخت دیســکهای قابل بازنویسی نداریم.

الهام از چشم خرچنگها برای کشف لنزهای گرانشی

محققان سازمان فضایی آمریکا )ناسا( در حال مطالعه و تحقیق برای الهامگیری از ساختار چشم خرچنگ برای استفاده در تکنیکهای کشف لنزهای گرانشی هستند. به گزارش ایســنا و به نقل از گیزمــگ، محققان مرکز پرواز گودارد متعلق به ســازمان فضایی آمریکا )ناسا( در مریلند به دنبال ســاخت تجهیزات رصدی هستند که در آنها لنزهای دریافتکننده نــور و امواج مختلف الکترومغناطیس نظیر اشعه ایکس بر روی یک صفحه همانند ســلول های چشــم خرچنگ کنار هــم قرار میگیرند. محققان ناســا قصد دارند تجهیزاتی را بســازند که با ارسال آنها به ایستگاه فضایی بینالمللی و یا یک ماهواره مســتقل، به رصد منابع پرانرژی و فعال اشعه ایکس و گاما در فضا بپردازند تا بتوانند منابع جدیدی از لنزهای گرانشی را کشف کنند. با تابش اشعه ایکس به این صفحه تغییراتی در مسیر آنها داده میشود تا متمرکز شوند و منبع آنها به عنوان لنز گرانشی بهتر شناسایی شود. این قابلیت با توجه به اینکه شکسته شدن پرتوهای اشعه ایکس همانند پرتوهای نور ممکن نیست، قابل توجه است. خرچنگ هــا شــکارچیانی قدرتمند هســتند که تهدیدهای زیــادی در محیط زندگــی آنها وجود دارد. آنهــا نه تنها از ســوی شــکارچیان بزرگتر مورد تهدید هســتند بلکه همنوعان آنها نیز گاهی به یکدیگــر حمله می کننــد. یکــی از ابزارهای خرچنگ ها برای محافظت از خودشان چشم های پرقدرت آنهاســت که دارای ســلول های باریک و طولانی حســاس به نور هســتند که نســبت به کمترین میزان نور نیز واکنش نشــان می دهند و به همین دلیل در تاریکی ۹۹ درصدی نیز قادر به دیدن محیط اطراف هستند. اشعه ایکس در بین امواج ساطع شــده از این منابع اهمیت بیشــتری دارد و ناســا قصد دارد بــا الهام از چشــم خرچنگ، یک شناســاگر اشــعه ایکس به نام تصویربــردار میدانی عریــض ‪Wide Field(‬

Imager) بســازد که می تواند بخش وســیعی از کهکشــان را مورد بررســی قرار داده و منابع اشعه ایکس را در آن شناســایی کند که منجر به شناسایی منابعی جدید برای اســتفاده به عنوان لنز گرانشــی شوند. یکــی از ابزارهــای طبیعــی منجمــان بــرای رصد کهکشــانهای دوردست اســتفاده از نور یک ستاره یا کهکشان نزدیک برای رصد اهداف دورتر است که به آن لنز گرانشی میگویند. این پدیده، که به همگرایی گرانشی نیز معروف است، با آنچه که لنزها بر روی پرتوهای نور تولید میکنند، قابل مقایسه بوده و به عنوان نوعی ذرهبین عمل کرده و اندازه و میزان تصویر ظاهری شیء اصلی را تغییر میدهد. همگرایی گرانشــی هنگامی روی میدهد که نور یک چشمه درخشان بســیار دور)مانند یک اختروش( در مسیرش تا رصدگر، از کنار جسم پرجرم دیگری )مانند یک خوشه کهکشانی( بگذرد و مسیرش خمیده شود. جسم میانی عدسی گرانشی نامیده میشود. این پدیده یکی از پیشبینیهای نظریه نسبیت عام اینشتین است. با اینکه این تکنیک بســیار کمک کننده اســت اما یافتن منابع نــوری که بتوان از آنها بــه عنوان لنز گرانشی استفاده کرد کار ساده ای نیست و محققان همواره در تلاشــند تا تعداد ایــن منابع را افزایش داده و از آنها برای افزایش کیفیت رصدها استفاده کنند.

آیا روند کنترل اتفاقات در رویا امکان پذیر است؟

یک محقق در استرالیا موفق به کشف راهی شده است که افراد بتوانند با استفاده از آنها روند خواب دیدنشان را تحت کنترل خود درآورند. به گزارش ایسنا و به نقل از تک تایمز، در تحقیق دکتر دنهلم آسپی موفق شد به ســه تکنیک موثر در کنترل جریان خواب دیدن دست یابد. رویای شفاف یا رویای آگاهانه به رویایی اطلاق میشود که رویابین در آن از این واقعیت که در حال رویا دیدن است، آگاه میشود. در رویای شفاف رویابین همچنان توانایی کنتــرل محیط فیزیکی را نــدارد ولی بصورت آگاهانه روی رویا کنترل دارد و میتواند صحنه را به میل خود تغییر دهد. به همین دلیل بسیاری از فانتزی ها و غیرممکنها میتوانند قابل تجربه باشند.

beta -۱ مغز کسانی که رویای شفاف را تجربه میکنند، مقدار بسیار بیشتری از باند بسامد را که حدود ۱۳ الی ۱۹ هرتز اســت بطور فعال تجربه میکند که منجر به فعال شدن قوه هوشیاری و آگاهی در لوب آهیانهای مغز است که درنهایت منجر به تجربه رؤیای شفاف میشود. شــکهایی که در حین تحقیق در مورد این پدیده به وجود آمدهاند مبنی بر اینکه رویای شفاف حالت خواب نیست ولی چون همچنان عدم توانایی ارادی درکنترل محیط فیزیکی برفرد غالب است میتوان گفت قسمتی از خواب است، یا به نوعی بیداری مختصر است. رؤیای شفاف توسط دانشمندان مختلف در زمانهای مختلف مورد مطالعه علمی قرار گرفته است و با تمرینات خاصی قابل دسترسی است. رویابینــی آگاهانه یا رؤیای شــفاف بــرای افرادی که از کابــوس رنج میبرند میتواند بســیار مفید باشــد. مطالعهای در ســال ۲۰۰۶ نشــان داد کــه درمان با رویابینی آگاهانه میتواند در صورتی که روی تکنیکها و تمرینات مهارت کامل پیدا شده باشد مفید واقع شود. اگرچه مشخص نشد که دقیقا کدام بخش از رویابینی آگاهانه سبب بهبود بیماران شود ولی به هر حال نتیجه کلی آزمایش موفقیتآمیز بوده است.. روانشــناس اســترالیایی به نام میلان کولیک نه تنها از رؤیای شــفاف بــرای درمان کابوس بیمــاران خود استفاده کرد بلکه توانست میزان افسردگی را نیز در آنها کاهش دهد. کولیک متوجه شــد که مکالمات درمانی با شــخصیتهای رؤیا و درک محتوای خواب شــفاف میتواند نتایج درمانی شگفتانگیزی به همراه بیاورد. روانشناسان بســیاری رؤیای آگاهانه را به عنوان راهی برای درمان برخی مشــکلات روحی و روانــی به کار بردهاند. مشخص نیست که کاهش این مشکلات مربوط به آگاه شدن در رؤیا است یا به دلیل تغییر صحنههای آن است. آزمایشی که توسط گروهی از محققان در سال ۲۰۰۶ انجام شده صحت اثر رؤیای شفاف را بر روی کسانی که از کابوس شدید رنج میبرند بررســی کرد که در انتها مشخص شد که میزان تکرار کابوس در بیماران کاهش چشمگیری داشته است. در آزمایشی دیگر آنها این روش را بر روی هشت بیمار که آموزشهای یک ساعته تمرینات رویابینی را دریافت کردهاند به کار بردند. نتایج نشان داده که نه تنها میزان کابوس کاهش یافته بلکه کیفیت خــواب نیز افزایش پیدا کرده است. حال تحقیقات دکتر آسپی که یکی از اعضای دانشکده روانشناسی دانشــگاه آدلاید استرالیاســت، پا را یک قدم فراتر از تمام این دســتاوردها گذاشــته است. وی معتقد است میتوان با استفاده از تکنیکهای جدید او رویابینی آگاهانه را بیش از پیش تقویت کرد. این تکنیکها بر روی ۱۶۹ نفر مورد آزمایش قرار گرفت که طی آن ۴۷ نفر موفق شدند هر سه تکنیک را با هم تلفیق کنند. براساس نتایج منتشر شده از این تحقیقات، افزادی که موفق شدند هر سه تکنیک را با هم اعمال کنند طی یک هفته نرخ رشد ۱۷ درصد را تجربه کردند و ۵۰ درصد کل شرکتکنندگان موفق شدند پنج دقیقه پس از به خواب رفتن یک رویای آگاهانه ببینند. در تکنیک اول شــرکت کنندگان به بررســی محیط پیرامونی خــود میپردازند و چند بار در روز بررســی میکنند که رویا دیدهاند یا نه. در دومین تکنیک شرکتکنندگان بعد از برخاستن از پنج ساعت خواب، تلاش میکنند مدت کمی بیدار بمانند و سپس بخوابند و وارد حالت حرکت سریع چشمها شوند .این حالت همان حالتی اســت که فرد در خواب به ســر میبرد اما میداند که در حال رویا دیدن است. سومین تکنیک شامل القای ذهنی دیدن خواب آگاهانه است. در این روش شرکتکنندگان بعد از بیدار شدن از خواب مجددا مدتی را بیدار میمانند و با دریافت القاهای هیپنوتیزم مانند و تکرار آنها به خواب میروند. برای مثال فرد با خود تکرار میکند که دفعه بعدی که من خواب میبینم میفهمم که این یک رویاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.