مادربوردهایی با طعم بیتکوین

Asre Ertebat - - گوناگون - بهنام علیمحمدی

قریب دو دهه اســت كه بیتكوین بهعنوان یک شــبکه توافقی، نوعی از ارز دیجیتالی را به نظام مالی جهان معرفی كرده است. هرچند در ابتدای ورود، بسیاری از سیستمهای مالی و بانکداری بیتكوین را شبکهای ناامن شناخته و آینده روشنی را برای آن متصور نبودند؛ بهتازگي ارزش هر واحد از این پول دیجیتالی به مرز 4500 دلار نزدیک میشود. بیتكوین اولین شبکه پرداخت نقطهبهنقطه است كه گردش آن بدون دخالت هرگونه نظام بانکی و صرفا توســط كاربرانش اجرا شــده و رشد كرده است. بیتكوین مفهــوم جدیدی از پول را بهنمایش گذاشــته كه برای كنترل آن هیچ مرجع واحدی وجود ندارد و در چرخه تراكنش از رمزنگاری بهره میبرد. كاربران برای دریافت بیتكوین باید صحــت تراكنشهای صورتگرفته را مورد آزمایش قرار دهند. هر كابر میتواند با اتکا به سختافزارهای مخصوص ماینینگ، تراكنشهای جاری این شــبکه را پردازش كــرده و در ازای آن، مقداری بیتكوین بهعنوان پاداش دریافت كند. اما پردازشگر این شبکه برای موفقیت و دریافت بیت كوین های بیشتر نیاز دارد كه سخت افزار قدرتمندی را برای كامپیوتر خود انتخاب كند. كارت گرافیک به دلیل توان بســیار بالا در پردازش دســتورالعمل ها، مهم ترین ســخت افزار مورد نیاز برای یک سیســتم ماینینگ اســت. یک سیستم ماینینگ قدرت و توانایی خود را از كارت های گرافیک نصب شــده روی مادربورد به دســت می آورد. هرچه تعداد كارت گرافیک ها بیشــتر باشد، عملیات پردازش تراكنش های بیت كوین با سرعت بیشتری صورت گرفته و در نتیجه، بیت كوین بیشتری نصیب معدنکاو ) ماینر( می شود. این مهم باعث شده تا سازندگان مادربورد نیز دســت به كار شوند و مادربوردهای مخصوص ماینینگ را روانه بازار كنند.

B250 ‪MINING EXPERT‬ یکی از مدلهای جدید ایسوس است كه نسبت به دیگر رقبا، جایگاه ویژهای را در میان مادربوردهای ماینینگ به خود اختصاص داده است. این مادربورد از چیپست B250 بهره میبرد و ماینر میتواند پردازندههای نسل ششــم و هفتم اینتل را روی سوكت 1151 آن نصب كند. روی مادربورد علاوه بر یک اسلات PCI-E ‪3.0 X16‬ ، تعداد 18 شکاف توسعه PCI-E X1 تعبیه شــده تا از نصب 18 كارت گرافیک دیگر نیز پشــتیبانی كند. همچنین امکان نصب 32 گیگابایت حافظه DDR4 تا فركانس ‪2 4/‬ گیگاهرتز، سیســتم ماینینگ را از پهنای بانــد بالا برخوردار میكند. چهار درگاه ساتا 6، تراشه شبکه I219V اینتل، تراشه صوتی هشت كانال ALC887 و درگاههای 3.1 USB از دیگر ویژگیهای این مادربورد

B250 MINING ایسوس است. مادربورد H110-D3A نیز جدیدترین ســرباز كمپانی گیگابایت است كه بهصورت اختصاصی برای عملیات ماینینگ طراحی شــده است. در مجموع شش اسلات توسعه گرافیک روی این مادربورد قرار دارد كه ماینر را از تحمیل هزینه بالا برای تهیه كامپیوترهای مجزا مصون میكند. برخلاف ایســوس، كمپانی گیگابایت برای ایــن مادربورد چیپســت H110 را انتخاب كرده تا بتواند پنج شکاف توســعه PCI-E X1 را برای خدمترسانی مهیا كند. مادربورد ماینینگ گیگابایت میتواند تا 32 گیگابایت حافظه نسل چهارم با فركانس 2400 مگاهرتز و در چینش دوكاناله را پشتیبانی كند. علاوه بر بخش صوتی و شبکه آنبورد، این مادربورد به درگاههای 3.1 USB‬ و 2 ‪M. نیز مجهز شده تا نیاز ماینر به انتقال اطلاعات با سرعت بالا را برآورده كند. همچنین دو كانکتور مولکس روی بورد قرار گرفته تا كارتهای گرافیک ولتاژ بیشتری را در اختیار داشته باشند. اما كمپانــی ازراک هم به جمــع ســازندگان مادربوردهــای ماینینگ پیوسته اســت. به نظر می رســد مدل H110 ‪Pro BTC+‬ در قطعات و طراحی، از كیفیت خوبی برخوردار باشــد. ازراک برای این محصول 13 شکاف توسعه دهنده شامل یک اســلات ‪PCI-E 3.0 X16‬ و تعداد 12 اســلات ‪PCI- E‬ x1 در نظر گرفته تا امکان نصب تا 13 كارت گرافیک از پلتفرم های AMD و انویدیــا را در اختیار ماینر قــرار دهد. همچنین دو كانکتــور چهار پین مولکس روی بــورد نیز به تامین تــوان مورد نیاز برای فعالیت كارت های گرافیک كمک می كنند. چیپ ســت H110 این مادربورد نشانگر پشــتیبانی از حداكثر 32 گیگابایت حافظه DDR4 تا فركانس ‪2 4/‬ گیگاهرتز اســت كه در دو كانال مجزا با پردازنده در ارتباط خواهند بود. چهار درگاه ســاتا 6، درگاه 2 M. و USB3.0، كدک صوتی

ALC887 و تراشــه شــبکه گیگابیتــی از دیگر مشــخصات مادربورد ماینینگ كمپانی ازراک است. با توجه به ســیر صعودی ارزش بیت كوین، به نظر می رسد تا سال 2020 این پول دیجیتالی در بیشتر داد و ستدهای بزرگ و كوچک مورد استفاده قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.