با دوستان خود رقابت کنید

Asre Ertebat - - گوناگون - ابوالفضل منافزاده

اگر همواره مشتاق هســتید تا به رقابتهایی كه به بالا رفتن ســطح اطلاعاتتان منجر میشــود بپردازید، با بررسی بازی موبایلی ‪Quiz of Kings‬ با عصر ارتباط همراه باشید. بازی های سبک « Trivia» یا به اصطلاح معمایی همانند

‪Quiz Up‬ ، در میان كاربران خارجی از محبوبیت بســیار بالایی برخوردارنــد. هــدف از انجام چنیــن بازی هایي، به چالش كشــیدن ســطح اطلاعات افراد است كه معمولا به صورت آنلاین میــان چند كاربــر انجــام می گیرد. اما بزرگ ترین مانــع برای انجــام چنین بازی هایی توســط كاربران ایرانی، ســوالات موجود در این بازی ها اســت كه عمدتا هیچ ســنخیتی با جامعه ایران نداشــته و در نتیجه پاسخ دادن به آنها توسط كاربران ایرانی امری دشوار تلقی می شود. اما پس از مدت كوتاهی خبری خــوش برای كاربران ایرانی و علاقهمندان به این سبک مبنی بر ســاخت یک بازی سبک

Trivia ایرانی به نام Kings‬ of ‪Quiz از راه رســید. این بازی كه توســط گروهی از دانشــجویان دانشــگاه صنعتی امیركبیر ساخته شده است، با ویژگیهای منحصر بهفرد خود در مدتزمان كوتاهی توانست به محبوبیت بسیاری در میان كاربران ایرانی دست یابد.

‪Quiz of Kings‬ یک بازی آنلاین اســت كه امکان رقابت بهصورت دونفره و حتی رقابت در قالب یک گروه حداكثر 38 نفره با گروههــای دیگر در آن وجــود دارد. این بازی با وجود محیط و سبک و سیاق بسیار رقابتی خود، كاربر خود را تشویق به انجام رقابتهای پیاپی میكند و به همین منظور در Quiz

‪of Kings‬ میتوان با چند نفــر بهصورت همزمان به رقابت پرداخت. علاوه بر انجام رقابت با حریفهایی كه بهطور تصادفي توسط بازی انتخاب میشــوند، كاربر بازی میتواند دوستان خود را از طریق بخش جستوجوی اسم یا ارسال دعوتنامه به مبارزه دعوت كند.

شیوه انجام بازی

بهطور كلی انجام بازی و تســلط بر آن در مدتزمان كوتاهی امکانپذیر است. شــیوه انجام مســابقات نیز به این صورت است كه در هر مسابقه بازیکن باید در شش بخش متفاوت با حریف خود به رقابت بپردازد. در واقع هر مســابقه متشکل از شش بخش است كه در هركدام از آنها از هر بازیکن بهصورت جداگانه سه سوال چهار گزینهای مشــترک پرسیده خواهد شــد و بازیکن باید در مدتزمان محدودی به آنها پاسخ داده و در نهایت هركســی كه بیشــترین تعداد سوالات صحیح را داشته باشد، برنده مســابقه خواهد بود. بهعلاوه در هر یک از شش دور مسابقه، هر بازیکن قادر خواهد بود تا سه بار رشته و زمینه سوالات را انتخاب كند تا از نقطه قوت خود در برخی از زمینههای خاص بهره بیشتری ببرد. درنتیجه برنده شــدن یا باختن در هر مسابقه، مقداری سکه و تجربه برای فرد برنده، مقدار كمــی تجربه برای فرد بازنده و جریمه برای فردی كه در حین مســابقه تســلیم میشود، درنظر گرفته شده است و این اطلاعات پس از اتمام مسابقه در پروفایل شخصی هر كاربر ذخیره خواهد شد.

رقابت گروهی

بخشی كه بهتازگي توسط تیم ســازنده ‪Quiz of Kings‬ در قالب بهروزرسانی به آن افزوده شده است، رقابت گروهی نام دارد. با استفاده از این قابلیت، كاربران این بازی میتوانند با دوستان خود یک تیم تشــکیل داده و در قالب یک گروه به انجام رقابتها بپردازند. این قابلیت پس از دستیابی به سطح 10 در دسترس كاربران بوده و برای ساخت یک گروه در بازی

‪Quiz of Kings‬ به تعداد اعضای حداقل 10 و حداكثر 38 نفر نیاز خواهد بود تا درنهایت بتوان بهصورت گروهی تیمهای دیگر را به چالش كشید.

چت گروهی، لیگ هفتگی

یکی از بخشهایی كه نقش پررنگی در ‪Quiz of Kings‬ ایفا میكند، قابلیتهای بسیار كارآمد و خوب آن است. سازندگان بازی برای آن قابلیتهای متعدد و بســیار خوبی مانند امکان چت با حریف در حین مســابقه، رقابت و چت گروهی، لیگ هفتگی، بازی نامحدود و لیگ ستارهها را در نظر گرفتهاند.

طرح سوال توسط بازیکنان

قطعا مهم ترین بخش از یک بازی ســبک Trivia، تعدد و به روز بودن سوالاتی اســت كه برای بازیکنانش درنظر گرفته می شود. ســازندگان ‪Quiz of Kings‬ دست به ابتکاری جالب زده اند و كاربران این بازی را تشــویق به طرح سوالات مختلف برای بازی می كنند تا درنتیجه این امر همواره شاهد ســوال های به روز و غیرتکراری باشیم. به علاوه بازی برای كسانی كه سوال طرح و ارایه می كنند، ســکه هایی را درنظر می گیرد تا همواره تشویق به انجام این امر شوند. یکی از معدود ایرادهایــی كه به بــازی ‪Quiz of Kings‬ وارد است، به همین بخش یعنی سوالات آن مربوط میشود. گهگاه در بازی شاهد وجود سوالهایی با گزینههای عجیب یا سوالهایی حاوی غلطهای نگارشی هستیم. هرچند این موارد به تعداد بســیار محدودی دیده میشوند، اما بههرحال نوعی ایراد تلقی ميشوند.

گرافیک و محیط کاربری

اكنون مدتزمان نسبتا زیادی از تاریخ ارایه بازی گذشته است و یکی از نکات مثبت در مورد آن را میتوان پشتیبانی خوب و ارایه بهروزرســانیهای بســیار عالی برای آن معرفی كرد. محیط كاربری و گرافیک ‪Quiz of Kings‬ با وجود همین بهروزرسانیها به كمال و بلوغ خود رســیده است و در حین انجام آن نقص و كندی خاصی مشاهده نمیشود. استفاده از رنگهای جذاب و فونتهای مناسب برای محیط كاربری این بازی نیز یکی دیگر نقاط قوت آن محسوب میشود. علاوه بر مبحث محیط و گرافیک بازی، ســازندگان Quiz

‪of Kings‬ در این زمینه صداگذاری نیز بســیار خوب عمل

كردهاند. هرچند بازی از جزییات كمی برخوردار است، ولی به هرحال از نظر گرافیکی و صداگذاری بسیار خوب ارزیابی شده و بهنظر میرسد كه از این بخش نمره خوبی را دریافت كند.

جمعبندی

‪Quiz Of Kings‬ یک بازی سبک Trivia است كه از لحاظ كیفی در سطح بازیهای بزرگ این ســبک قرار دارد. سوالات آن مخصوص كاربران ایرانی بوده و ســوالات بســیار زیاد و در زمینههای وسیعی مانندلوگو و سرگرمی، ورزش، سینما، اطلاعات عمومی، مذهبی، تاریخ، علمی، فوتبال را دربر میگیرد. كاربراناین بازی علاوه بر بهچالش كشیدن دوستان خود در زمینه اطلاعات، میتوانند ســطح دانش و اطلاعات عمومی خود را بالا ببرند. با اینکه هماكنون بازی در سطح كیفی بسیار خوبی قرار دارد، اما میتوان منتظر بهروزرسانیهای جدید و نوآوریهای جدیدتری از سازندگان آن بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.