پیگیری یک وعده و اختلال یک هفتهای خسارت قطعيADSL كاربران مخابرات جبران میشود

Asre Ertebat - - ورود -

براســاس اعلام معاون امور مشــتریان مخابرات ایران، این شرکت طي هفتههاي آتي براي آن دسته از مشترکان اینترنت پرسرعت این اپراتور که مودم زایکسل یا TP-LINK داشــته و در مردادماه با قطعي مداوم مواجه بودند حجمهاي اضافي در نظر ميگیرد. اوایل مردادماه امســال برخی از مشــترکان اینترنت پرسرعت مخابرات

ADSL( ) که از مودمهای TP-LINK یا زایکســل اســتفاده ميکردند با قطعی مداوم اینترنت مواجه شــدند. این قطعــی طولانیمدت اینترنت مخابرات آنطور که داوود زارعیان، معاون امور مشتریان مخابرات ایران در آن مقطع به خبرنگار ما اعلام کرد به علت تغییر «تنظیمات» در مخابرات اتفاق افتاده بود. در این مقطع مخابرات به مشــترکانی که این مشکل را داشتند توصیه کرد که با شماره 2020 تماس گرفته و با دریافت مشاوره از کارشناسان، ضمن دریافت رمزی که باید در مودمشان وارد شود، مشکل را حل کنند. بــا پیگیریهای خبرنگار عصر ارتبــاط از نمایندگی فروش محصولات TP-LINKسرانجام مشخص شد مشــکلی که برای کاربران اینترنت پرسرعت مخابرات که مودم این برند را دارند، به این دلیل ایجاد شد که شرکت مخابرات برخی تجهیزات خود را تغییر داده است. نکته قابل توجه آنکه طی این قطعی شــماره 2020 در استانهای البرز و تهران در دو روز اول پاسخگو نبوده و بسیاری از کاربرانی که این مشکل را داشتند با وجود تماسهای مکرر موفق به برقراری ارتباط با کارشناسان مخابرات نشــدند. علاوه بر پاسخگو نبودن ســامانه 2020 مخابرات، در آن مقطع انتظار میرفت توضیحات تکمیلی و جبرانی برای مشترکان اعلام شود. کمي بعد از این، مدیر روابط عمومي مخابرات ایران در پاسخ به خبرنگار عصر ارتباط در خصوص نحوه جبران خســارت وارده به کاربران اینترنت پرسرعت مخابرات که مودم ‪TP LINK‬ یا زایکســل داشتهاند و اینترنت آنها حتي در مواردي براي دو هفتــه قطع بوده، گفت: مخابرات قصد دارد تا طرحهاي تشــویقي براي این کاربران درنظر گیرد و با اختصاص حجم اضافي رضایت آنها را جلب کند. با وجود گذشــت سه ماه از این ماجرا اما تماس برخی خوانندگان نشان داد که هنوز خبري از طرح جبراني براي این کاربران نبوده و اقدامي در این زمینه صورت نگرفته است. براي پیگیري این موضوع بار دیگر با داوود زارعیان، معاون امور مشتریان مخابرات ایران تماس گرفتیم که وي اعلام کرد: ما به مخابرات تهران دســتور دادیم که مشترکاني که در این ماجرا متضرر شــدهاند را شناسایي کند و قرار است باتوجه به میزان کاهش مصرف در زمان وجود این قطعي، حجمهاي اضافي به این کاربران اختصاص یابد. زارعیان همچنین خاطرنشــان کرد: ما در مخابرات سیســتم ACS را از مرکز مجهز ميکنیم و به این ترتیب امکان تنظیم کردن مودم مشــترکان از مرکز فراهم ميشود و نیازي به مراجعه حضوري کاربر به همراه مودم به مخابرات یا حضور کارشناس مخابرات در منازل کاربران براي رفع مشکلات احتمالي در آینده نخواهد بود. هفتهنامه عصر ارتباط همچنان پیگیر تحقق این وعده خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.