معضلي به نام اير تعبيرانسی لدري هقفتها ك هایيهاگذزشمتحتواي ديجيتال

Asre Ertebat - - ICT ايراني - پريسا خسروداد Khosrodad.news@gmail.com

هفته گذشته به موجب اجراي طرح سراسری «جمعآوری و برخورد با محصولات مخرب فرهنگی » كه توسط دو دستگاه انتظامي كشور يعني پليس امنيت پايتخت و نيروي انتظامي تهران پيگيري ميشد، 11 ميليون لوح فشرده CD( ) اعم از فيلمهاي كپي شده به شيوه غيرقانوني، بازيهاي رايانهاي با محتواي غيرمجاز، فيلمهاي مستهجن و غيره از واحدهاي صنفي متخلف جمعآوري شد. اين اقدام كه به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ، حاصل مدتها كار اطلاعاتی مستمر بود، سرانجام با چيدمان 5 ميليون سيدي از مجموع سيديهاي ضبط شده و با حضور برخي از بازيگران سينما در كنار مسوولان وزارت ارشاد و نيروي انتظامي، نمايشي را به اجرا در آورد كه كاملا خبرساز شد. اين اقدام گرچه سعي دارد در ظاهر پيامي مبتني بر صيانت از محتواي ديجيتالي در كشور ارايه دهد، اما آيا واقعا توقيف و مصادره چند ميليون سيدي غيرمجاز، ميتواند سدي در برابر ميليونها بيت محتواي منتشره در ساعت در فضاي مجازي باشد؟ اين اقدام به مثابه اين است كه در فضايي كه سرعت انتشار محتوا به كسري از ثانيه رسيده است، بخواهيم با تخريب و شكستن چند دستگاه ويديوي كهنه و دست دوم، مانع از تكثير فيلمهايي شويم كه به تعبيري غيرمجاز به شمار ميروند. به عبارت ديگر، در حال حاضر وقت و هزينه بسياري از دستگاههاي اجرايي در كشور در شرايطي صرف جمعآوري، مبارزه و زهر چشم گرفتن از توليدكنندگان محتواهاي غيرمجاز و پيشگيري از انتشار بازيهاي رايانهاي غيرقانوني ميشود كه در عمل شيوع اين پديده، سالانه باعث خروج ميليونها دلار ارز به صورت بيسر و صدا و بدون ايجاد كوچكترين خدشهاي از كشور ميشود. به عنوان مثال، بازي كلش، خود به عنوان بهترين مثال بارز از اين طيف پديدههاست. بنابراين آيا توقيف و يا شكستن چند حلقه سيدي، واقعا ميتواند راهگشاي بحراني باشد كه كشور چه در عرصه دروازهباني محتوا و چه حقوق مالكيت معنوي با آن روبهروست؟ با محوريت قرار دادن اين موضوع، به ارزيابي و تحليل اهم اخبار ICT ايراني در هفتهاي كه گذشت ميپردازيم.

كپيرايتهاي قبلي سوءتفاهم بود!

چندي پيــش بود كه يك سايت ايراني دانلود فيلم، بسته شد و در پي آن مدير ســايت دســتگير شــد، سرورهاي سايت خوابانده و سايت مورد نظر مسدود شد و از كار افتاد. بنا به اطلاعات واصلــه، بيش از 18 هــزار فيلم روي سرورهاي اين سايت قرار داشــت و مدير آن از طريق فروش اكانت اين سايت و ايجاد اشتراك، اقدام به كسب درآمد 100 ميليون تومانی در ماه ميكرد. حال پس از گذشــتن چند مــاه از اين بگير و ببند، پخش و انتشــار محتواي سايت مربوطه به صورت كامــلا قانوني و اين بــار از مجراي ديگر و با شــكل جديدي آغاز شــده است. بر اساس اين گزارش، بررســي محتواي منتشره توسط يكي از ســامانه هاي رســمي نمايش « ويديو بر حسب تقاضا » كه با عنوان VOD شــناخته مي شــوند و مجوز خود را از وزارت ارشاد گرفته اند، حاكي از اين است كه سامانه مذكور فيلم های دوبله شده توسط اين سايت متخلف را بارگذاری كــرده و در حال فروش اين فيلم هــا به متقاضيان اســت. نكته جالب اين قضيه كــه فيلم هاي ايراني را نيز شــامل مي شــود، اين اســت كه هنوز لوگوي سايت مسدود شده كه اقدام به فروش فيلم مي كرد از روي فيلم ها محو نشــده اســت و به شكل واضحي منبعي كــه ويديوهاي مربوطه از آنها گرفته شده است، مشخص است.

ورود حراســت كل كشور به حوادث سايبري

در ICT ايرانــي هفتــه گذشــته، مصوبــه اي در شورايعالي فضاي مجازي به تصويب رسيد كه در اين رويداد، رييس جمهور نيز حضور داشــت. هنوز جزييات دقيق و شفافي از اين مصوبه در دسترس نيست، اما طبق آنچه كه در كلياتش آمده به چگونگي برخورد دستگاهها در هنگام مواجهه با حوادث سايبري ميپردازد. بر اساس اين مصوبه از اين پس حوادثی كه در حوزه عمومی بــه وقوع می پيوندد، توســط نيروی انتظامی مورد رســيدگی قرار خواهد گرفت و حوادثی كه در سازمان ها رخ می دهد از طريق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسيدگی خواهد شد. البته در بخش ديگري از اين مصوبه، دســتگاه ها موظف شده اند كه با حوادث فضای مجازی دستگاه مربوط به خود مقابله كنند و در ايــن رابطه از امكانات بخش خصوصی اســتفاده كنند. به همين منظور به صورت شــفاف مشخص نيســت، نقطه تقابل دستگاه ها در هنگامي كه مي بايست خود وارد عمل شوند و يا از وزارت ICT كمك بخواهند چگونه است. در اين مصوبه، به نوعي ســازمان حراســت كل كشــور نيز وارد عمل شده است. به طوري كه مســووليت جمع آوری ادلــه ديجيتال در جرايم عمومی فضای مجازی به عهده نيروی انتظامی گذاشــته شــده اســت و مسووليت جمع آوری ادله ديجيتــال تخلفات اداری در ســازمان ها به ســازمان حراســت كل كشور سپرده شده است.

ادعاي هك شدن موبايل همسر ظريف

هفته گذشــته، حســن عباسي، رييس مركزي كه وظيفه خود را بومیسازی دانــش دكترينولــوژی ميداند، در مراسميكه به دعوت انجمن اســلامی دانشــجويان دانشگاه شهيد بهشتی حضور پيدا كرده بود، ادعاهايي را مطرح كرد كه بيش از اين بدان پرداخته نشده بود. بنا به ادعاي وي، آژانس امنيت ملی ايالات متحده آمريكا NSA(،) تلفــن تمام اعضای مذاكره كننده هسته ای و اعضای خانواده آنها را هك كرده بودند و حتی می دانستند كه سر سفره شــام چه می خورند و حتی حرف های خانــواده آنها را هم شــنود مي كردند. وي در خصــوص اعضــاي خانوادههــاي تيــم مذاكره كننــده كــه موبايل شــان مورد هك قرارگرفتــه بود به همســر صالحــی، رييس ســازمان انرژي اتمي و نيز ظريف، وزير امور خارجه اشاره كرد. وي منبع دستيابي به اين اطلاعات را يك تيم نفوذی از كشور ايران كه به همين بخش در سازمان امنيت ملی آمريكا نفوذ كرده بودند، معرفي كرده اســت. تاكيد مي شود كه صحت ســنجي اين خبر تا كنون انجام نشده و صرفا به نقل از مدعي دستيابي به اين اطلاعات، صورت گرفته است. نكته قابل تامل ديگر آنكه اظهارات مذكور نه تاييد شده نه تكذيب و نه حتی تذكری داده شده است.

ســود اپراتورهاي عراقي از مكالمه زائران ايراني

مراســم اربعين به عنوان بزرگ تريــن گردهمايي مذهبي در جهان، هر ساله با چالش هايي نيــز براي زائران همراه است كه يكي از اصليترين آنها مشكلات ارتباطي است. اهميت كاهش و به حداقل رساندن مشكلات ارتباطي در اين مراسم به اندازهاي است كه به نمايش اقتدار وزارت ارتباطات و اپراتورهاي ايراني در اين حوزه بدل شــده اســت. در اربعين ســال جــاري با پيشبينــي ۴ ميليــون دقيقه مكالمــه رفت و برگشتی و ايجاد بالنهاي اينترنت در نقاط مرزي ايران و عراق، همچنان در ســاعات پرترافيك، برقراري مكالمه با اختلالاتي همراه بود. بر اساس اين گزارش، عليرغم اين كه هر ساله ورود و اقامت زائران ايراني در كشور عراق باعث مي شــود اين كشــور به منافع اقتصادي قابل توجهي دسترسي پيدا كند، اما اپراتورهاي عراقي بنا به دلايلــي از جمله كوتاه بــودن بازه زماني حضور زائران ايراني)حــدود 10 روز(، حاضر به سرمايهگذاري و انجام اقدامات زيرساختي براي ايجاد امكان ارتباطات آنها نيســتند و به همين دليل، بيشترين ســرمايه گذاري جهت تامين راههاي ارتباطــات زائران ايراني توســط ايران صورت ميگيرد كه بــدون ترديد در كنار انجام اقدامات حمايتي ايران، اپراتورهاي عراقي نيز از اين سود اقتصادي بهرهمند ميشوند.

حفره كارت هديه بانكی دردسرساز شد

به طــور كلــي قوي ترين نظام هاي استقرار امنيت در جهــان، در بانكداري كشــورها پياده ســازي ميشود. لذا با وجود اينكه در كشور ايران نيز همواره چنين ادعايي وجود دارد، اما ســرقتهاي گاه و بيگاه از حسابهاي مشــتريان، گاف هايي كه از برخي تراكنش ها گزارش ميشــود و مواردي از اين دست باعث ترديدهايــي در اين خصوص مي شــود. هفته گذشــته، ماموران پليــس پايتخت، مردي را دســتگير كردند كه با شناسايي حفره موجود در كارتهاي هديه يكي از بانكهاي خصوصي اقدام به پرداخت خلافي خودروها ميكرد. اين فرد جوان كه جالب است داراي تحصيلات يا تخصص خاصي نيز در زمينه فناوري اطلاعات نيست، به شعبه بانك های ملی مراجعه كرده و با استفاده از دستگاه پوز داخل شعبه، فرايند پرداخت خلافی را طی می كــرد و در پايان با بريدن بخشی از قبض دســتگاه پوز كه در آن ذكر شــده بود « كارت بانكــی فاقد موجودی است » برگه خلافی را به همراه رسيد بانكی به دفاتر پليس 10 + برده و خلافی خودرو را صفر می كرد. وي كه 50 درصــد خلافي را به عنوان حق الزحمه)!( دريافت ميكرده از همين روش براي ترخيص خودروهاي توقيفي نيز استفاده ميكرده است. صحبت از مجرمــان و اقدامات مجرمانه شــد. از ديگر رويدادهايي كــه ICT ايراني در هفته گذشته شــاهد آن بود، اعلام آخرين وضعيت راننده متجاوز اسنپ بود. در همين راستا قاضی محمد شهرياری، سرپرســت دادسرای جرايم جنايی اعلام كرد پرونده راننده متعرض اسنپ در مراحــل تحقيقات نهايی اســت و به زودي كيفرخواست وي صادر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.