بهتریندستگاههایهوشمندسال2017

Asre Ertebat - - نوآوري - ‪Netgear Arlo.‬ USB USB

كنترلكنندهها نظارتي هوشمند آن را دوست داشتند؛ چون هم بيسيم بود و هم ضد آب و البته نصب آن هم ساده بود، اما قابليت كنترل آن به كمك پيام صوتي وجود نداشت واينمسالهبســياريرانااميدكرد باقيمت222دلارياش نهتنها قابليت صوتی دوطرفه را بهدست آورده است، بلكه امكان ضبط صدا را نيز ارايه میكند. ديگر ويژگیهای جديداين دوربين هوشمند شامل باتریهای قابل شارژ، يك ايستگاه پايهای با يك آژير بلند و اتصال برای ذخيرهسازی ويديو بهصورت محلی روی يك درايو اســت. به اين ترتيب لازم نيست شما يك اشتراک گرانقيمت را برای مشاهده ضبطهايی كه درابر ذخيره میشوند پرداخت كنيد. همچنين قابليتهای بیسيم آن، اين گجت را نسبت به نمونههاي مشابه بسيارانعطافپذيرتر ميكند.

قفلها و سیستمهاي امنیتي منازل

بهصورت دستي دماي هوا را تنظيم كرد. اين ابزار از يك صفحهنمايش بزرگ براي نمايش اطلاعات و چند سنسور براي دريافت دماي اتاق بهره ميبرد. يك نمونه ارزانتر از اين ابزار هم وجود دارد كه صفحهنمايش كوچكتري داشته و به همين دليل 80 دلار ارزانتر بهفروش ميرسد.

آشپزي دقیق از راه دور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.