استراتیکس 10، مجوز ورود اینتل به قلمرو

Asre Ertebat - - دوربين - بهنام علیمحمدی

بدون شک از ســال های دور تاکنون، بازار جهانی تراشــه ها متاثر از نبرد مســتقیم دو کمپانی اینتل و ایامدی برای کســب ســهم بالاتری از بازار فروش پردازندههای دســکتاپ بوده اســت. هرچند از سال 2010 هر دو شرکت طراحی و تولید تراشه های موبایل را به صورت جدی آغاز کرده اند، عمــده تحقیقات و فعالیــت آنها همچنان بر سیســتمهای دســکتاپ و پرتابل متمرکز بوده اســت. این درســت اســت که ایامدی پس از خرید کمپانی ATI مجبور شد در دو بخش تراشــه گرافیکی و پردازنده مرکزی با اینتل رقابت کنــد، اما اصرار بــر اجرای پروژه های شکســت خورده ای چون بولدوزر موجب شــد تا عرصه برای یکه تازی اینتل هموار شود. پس از چند سال غیبت، عرضه نســل موفق رایزن توانســت تا جایگاه AMD را تا حدودی بازیابــی کند، ولــی عقب ماندگی این شــرکت به حدی بود که معماری Zen نیز نتوانســت فاصله با اینتل را جبــران کند. آمارهای ارایه شــده از گزارش مالی اخیر نشــان می دهــد که به رغــم پیش بینی کارشناسان، اینتل همچنان در جایگاه اول فروش پردازندههای دسکتاپ قرار دارد. طبق اعلام بیزنس اینســایدر، این شــرکت در ســه ماهه سوم ســال جاری رشــد 37 درصدی را تجربه کرده و موفق شــده تا به ســود 4.5 میلیارد دلاری دســت یابد که این، 2 درصد بیشتر از درآمد سه ماهه سوم سال 2016 اینتل اســت. اما کســب درآمدهای هنگفت هم موجب نشــده تا اینتل از رقبای خود، به ویژه ای ام دی غافل شــود؛ استراتژی که نشانههای آن در نقشه راه این شرکت برای تولید پردازندههای 10 نانومتری بهخوبی نمایان است. در کنفرانس گزارش مالی، کرانیچ، مدیرعامل اینتل از ورود به مرحله تولید تراشــه های 10 نانومتــری در ماه های آینده خبر داد. پردازندههای کاننلیک از گرههــای 10 نانومتری برخوردارند و طبق اظهارنظر برخی از کارشناســان، ممکن اســت اینتل این تراشه با فرایند ســاخت جدید را به عنوان یکی از اعضای خانواده نســل هشتم راهی بازار مصرف کند.

ریزپردازش را متحول میکند

10 در بخش تراشــههای SoC نیز اینتل به موفقیتهای چشــمگیری دست یافته که تملک شــرکت آلتــرا یکی از این نمونه ها اســت. کارشناســان معتقدند که ایــن تغییر و تحول میتواند به ظهــور قابلیتها و ویژگیهای کاربردی FPGA در محصولات خاص اینتل بینجامــد. ترکیب پردازنده زئون با یک FPGA یکی از پروژههایی اســت که پیشتر اینتل اعلام کرده بود، اما بهنظر میرســد در نهایت ایــن پروژه با معرفی یــک ریزپردازنده با معماری ARM به انجام رســید. هفته گذشــته اینتل اعلام کرد تراشه مجتمــع اســتراتیکس 10 را روانه بــازار کرده کــه تنها تراشــه خانواده FPGA مجهز بــه چهار هســته کورتکس A53 کمپانی آرم اســت. این ریزتراشه نســخه سوم از نسل ســوم اســت که با لیتوگرافی 14 نانومتر و براســاس تکنولوژی Tri-Gate تولید شــده و مصرف نهایی انرژی آن تا 70 درصد کاهش یافته است! اینتل میگوید این تراشه مجتمع بازطراحی شــده و با بهره مندی از معمــاری HyperFlex، عملکرد آن به شــکل چشــمگیری افزایش یافته تا از قابلیت رقابت بیشــتری در بازار برخوردار باشــد. اســتراتیکس 10 از الگوی اجرایی Hyper-Registers بهره می برد و این ســبب شــده تا با کاهش تراکم مســیریابی داده ها، اجرای عملکردها بدون نیاز به ماژولهای اضافی و با پرفورمنس دو برابری میســر شود. ‪SoC FPGA‬ اینتل میتواند تا حداکثر پهنای باند ‪2.3 Tb/ps‬ را با استفاده از چینش موازی حافظههای DDR4 با فرکانس 2666 مگاهرتز تامین کند. معماری HPS استرایکس 10 در حال حاضر شامل یک واحد مدیریت حافظه بوده و مجازیسازی سختافزاری را در این تراشه مجتمع فراهم میکند. همچنیــن یک واحد کش یکپارچــه و هماهنگ در اختیار هر چهار هســته کورتکس A53 قرار دارد و واحدهای پردازش ســیگنال دیجیتال DSP() با توانی برابر با 10 ترافلاپس فعالیت می کنند. بیشترین فرکانس هستهها 1500 مگاهرتز است و 229 مگابایت حافظه نیز بهصورت پیشفرض در پکیج استرایکس 10 قرار دارد. رمزنگاری و احراز هویت این ریزتراشه توســط الگوریتمهای AES و SHA با بیتاستریم 256 بیتی با قابلیت جلوگیری از برخی حملات پیادهسازی شده است. به نظر می رسد با ادغام FPGA و پردازنده آرم، استراتیکس 10 اینتل یک راهکار ایدهآل برای ارتباطات وایرلس 5G ، سیگنال های رادیویی نرم افزار محور، محاسبات ایمن و حفاظتشده برای برنامههای نظامی، مجازیسازی عملکرد شــبکه NFV() از طریق تامین مسیر ارســال و دریافت سریع تر دادهها و مراکز، دیتاســنترهای شــتابدهی و کامپیوترهای فوق سریع و کوچک خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.