ایناپلیکیشنهابرایمدتیرایگانهستند

Asre Ertebat - - دوربين - نگار احمدی

هر از گاهی، اپاستور برخی اپلیکیشنهای پولی خود را برای چند روز بهصورت رایگان در اختیار کاربران قرار میدهد و زمان خوبی اســت تا بدون پرداخت هزینهای از امکانات ایــن برنامههای کاربردی بهرهمند شــویم. در این شــماره با تعدادی از این اپلیکیشــن که برای زمان محدودی رایگان شدهاند آشنا خواهید شد. این اپلیکیشنهای کاربردی از گروههای مختلف هســتند. در این مجموعه اپلیکیشــنهایی براي آشنایی بیشــتر با محیط اطراف خود، یک مرورگر برای گشتوگذار در محیط اینترنت و برنامهای برای پیگیری کارایی سیستم موبایل شما قرار دارند. برنامه ای برای ویرایش عکس و فیلم نیز در میان این اپلیکیشنها بهچشم میخورد.

‪Around-U AR: Anything Near You‬ این برنامه بهگونهای طراحی شده که با تشخیص موقعیت مکانیتان قادر است شــما را از آنچه در اطرافتان هســت باخبر کند. توسط این برنامه میتوانید مکانهایی مانند پمپبنزینها، بیمارستانها، رستورانها، سوپرمارکت، تئاتر و مواردی از این قبیل را بیابید. ‪Around-U AR‬ راهنمای بسیار خوبی اســت برای زمانهایی که به شــهرهای غریب ســفر میکنید تا بهراحتی به مکانهاي مدنظرتان بروید. مزیت این برنامه آن است که مسیر شما برای رفتن به محلهای مورد نظرتان را مشخص کرده و با مراجعه به هر مورد میتوانید از اطلاعاتی مانند نظر دیگران و امتیازی که آنها به هر مورد اختصاص دادهاند مطلع شوید. این برنامه برای آیفون و آیپد برای مدتی محدود بهصورت رایگان قابل دریافت است. پس از اتمام این زمان باید آن را به مبلغ 99/2 دلار خریداری کنید.

‪SYS Pro - A Network Monitor‬ با دریافت اپلیکیشن A - ‪SYS Pro‬ ‪Network Monitor‬ بــرای دیوایسهایی با سیســتمعامل iOS میتوانید سیستم خود را مدیریت کرده و از کارکرد آن باخبر شوید. اطلاعاتی که توسطاینبرنامه دراختیار شما قرار داده میشوند، در رابطه با حجم حافظهاشغالشده، حافظه آزاد واطلاعات مربوط به باتری و دیگر سختافزارها است. این برنامه دارای لانچری است که سرعت و سهولت دسترسی بهامکانات برنامه راافزایش میدهد. اپلیکیشن ‪SYS Pro‬ با نسخه 8 و بالاتر سازگار است. قیمت اصلی آن 99/0 دلار بوده که تا مدتی میتوانیداز آن بهصورت رایگان بهرهمند شوید. Afterlight Afterlight را میتوان بهعنوان یکی از حرفه ای ترین اپلیکیشــن ها برای ویرایش عکسها نام بــرد. این برنامه تعداد زیادی ابزار مختلف برای تغییر اندازه و چرخاندن عکسهــا، فریم و فیلتر در اختیار شــما قرار داده تا با بهرهگیری از آنها تصاویر خود را به شــیوهای هنرمندانه و حرفهای ادیت کنید. پس از اعمال تغییرات میتوانید عکسها را ذخیره کرده و آنها را در شبکههای مجازی با دیگران بهاشترک بگذارید. اپلیکیشن Afterlight برای سیستمعاملهای اندروید و iOS نســخه 8 و بالاتر طراحی شده و قیمت اصلی آن 99/0 دلار است که در حال حاضر بدون پرداخت هزینهای میتوانید آن را دریافت کنید.

‪Multi Web Browser‬

اگر بهدنبال یک مرورگر قدرتمند برای جستوجو در فضای اینترنت هستید، میتوانید اپلیکیشــن ‪Multi Web‬ Browser را دریافــت کرده و چند صفحه را بهصورت همزمان اجرا کنید. این برنامــه ‪2 99/‬ دلاری اکنون بهصورت رایگان برای سیستمعامل iOS موجود است. از جمله موتورهای جســتوجو پیشفرض در این برنامه، ویکیپدیا و گوگل هستند. برای حفظ امنیت و مدیریت روی اطلاعاتتان، میتوانید تاریخچه جستوجوي خود را پاکسازی کنید. زمانی که وارد برنامه میشوید، آخرین صفحهای که باز کرده بودید، نمایش داده میشود. این برنامه با نسخههای 8 و بالاتر ســازگاری دارد و جدیدترین ورژن آن برای ‪iOS 11‬ هم قابل استفاده است.

‪music to your video‬ برای آنکه مقداری خلاقیت چاشنی ویرایش فیلم هایتان کنید، می توانید از برنامه ‪music to your video‬ کمک بگیرید. این برنامه استیکرهایی برای اضافه کردن روی فیلمها در اختیار شــما قرار میدهد و همچنین میتوانیــد موزیکهای مــورد علاقهتان را روی فیلمهــا میکس کنید. اپلیکیشــن ‪music to your video‬ برای دیوایسهای iOS در نظر گرفته شده که با نسخه 8 و بالاتر سازگار است. دریافت این برنامه 1/99 دلاری نیز برای مدتی بهصورت رایگان انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.