لپتاپ تفکیکپذیر با کیفیت4K

Asre Ertebat - - بررسي -

شرکت اچپی، سیستم جدید خود، موسوم به ZBook x2 را که یک سیستم ســبک و سیار است، در کنفرانس

‪Adobe Max‬ رونمایی کرد. این کنفرانس ســالیانه، تجمعی برای نمایش و معرفی سیســتمهای ابری خلاق بهشــمار میآید، بنابراین اچپی جایگاه بســیار مناسبی را برای معرفی لپتاپ 14 اینچــی جدید خود انتخاب کرده بود. بنابر اعلام شرکت اچپی، ZBook x2 ، اولین لپتاپ تفکیکپذیری است که به یک نمایشگر10 بیتی حساس به فشار با کیفیت 4K UHD مجهز شده است. این سیستم تفکیکپذیر را که به آن ورکاستیشن یا میز کار نیز گفته میشود، میتوان از هم جدا و دوباره به هم متصل کرد. درواقع آن را میتوان تفکیک کرده و بهصورت لپتاپ یا تبلت مورد استفاده قرار داد.

ترکیببندیها

لپتاپ تفکیکپذیر ZBook x2 در ترکیببندیهای مختلفی ارایه شده اســت. یکی از ترکیببندیها شامل یک پردازنــده دو هســتهای ‪Intel Core‬ i5 ، کارت گرافیک مجتمع و یک نمایشگر هشت بیتی 4K است. اما در بیشترین ترکیب بندی ها از پردازنده نسل هشتم i7 ، نمایشگر DreamColor 4K ، کارت گرافیک Nvidia Quadro M620 ، رم 32 گیگابایتی و درایو SSD از نوع 2 ‪NVMe M.‬ با حجم دو ترابایت اســتفاده شــده است.

سیستمهای تفکیکپذیر

بهطور کلی دو مدل لپتاپ وجود دارد که قابلیت تبدیل شدن به تبلت را دارند؛ نوع اول، لپتاپهای تفکیکپذیر هستند که به آنها سیســتمهای 2 × 1 نیز گفته میشود. صفحهکلید چنین سیســتمهایی را میتوان از آنها جدا کرد، ماننــد ‪Microsoft Surface Pro‬ . نوع دوم، سیستم های چرخشی هســتند که در آنها صفحه کلید با چرخش و رفتــن به پشــت لپتــاپ، آن را به تبلت تبدیل میکند. به سیستمهای چرخشی، هیبریدی نیز گفته میشود. از سیستمهای چرخشــی میتوان برای پرزنتکردن، نمایش دادن و اجرای ویدیوکنفرانس بهره بــرد. در چنین سیســتمهایی، صفحهکلید همچنان به سیستم متصل است، فضای بیشتری برای تعبیه باتری و اجزای ســختافزاری بزرگتر وجود دارد. با این حال، سیستمهای چرخشــی را چندان راحت بهصورت تبلت نمیتوان اســتفاده کرد، بهویژه آنهایی که به قلم نوری مجهز هستند. از سوی دیگر، سیستمهای تفکیکپذیر، برای اســتفاده از قلم نــوری راحتتر هســتند و با جدا کردن صفحهکلید میتوان از وزن آنها کاســت. هدف از ســاخت چنین سیســتمهایی، از دیرباز اعمال انعطاف و کارایی بیشــتر نســبت به تبلتهــای قدیمیتر بوده است. بنابراین سیســتمهای تفکیکپذیر مانند iPad

Pro، از قابلیتهای بیشتری برخوردارند؛ قابلیتهایی مانند اجــرای برنامههای دســکتاپ، توانایی اتصال به ســایر تجهیزات فیزیکی و ارایه تصاویر در نمایشگرهای باکیفیت. لپتاپ ZBook x2 حتی باعث شــده است تا سیستمهای تفکیکپذیر بهتر از آنچه گفته شد باشند. زمانی کــه صفحهکلید بهطور فیزیکی جــدا یا تفکیک میشود، سیســتم این قابلیت را دارد تا بهطور خودکار و از طریق بلوتوث اتصال خــود را با آن حفظ کند. به این ترتیب کاربر همچنان با صفحهکلید میتواند کار کند. در هر طرف نمایشگر، 18 دکمه قابل برنامهریزی در نظر گرفته شــده است تا نقش کلیدهای میانبر را داشته باشند، بنابراین میتوان برنامههای پرکاربرد را برای آنها تعریف کرد.

مقایسه با رقیب

پایه نگهدارنــده ZBook x2 اســتحکام بالایی دارد و بــرای کار با قلم نــوری آن را در زاویههــای مختلفی میتوان تنظیــم کرد. تبلت دیگری بــه نام Wacom

‪MobileStudio Pro‬ نیز وجود دارد که صفحهکلید آن بــا بلوتوث به تبلت متصل میشــود، امــا این تبلت حجیمتر از ZBook x2 اســت. علاوه بــر این، تبلت

Wacom فاقــد پایه نگهدارنده اســت و بســیاری از تجهیزات مدرن و امروزی را ندارد. لپتــاپ تفکیکپذیر اچپــی از یــک رم 32 گیگابایتی تشــکیل شــده، که حجم آن بیشــتر از حجم رم سایر لپتاپهای تفکیکپذیر و رقبایی همچون Wacom

‪MobileStudio Pro‬ است.

پورت و اتصالات

از جمله اتصالات موجــود در ZBook x2 میتوان به پورتهــای ‪HDMI،USB Type-A ، USB-C/‬ 3 Thunderbolt، اســکنر تشــخیص اثر انگشت، ‪UHS III SD‬ و شیار کارت حافظه اشاره کرد.

ورکاستیشن

اصطــلاح « ورک استیشــن » یا میــزکار به کامپیوترهــای ســریعی گفتــه

میشود که برای انجام کارهای گرافیکی حرفهای طراحی شدهاند. به این ترتیب چنین سیستمهایی باید از معماری خاص و پشــتیبانی نرمافزاری خوبی برخوردار باشند و کارت گرافیــک آنهــا Nvidia Quadro‬ یا ‪AMD ‪Radeon Pro/Frie Pro‬ باشد. ‪HP ZBook‬ x2 بخریم؟

با اینکه ZBook x2 لپتاپ خلاقی بهنظر میرسد، اما ضعفهایی نیز دارد: از نظر زیباییشناسی طراحی آن بیشتر مهندسی است تا هنری. شــاید بهتر بود در طراحی آن از سیستمهای خط تولید Spectre الهام گرفته میشد تا ورکاستیشنهای صدفیشکل. اندازه 14 اینچ برای ZBook

x2 که حــدود 2 / 2 کیلوگرم وزن دارد تقریبا معقول بهنظر میرســد، اما سیستم 15 اینچی آن به طور حتم وزن بیشتری خواهد داشت. برای سیستمی مانند ZBook x2 که میان صفحهکلید و بخش تبلت آن، با بلوتوث میتوان اتصال برقرار کرد، لازم است در بخش صفحهکلید هم یک باتری جداگانه در نظر گرفته شــود. از اینرو صفحهکلید و باتری داخل آن نیز مقداری روی وزن کلی لپتاپ تاثیرگذار بودهاند. در ZBook x2 از یک باتری70 وات ساعتی استفاده شده است که حدود 10 ساعت ماندگاری شــارژ دارد. در واقع این 10 ساعت ماندگاری شارژ برای زمانی اســت که با لپتاپ کارهای ســبک کامپیوتری انجام شــود، بنابراین انتظار میرود هنگام انجام کارهای گرافیکی، باتــری نتواند مدتزمان زیادی شارژ نگه دارد. یکی دیگر از ضعفهای آن، استفاده از دوربین متوسط هشت مگاپیکســلی در قسمت عقب سیستم اســت. در نهایت باید گفت با توجه به اینکه در

ZBook x2 از تراشههای هستهای نسل هشتم اینتل استفاده شده اســت، اما آنها هنوز هم براساس معماری تراشههای ‪Kaby Lake‬ ســال قبل طراحی شدهاند. کارت گرافیکهای مجتمــع آن هم در واقع همان مدل های قبلی هســتند که اسم شــان عوض شده اســت. از آنجا که شرکت اینتل هنوز تراشــه های ســیار ‪Coffee Lake‬ خــود را عرضه نکرده اســت، بنابراین شرکت های ســازنده لپ تاپ چــارهای ندارند جز اینکه از مدلهای پیشــین اســتفاده کنند. بنابراین اگر قصد خرید یک سیســتم تفکیکپذیر را دارید، توصیه میشــود کمی دست نگه دارید تا پردازندههای جدید اینتل، ‪Coffee Lake‬ ، به دل لپتاپها و ورکاستیشنها راه پیدا کنند و در نهایت با توجه به پیشرفت و تغییراتی که می کنند نوع مناسب را انتخاب کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.