مسوولان سازمان رگولاتوری ملاحظه فرمايند: چراغ سامانه 195 را روشن كنید!

Asre Ertebat - - ارتباطات - کاوه درفشاني

شايد شما هم عبارت «داراي مجوز از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي» را در تبليغات اپراتورهاي اينترنتي و موبايلي در صداوســيما ديده و شنيده باشيد. ماجراي اجبار شركتهاي اينترنتي و اپراتورهاي موبايلي به استفاده از اين عبارت به بهار 1393 برميگردد. در اين زمان اعضاي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه خود با استناد به بند د ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات، دستورالعمل نحوه تبليغات و اطلاعرسانی دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را بررسی و تصويب كردند. در اين مقطع، كميســيون تنظيم اعلام كرد بهمنظور حمايت از حقوق مصرفكنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، لزوم ايجاد فضای رقابتی سالم و شفاف، ايجاد روالهای هماهنگ و شفاف در تبليغات و انجام هماهنگیهای لازم با مراجع ذیصلاح در خصوص تبليغات خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات اين مصوبه را تصويب و ابلاغ كرده است. بر اســاس اين مصوبه، تمامــي دارندگان پروانه موظف ميشــدند در درخواســتهای خود برای تبليغــات اعم از تبليغــات در بيلبوردها، رسانههای جمعی، تبليغات اينترنتی و امثال آن، نام كامل شركت مندرج در پروانه، شــماره پروانه، مرجع صدور پروانه، موضــوع پروانه، قلمرو فعاليت، شماره تلفن حداقل يكی از دفاتر مركزی و پشتيبانی و نشانی پايگاه اطلاعرسانی اينترنتی را به نهاد، ســازمان يا شركت ارايهكننده تبليغات ارايه كنند. به موجب مصوبه مذكور همچنين دارندگان پروانه موظف ميشــدند در سربرگهای شــركت و نمايندگیهای مجاز نام كامل شركت مندرج در پروانه، شماره پروانه، مرجع صدور پروانه و شماره تلفن حداقل يكی از دفاتر مركزی و پشتيبانی و نشــانی پايگاه اطلاعرسانی اينترنتی خود را اعلام كنند. اگرچه بسياري از اين موارد ذكرشده در تبليغات دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطي )شــركتهاي اينترنتي و اپراتورهاي موبايلي( رعايت نميشود، اما همچنان تنها عبارت «داراي مجوز از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي» در اين تبليغات قابل مشاهده است. نكته قابل توجه آن است كه ذكر اين عبارت چندان فايدهاي براي كاربران نداشته و عملا تاثيري به حال آنها ندارد. اين مصوبه مربوط به زمانی بود كه صدها شركت اينترنتی در كشور مشغول فعاليت و تبليغات بودند. اما اكنون تعداد اين شركتها انگشتشمار شــده است و به تجديدنظر در مصوبات اين سازمان نياز دارد. برای مثال، اين در حالي است كه اگر مردم و كاربران شركتهاي اينترنتي و موبايلي از امكان ثبت و بررسي شــكايت خود در سامانه 195 وزارت ارتباطات مطلع شوند، براي آنها بسيار مفيدتر خواهد بود. در حال حاضر با توجه به فعاليت نهچندان پرســروصدای سامانه 195 و اطلاعرساني نادرست از طريق تلويزيون و رسانهها، بسياري از كاربران از وجود اين سامانه بياطلاع هستند. اين در حالي است كه كاربران در صورت اطلاع از وجود سامانه 195 ميتوانند تمام مشــكلات، ابهامات و اختلافات خود اعم از كمفروشي، پريدن حجم اينترنت، پريدن شارژ، قطعي اينترنت يا موبايل و ساير مشكلات مربوطه را بهراحتي و از طريق مرجعي مستقل و دولتي پيگيري كنند. در چنين شرايطي كه بيشــتر بندهاي مصوبه سال 1393 عملا رعايت نميشود، شايد بهتر باشد وزارت ارتباطات نيز به جاي ذكر عبارت «داراي مجوز از سازمان ...»، شركتهاي داراي پروانه ارتباطي را مجاب كند كه در كنار تبليغات خود سامانه 195 را با عبارتي نظير «سامانه رسيدگي به شكايات مردمي وزارت ارتباطات» معرفي كنند تا گامي براي احقاق حقوق همه كاربران ايراني برداشته شود. با اتخاذ اين روش پس از سالها فعاليت چراغ خاموش، چراغهاي سامانه 195 روشن شده و مردم در عمل با سامانه رسيدگي به شكايات وزارت ارتباطات آشنا ميشوند؛ بهخصوص در آستانه تغيير مدل قيمت اينترنت كه مردم همچنان سرگردان بوده و البته شاهد انتقادهايی هستيم كه به جای مرجع رسيدگی يعنی وزارت ارتباطات، بهشكلی سنتی در بخش نظرات مردمی سايتهای خبری در حال درج است و طبعا مورد رسيدگی قرار نگرفته و نارضايتی ايجاد میكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.