تمدید طرح ترافیک نامحدود همراهاول

Asre Ertebat - - ارتباطات -

به دلیل استقبال از طرح اینترنت نامحدود رایگان شبانه همراهاول در پاییز، طرح فصل زمستان نیز ارایه شد. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، به دنبال طرح قبلی که در فصل پاییز اجرا شد، طرح ترافیك نامحدود رایگان شبانه، در زمستان نیز ارایه خواهد شد. در این طرح تمامی مشترکانی که از بستههای اینترنت نوترینو استفاده میکنند، میتوانند از ساعت 3 بامداد تا ۷ صبح از ترافیك نامحدود رایگان بهرهمند شوند. بنابراین گزارش، این طرح شامل ترافیك اینترنت بینالملل و همچنین سایتهای داخلی و شامل تمام بستههای یك روزه، یك هفته، یك ماهه، سه ماهه، شش ماهه، یكساله و سایر بستههای اینترنت مانند بستههای اینترنت همراهی و بستههای هدیه طرح تعویض سیم به یوسیم )15 و 20گیگابایت( میشود. همچنین مشترکان از هریك از درگاههای فعالسازی مانند 1000*، # ‪100#،* 10#،* 1،*‬ #پیامك 8080، پیامك 10، سایت و اپلیکیشن «همراه من »و IVR اقدام به خرید بســته کنند، مشمول این طرح میشــوند. این طرح به صورت خودکار برای تمامی مشترکانی که بسته دیتا دارند فعال شده و نیازی به شمارهگیری کد خاصی برای فعالسازی طرح نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.