بازندگان اصلي فيلتر تلگرام

ايرانی در هفتهای كه گذشت

Asre Ertebat - - ايراني - پريسا خسروداد Khosrodad.news@gmail.com

هفته گذشته، كشور ميزبان موجي از ناآرامي ها بود كه يك ويژگي اساسي داشت. اين ناآرامي ها، داراي دو سوي قرار گرفته در مقابل يكديگر بود. يك سوي آن خيابان ها و ميادين شهرها بودند كه مقر فيزيكي اين ناآرامي ها را تشكيل مي دادند و سوي ديگر شبكه هاي اجتماعي بود كه به شدت متاثر از تصميمات امنيتي مسوولان قرار داشت. اين موضوع باعث شد تا سرانجام تلگرام كه از آغاز فعاليت در ايران، همواره با ظن فيلترشدن مواجه بود، همراه با شبكه اجتماعي اينستاگرام فيلتر شود. البته فيلتر تلگرام نيز چندان ساده و بي هزينه نبود. به طوري كه مدير روسی اين پيام رسان قبل از فيلتر يك امتياز به ايران داد و اقدام به مسدودسازي كانالي كرد كه جزو اصلي ترين مطالبات مسوولان ايراني به ويژه در قوه قضاييه بود. اما مسدودسازي اين كانال، تنها حدود چند ساعت كارساز بود. زيرا با عنواني ديگر فعاليت خود را شروع كرد و ظاهرا همين قضيه باعث فيلتر كل اين پيام رسان شد. اما فيلتر پيام رساني مانند تلگرام كه بر اساس آمار رسمی حداقل داراي 40 ميليون كاربر ايراني بود و به نوعي باعث تغيير استفاده مردم از اينترنت موبايل در كشور شده بود، ملغمه اي به راه انداخت كه پيش از اين هرگز در تاريخ چند ساله فيلترينگ در ايران مشاهده نشده بود. با محوريت قرار دادن اين موضوع به ارزيابي و بررسي اهم اخبار ICT ايراني در هفته اي كه گذشت، مي پردازيم.

بازنده فيلتر تلگرام چه كسي بود؟

كاربران ايراني كه در پي رونــق تلگــرام در طول ســال هاي اخير، عادت بسياري به مبادله محتوا، عكس و ويديــو از طريق اين پيام رسان كرده بودند و در واقع به بخشي از ســبك زندگي آنها تبديل شده بود، در پي فيلتر اين پيام رســان به مثابه افرادي تبديل شدند كه گويي ابزاري كاربردي از سبد كالاي خانوار آنها حذف شده است. به همين منظور، در حالي كه وزارت ارتباطات با انتشار اخبار و مصاحبه هايي از فيلتر موقت اين پيام رســان خبر مي داد، اما موجي از مهاجرت به ســوي ساير اپليكيشن هاي پيام رسان آغاز شد كه در اين بيــن واتس اپ خارجي و ســروش ايراني ظاهرا اقبال بيشتری داشتند. در اين ميان بود كه واتس اپ با اختلال جهاني مواجه شد، هر چند كه در ابتدا تصور شــد كــه واتس اپ نيز فيلتر شده است، اما كمي بعد مشخص شد كه چنين نيست. سپس نوبت ســروش بود كه با قطعي مكرر سرور و عدم سرويس دهي متوالي حتي به مدت پنج دقيقــه، مهاجران را به اين نتيجه برساند كه نمونه وطني هنوز از آمادگی لازم برخوردار نيست. اما فيلتــر تلگــرام بــه بيــش از 600 هزار كانال كه برخــی از آنها كســب و كارهايی با درآمد ميلياردی بودند، نيــز زيان هايي وارد كرد. زيان هايــي به گرداننــدگان كانال هاي عرضه كننده كالا در اين پيام رســان، از محتوا گرفته تا پوشــاك و طلا و خدمات زيبايي را شــامل مي شــد. فيلتر تلگرام و اينســتاگرام گرچه پوشش موقتي براي كنترل امنيتي هر چه بيشــتر فضاي مجازي در ايران بود، اما آيا با وجود راهكارهاي ميانبر مانند فيلترشــكن و VPN مي تواند يك راهكار دايمي به شمار رود؟ ضمــن اين كه فيلتر اين دو پيام رســان يك بازنده بيشتر نداشت و آن پيام رسان هاي ايراني بودند كه نشان دادند بستر آنها حداقل در وضعيت كنوني، آمادگي خدمت رساني به اين همه كاربر ايرانــي را ندارند. بماند كه اين قضيه برندگان بزرگی هم داشت و بازار فروش فيلترشــكن ركوردهايی بی ســابقه را تجربه كرد و ســود هنگفتی نصيب فروشــندگان و عرضه كنندگان اين اپليكيشــن ها و VPN ها كرد.

دريافت كارمزد بنا به سليقه شخصي!

ICT ايراني تا كنون بارها به مصايب و مشكلاتي كه شــهروندان ايرانــي بايد جهــت هوشمندســازي اوراق هويتــي خــود متحمل شوند، پرداخته اســت. اما به تازگي سير ثبت نام و دريافت كارت ملي هوشمند، به عنوان اصلي ترين اوراق هويتي ايراني ها كه تا پايان ســال داشــتن آن براي همگان الزامي است دچار تغييراتي شده است كه ظاهرا قرار بوده در جهت تامين حقوق شهروندان باشد. در حالي كــه چنين نشــده و باعــث ايجاد آشفتگي، اين بار از نوع ديگري شده است. چندي پيش وزيــر ارتباطــات در بازديدي ســرزده از روند پيش ثبت نام كارت هوشمند، انتقاد كرد و نتيجه چنين شد كه پيش ثبت نام اين كارت، مشــروط به مراجعه حضوري در مراكز پســتي رايگان شــود و قضيــه گرفتن كارمزد از افــرادي كه ســواد رايانه اي كافي براي ثبت اطلاعات خــود ندارند نيز منتفي و مقرر شــد اين خدمت كه حدود 3 الي 5 هزار تومان هزينــه در برداشــت، در قالب كمك توسط كاركنان مراكز پستي به صورت رايگان انجام شود. اما پس از اســتقرار اين وضعيت، درست اســت كه امكان پيش ثبت نام رايگان فراهم شده اســت، اما برخی دفاتر پيشخوان همچنان اقدام به اخذ هزينه هايي مي كنند كه قانوني نيست. در اين ميان، پرداخت 20 هزار تومان براي ثبت نام اوليه كارت هوشــمند به قوت خود باقي اســت، لذا دفاتر پيشخوان نيز از مبلغ 3 الي 20 هزار تومان و در برخي مراكز حتي بيشتر ) بنا به ســليقه خود!( از مراجعان پول دريافت مي كنند. به عبارت واضح تر با اين اقدام وزير ارتباطات، درســت است كه امكان رايگان يكي از مراحل ثبت نام كارت هوشمند فراهم شد، اما آشــفتگي هاي موجود در روند ســاير انجام اين امور نظير آنچه كه در دفاتر پيشخوان حاكم است، همچنان ادامه دارد.

نصر و حاشيه هاي انتخابات

در هفته اي كه گذشــت يكي از بحث برانگيزترين انتخابات ســازمان نظام صنفي در طــول فعاليت 12 ســاله اين تشــكل خصوصي برگزار شد. پنجمين دوره انتخابات نظام صنفي در حالي به صــورت الكترونيكي برگزار شــد كــه نامزدهاي اين دوره بســيار متفاوت از دوره گذشــته بودند و همين قضيه باعث شده بود تا بحث مدافعان و منتقدان اين نامزدها در شــبكه های اجتماعی حسابي داغ شود. بر اســاس اين گــزارش، در ايــن دوره از انتخابــات در مجمــوع هــزار و 470 راي جمع آوري شــد كــه در مقايســه بــا كل اعضايــي كه حــق شــركت در انتخابات را داشــتند، مي توان آن را كم رونــق ارزيابي كــرد. از جملــه نگراني هايي كــه انتخابات اين دوره نصر را تهديد مي كــرد و به نوعي با اعــلام نتايج آن نيــز تعبير شــد، حضور افرادي اســت كه با ايــن شــائبه مواجهند كه ممكــن اســت دغدغه هاي تشــكيلات كســب وكار آنها به اندازه اي زياد باشــد كه اجــازه پيگيري هاي صنفي و رســيدگي به مشــغله هايي كه اعضاي اين سازمان با آن مواجه هســتند را از آنها بگيرد. كما اين كه ســازمان نصر سال ها اســت كه با اين اتهام مواجه اســت كه به دليل درگير شــدن در مســايل تجــاري و نمايشــگاهي فراموش كرده، اساس شكل گيري آن بابت انجام چه وظيفه اي بوده است؟ ســازمان نظام صنفي رايانه اي، تشــكيلاتي خصوصي اســت كه در اجرای ماده 12 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهای رايانــه ای و حمايت عملی از حقــوق فعالان يادشــده و با هــدف تنظيم گری مناســبات بخــش خصوصی و دولت تشــكيل شــد، اما كارنامه عملكرد وي در بيش از يك دهه نشان مي دهد، كمترين خروجــي را در اين زمينه داشته است.

لايحه حمايــت از حريم خصوصي و نگراني كاربران

هفتــه گذشــته ICT ايراني، شاهد تقارن تامل برانگيــزي بــود. در اين هفتــه تلگــرام در حالي فيلتر شد كه پيش نويس لايحه حمايت از حريــم خصوصي در فضاي مجازي آماده شــد. اين لايحه كه در راستاي صيانت از حريم خصوصی نوشــته شده است منــوط بــه رعايــت 8 اصــل شــامل: اصل محدوديــت در جمع آوری اطلاعــات، اصل كيفيت جمــع آوری و اســتفاده از داده ها و اطلاعات، اصــل مشــخص بودن هــدف از جمع آوری و اســتفاده از داده ها و اطلاعات، اصل محدوديت در استفاده و عدم افشا ) مگر به حكــم قانــون يــا رضايــت فــرد(، اصل تضمين های حفاظت از داده هــا و اطلاعات، اصــل شــفافيت اقدامات- ابزارهــا و ماهيت داده های هــدف، اصل لزوم جلب مشــاركت فردی و اصل پاسخگويی در قبال اجرای ساير اصول اســت. اين لايحه كه پس از طي فرايند نهايي شدن، در دســتور كار دولت برای طی مراحــل قانونی و ارايــه به مجلس شــورای اســلامی قــرار مي گيــرد، قــرار اســت به دغدغه های كاربران نســبت بــه حفاظت از داده ها و اطلاعات شــخصی آنهــا در فضای مجازی پاسخ دهد. بر اساس اين گزارش، درســت است كه يكي از اصلي ترين مشــغله هاي كاربران، حفاظي از اطلاعات آنها و پيشــگيري از افشــاي آنها اســت، اما اين نگراني مي تواند شامل احتمال دســتيابي دســتگاه ها و نهادهاي مختلف به اطلاعات آنها در مواقع غيرضروري نيز باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.