معرفی تکنیسینهای برتر کشور در المپیاد سامسونگ

Asre Ertebat - - ايراني -

مراسم اختتاميه سومين دوره المپياد تكنيسينهای ايران روز يكشنبه دهم دیماه ۹6 با حضور مديران شركت سامسونگ الكترونيك و سازمان آموزش فنیوحرفهای كشور در سالن تلاش ساختمان صداوسيمای جمهوری اسلامی ايران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سامسونگ در اين مراسم برندگان چهار رشته حاضر در اين مسابقات معرفی شده و جوايز خود را از دست مديران شركت سامسونگ و سازمان آموزش فنیوحرفهای كشور دريافت كردند. در ابتــدای اين مراســم، حميدرضــا ثابتنــژاد، معاون ســازمان آموزش فنیوحرفهای درباره همكاری اين سازمان با شركت سامسونگ الكترونيكس گفت: با توجه به اينكه سامسونگ حامی اصلی مسابقات جهانی مهارت است، اميدواريم همكاری با اين شــركت يك روند مســتمر و دايمی باشد. آكادمی مهندســی سامســونگ نمونهای از اين همكاری مستمر اســت كه تاكنون بازخوردهای مثبتی را داشــته اســت. در ادامه مراســم فرهاد هجرت، مدير بازاريابی شركت سامسونگ الكترونيكس در مورد المپياد تكنيسينهای ايران گفت: اين المپياد از سال ۹4 اولين دوره خود را شروع كرد. امروز خوشحاليم كه اعلام كنيم پس از سه سال توانستيم اين فرصت رقابتی و سنجشی را برای 5 هزار و201 نفر شركتكننده فراهم كنيم. مسعود فياضی، مدير روابط عمومی و مســووليتهای اجتماعی سامسونگ الكترونيكس نيز با اشــاره به تاريخچه همكاری سامسونگ و سازمان آموزش فنیوحرفهای گفت : «سال ۹3 تفاهمنامهای ميان سامسونگ و سازمان آموزش فنیوحرفهای به امضا رسيد كه تاسيس آكادمی مهندسی اولين ثمره آن بود. پس از آن نخستين دوره المپياد تكنيسينهای ايران در سال ۹4 برگزار شد. وی درباره سومين دوره المپياد تكنيسينهای ايران گفت: اين دوره از المپياد مانند دورههای پيشــين آن در دو مرحله مقدماتی و نهايی برگزار شد كه در مرحله اول بيش از هزار و400 نفر از سرتاســر كشور شــركت كردند. پس از آن 10 نفر برتر هر گرايش با هزينه شــركت سامسونگ به مركز تربيت مربی و پژوهشهای فنیوحرفهای شهر كرج فراخوانده شدند تا با آمادگی بيشتری برای مسابقات آماده شوند. در آزمون عملی المپياد، دانش فنی و مهارت تكنيسينها مورد ارزيابی قرار گرفت كه نفرات برگزيده آن امروز معرفی میشوند. در بخش ميانبرنامه اختتاميه المپياد نيز گــروه آوازی تهران با حضور روی سن به اجرای موسيقی پرداخت. اين مراســم نهايتا با معرفی تكنيسينهای برتر ســومين دوره المپياد كشــوری و تقدير از نفرات برتر آكادمی مهندسی سامسونگ به كار خود پايان داد. پس از برگزاری دو مرحله عملی و نهايی در گرايش صوتی و تصويری، آقايان علیاكبر روستايی، محمدرضا رزمآرا، مسعود فقيهی؛ در گرايش موبايل و تبلت، حميد اسماعيلی، رحيم نشاط بافنده، بابك نورصالحی گرگانی؛ در گرايش لوازم خانگی، داريوش واشقانی فراهانی، گودرز افضلی، روحاله جعفری و در گرايش تهويه مطبوع، جواد اســتادپور، محسن فراهانی، مهرداد قاسمی بهعنوان نفرات اول تا سوم المپياد تكنيسينهای ايران برگزيده شدند. نفرات اول هر گرايش 30 سكه بهار آزادی همراه با لوح تقدير، نفرات دوم 20 سكه بهار آزادی همراه با لوح تقدير و نفرات سوم 10 سكه بهار آزادی همراه با لوح تقدير دريافت كردند. سومين المپياد تكنيسينهای ايران با همكاری شركت سامسونگ و سازمان آموزش فنیوحرفهای در دو مرحله نظری و عملی و در چهار گرايش موبايل و تبلت، لوازم خانگی )يخچال، ماشين لباسشويی(، دستگاههای تهويه مطبوع )كولر گازی(، لوازم صوتی و تصويری )تلويزيون و سينمای خانگی( برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.