چه کنیم؟

Asre Ertebat - - ورود - علی شمیرانی

1. یک ماهی میشود که نشریات کشور با بحران کمبود کاغذ مواجه اند و یک ماهی می شــود که تقریبا تمام رسانه های کشور نسبت به این موضوع می نویسند و هشدار می دهند. نتیجه؟ تقریبا هیچ! گره کوچکی که بهسهولت و بهسرعت قابل بازشدن است، به هیچ انگاشته شده و از آن بدتر هیچ مقام مسوولی حتی از آن وعدههای سرخرمنی هم نمیدهد. حال آنکه مدیران مسوول هر روز و هر هفته باید پول نقد دستشان بگیرند و از این دلال به آن دلال تماس بگیرند تا شاید با نرخهای چند برابر کاغذ بیابند. خب به نظر شما مطبوعات چه باید بکنند؟ 2. یک سالی میشــود که عدهای از مالباختگان موسسات مالی در تلاش برای رسیدن به پول خود هستند. اول رسانهها نوشتند و فایده ای نکرد. بعد فیلم و تصاویر اعتراضات آنها در گوشه و کنار کشور پخش شد و فایدهای نکرد. بعد کار به خوابیدن جلوی نهادهای مختلف کشید و فایدهای نکرد. خب به نظر شما این افراد چه باید بکنند؟ 3. در همین حوزه فاوا برخی طرحها، مصوبات و مشکلات عمر بالای 40 سال، 15 سال و 13 ساله دارند و کوچکترینهایش هم پنج ســال عمر دارند. در تمام این ســال ها رسانه ها مینویســند و مشــکلات همچنان پا برجا و طرحها هم به سرانجامی نمیرسند. خب به نظر شما چه باید کرد؟ 4. رنج و گلایه از تمام این ها یک طرف، اما موضوعات وقتی بغرنجتر میشود که برخی مسوولان به میان مردم رفته تا به اصطلاح مشکلاتشان را بشــنوند و چهرهای مردمی از خود ارایه کنند. برخی مســوولان هم در فضای سایبری خود را با نظرات کاربران مشــغول کردهاند و روی به توییتدرمانی آوردهاند و ظاهرا تصور میکنند مشکلات کشور را میتوان با توییتر رفع کرد. خب به نظر شما مردم چه باید بکنند؟ 5. این موضوعات وقتی حکم نمک پاشیدن به زخمها را پیدا میکنند که برخی مسوولان به جای پاسخگویی و اقدام عملی مشخص و ملموس، خود در جایگاه شــاکی قرار می گیرند و ســخنرانی می کنند تا بگویند ما از مردم و در کنار مردم هستیم! خب اگر چنین است پس فرق آن مسوول با جوان بیکاری که در خانه نشسته و از مشکلات میگوید چیست؟ لابد فرقش این است که آن مسوول حقوق مکفی می گیرد از انبوهی مزایای شغلی برخوردار است و صدایش در چند رسانه هم پخش میشود! در چنین شرایطی به نظر شما مردم چه باید بکنند؟ 6. و در نهایت تمام این موضوعاتی که سالها روی هم تلنبار شده، وقتی منجر به ایجاد فضای ناامیدی، بدبینی و رها شده به نظر میرسند، که مردم از یکسو در زندگی روزمره خود و از سوی دیگر در خبرها شاهد فسادها و رانتهای مالی، اداری و سیستمی خرد و کلان هستند و هر روز نیز پرونده جدیدی گشوده میشود. شما بگویید در چنین شرایطی مردم چه باید بکنند و اصولا چه میتوانند بکنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.