فیلتر تلگرام و یادی از جویشگرهای بومی

Asre Ertebat - - ارتباطات - علی کيائیفر

داستان حمایت نادرست دولت از پروژههای بومیسازی در صنعت IT از دیرباز تا کنون یك سرنوشت مشترک و تلخ داشتهاست: مراحلاجرای پروژههای بومی: 1. تعریف پروژه بدون مطالعه دقیق 2.تخصیصمنابعسنگین 3. گزینشافراد یا گروههای خاص برایاجرای پروژههای بومیسازی 4. افتتاح صوری محصول و بازتاب گسترده رسانهای و برگزاری همایش در تجلیل از بومیسازان 5. الزام سازمانها به خرید واستفادهاز محصول تولید شده با بخشنامه 6. سختگیری و محدودسازی واردات محصولات مشــابه خارجی با اهرمهای فشار دولتی ۷. ایجاداختالات و نارضایتی شدید در مشتری 8. شکست پروژه 9. فراموش شدن پروژه بومی و بازگشت به روال قبل! مثالهای پروژههای بومیسازی کهاین فرایند را طی کردهاند فراوان هستند. مثا مرورگر ملی، ایمیل ملی، آنتیویروس ملی، فایروال ملی، روتر ملی، ذخیرهساز ملی، موتور جستوجوی ملی، سیستمعامل ملی، مسیریاب ملی و ... . در این خصوص قبا نقدهایی نوشته بودم، اما هفته قبل ســری زدم به موتور جستوجوی بومیyooz.ir ، یکی از موتورهای جستوجویی که بین ۷ تا 1۷0 میلیارد تومان توسط مسوولان وقت برای آن بودجه در نظر گرفته و تخمین زده شده بود. صفحه اول این موتور جســتوجو را که باز کنیــد Certificate نامعتبر آن خودنمایی میکند! اگر یکی از موضوعات روز مثا عبارت «فیلترینگ تلگرام» را در آن جستوجو کنید هیچ اثری و خبری از بحثهای روزهای اخیر در آن پیدا نمیکنید. در صفحه اول نتایج، تمام نتایج جستوجو حداقل مربوط به یك تا سه سال قبل هستند! درحالیکهاگر در گوگل جستوجو کنید هر 10 نتیجه در صفحهاول مربوط به 24 ساعتاخیراز سایتهایایرانیاست. آیااین همه بودجه صرف کردیم تا چنین محصولی را به هموطنانارایه دهیم؟ این موتور جستوجو واقعا چه کاربردی دارد؟ آیا تولیدکنندگاناین جویشگر خودشان هماز آناستفاده میکنند؟ مسوول خسارتهای مادی پروژههای نافرجام بومی بر عهده کیست؟ چه کسی پاسخگوست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.