48 درصد اعتبارات فاوا براي پژوهشهاي فضايي!

ردیف هزینهای که کدر و غیرشفاف است

Asre Ertebat - - News - عباس پورخصالیان

اعداد و ارقام دقیق درآمدهــا و اعتبارات برنامه ای و غیربرنامه ای وزارت ارتباطات و فنــاوری اطلاعات در ســال 97، حدود یکماه پــس از تقدیم لایحــه بودجه 97 به مجلــس، روز هفدهم دی مــاه 1396 در گــزارش دفتــر مطالعــات ارتباطات و فناوریهــای نوین )گروه فــاوا در مرکز پژوهش های مجلس( با عنوان « بررســی لایحه بودجه ســال 1397 کل کشــور: درآمدهــا و اعتبــارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات » منتشر شد.

سهم دستگاههای درآمدزا در کل درآمد وزارت فاوا

براساس بررســی گروه فاوا، 92 درصد از درآمدهای پیشبینی شده در لایحه بودجه ســال آینده وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعات، از «معدن طلای » سازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی اســتخراج میشــود که بالغ بر 64 هزار میلیارد ریال خواهد بود. در نتیجه، دیگر نهادهای این وزارتخانه، تنها هشت درصد از درآمد کل را تامین میکنند؛ شامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت ) با 5/5 درصد(، پژوهشــگاه فضایی ایران ) با 1/4درصد( و هفت دســتگاه دیگر )جمعا بــا ‪/1 1‬ درصد( ]کــه این هفت دســتگاه عبارتند از: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ســازمان فضایی ایران، شرکت دولتی پستبانک، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دانشکده علمی/کاربردی پست و مخابرات، شرکت سهامی خدمات هوایی پیام و موزه پست و مخابرات[.

ســهم 48 درصدی پژوهشگاه فضایی از کل اعتبارات

در حالی کــه ســازمان فضایی ایــران از طریق پژوهشــگاه فضایی خــود تنها ‪1/ 4‬ درصــد از کل درآمــد وزارت ارتباطات را تامین می کند، جدول شــماره 5 گزارش کارشناســان گروه فاوا در دفتر مطالعات ارتباطــات و فناوریهــای نویــن درباره درآمدهــا و اعتبــارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشــان می دهد که این سازمان بهتنهایی 48 درصد از کل اعتبارات برنامهای وزارت ارتباطات را میبلعد.

ردیفهای غیرشفاف

در جدول شــماره 5، ذیل برنامه شماره 2 مربوط به اعتبارات برنامه ای پژوهشــگاه فضایی ایران، از دو برنامه کلی با عنوانهای «برنامه توسعه فناوریهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات » و «برنامه پژوهشهای کاربردی » یاد شده است که به کلی کدر و غیرشفافاند. از تهیهکنندگان لایحه بودجه سال 97 باید پرسید که معنی «بخش» در «برنامه توسعه فناوریهــای بخش ارتباطــات و فناوری اطلاعات » چیست؟ باید از تهیه کنندگان لایحه بودجه ســال 97 این انتظار حداقلی را داشــت که آنها معنی «بخــش فاوا» یــا ‪ICT sector‬ را به عنوان قطاعی معین و مشخص از بازار و اقتصاد ملی کشور بدانند ) و یقینا به خوبی میدانند(. پس آیا منظــور تهیهکنندگان لایحه بودجه ســال 97 از عبارت « برنامه توســعه فناوری های بخــش ارتباطات و فناوری اطلاعات» این اســت که سازمان فضایی کشــور می خواهــد 48 درصد از اعتبارات برنامهای وزارت ارتباطات را روی « توســعه فناوری های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات » سرمایه گذاری کند؟ - بدیهی است که خیر! این عنوان برنامهای و این ردیف بودجهای به غلط چنین نامیده شده است، اما اینکه با عنــوان کدر مذکــور چــه برنامههایی مطرحاند، معلوم نیست. برای دریافت اطلاعات بیشتر، رجوع کنید به اصل پی.دی.اف گزارش «بررسی لایحه بودجه ســال 1397 کل کشــور «:» .58 درآمدهــا و اعتبــارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات » به نشانی rc.majlis.ir/ ‪. fa/report/show/ 1041628‬

چرا «پی.دی.اف»؟

این نکته را نیــز باید به ریاســت محترم مجلــس و رییــس مرکــز پژوهش های مجلس یادآوری کرد که پی.دی.اف، قالبی بسته برای اطلاعرســانی است و براساس توصیه های مصوب اتحادیه بین المجالس

) ‪Inter- parliamentary Union(‬ حکومتهــا باید به نماینــدگان مجلس و مجلس نیــز باید بــه مردم، بســته های اطلاعاتی بــاز و reusable بدهند! ولی در نمونه اسناد بودجه و گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، اغلب رویهای خلاف این توصیه مشاهده می شــود: آنها عادت کردهاند که عمده اســناد خود را بهصورت پــی.دی.اف منتشــر کنند کــه read

only هســتند و فاقد ویژگی « بازبودن » و reusability . پرواضح اســت که ایــن رویه بایــد بهنفع اجرای بهینه قانون جریــان آزاد اطلاعات و آسان ســازی فعالیــت تحلیلگــران و روزنامهنگاران تغییر کند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.