هشدار فيلتر تلگرام دو ماه قبل داده شد

قابل توجه کسبوکارهای معترض

Asre Ertebat - - News - سیاوش روشني

کســب وکارهاي اینترنتــي همزمــان بــا شــکلگیري تلگرام بهدلیــل محبوبیت این پیامرسان و نیز اقبال عمومي که در خصوص آن شکل گرفت، شروع به فعالیت بر این بستر کردند. قول رییسجمهور مبنــي بر اینکه هیچوقت دســت وزیر ارتباطات روي دکمه فیلترینگ نمي رود هم باعث شــد تا خیــال صاحبان کسبوکارهاي فعال بر بستر تلگرام راحتتر از قبل شده و با خیالي آسوده به فروش کالا و خدمات خود در این بستر ادامه دهند. )البته بدون پرداخت حقوق، عــوارض و مالیات به دولت( طبق آماری که مرکز رســانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی اعلام کرده، 9 هزار کســب وکار خــرد اینترنتی فروش کالا رســما ثبت شــده که حالا درگیر قطع ارتباطشان بهدلیل فیلترینگ تلگرام هستند. علاوه بر این، 9 هزار کانال فروش کالا، تعداد 10 هزار کانال تلگرامي ثبتشــده دیگر نیز هســتند که اگرچه کالا نميفروشند، اما با از دست دادن کاربران خود دیگر امکان کسب درآمد از محل تبلیغات و موارد دیگر را ندارند. به این 19 هزار کسب وکار آسیب دیده البته باید کانال هاي ثبت نشــده که تعدادشــان به مراتب بیشتر است نیز اضافه کنیم تا ابعاد ماجرای تبعات فیلتر تلگرام روشنتر شود. با فرض اینکه در هر کدام از این کســبوکارها بهطور متوسط ســه نفر مشغول بهکار باشند مي توان مدعي شــد که با فیلترینگ تلگرام حداقل 100هــزار نفر کار خود را از دســت دادهاند. در میــان کســبوکارهاي آســیبدیده اما آنهایي کــه علاوه بر تلگرام ســایت نیز براي فروش محصول یا عرضه خدماتشان داشتهاند حداقل توانستهاند اندکي از مشتریان خود را حفظ کنند. اما آنهایي که وعده فیلتر نشدن تلگــرام را بیش از حد جــدی گرفته و بهجز تلگرام در جایي دیگر فعــال نبودهاند، بهکل کسبوکارشان از دست رفته است. اما موضوع فیلتر تلگرام چندان هم شوکآور و ناگهانی نبود و از حدود دو ماه قبل کدها و هشدارهایی به کسبوکارهای تلگرامی داده شــد که چندان جدی گرفته نشد. حال آنکه در این هشدارها بهروشني اعلام شده بود که فعالان این عرصه به فکر حفظ مشــتریها و مخاطبان خود از طریق بســترهای موازی و داخلی هم باشند تا چنانچه تلگرام به محاق رفت، دچار خسارت نشوند. اوایل آذرماه امســال بود که امیر خوراکیان، معاون محتــوای مرکز ملی فضــای مجازی رســما اعلام کرد امکان بسته شدن برخی از پیام رســان ها وجود دارد و بر همین اساس استفاده از پیامرسانهای داخلی را به فعالان تلگرام و اینستاگرام توصیه کرد. کمي بعــد ابوالحســن فیروزآبــادي دبیر شورايعالي فضاي مجازي نیز هشدارهایي را در خصوص احتمال فیلتر شدن تلگرام مطرح کرد و گفت: با مدیران تلگرام و اینستاگرام در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم قابلیتی را ایجاد کرده تا سیاســتهای حفظ صیانت شــبکه پیامرسانی را محقق کنیم. اگر این ملاحظات محقق شود، مشــکلی پیش نخواهد آمد اما درغیر این صورت ما اقدامــات لازم را اتخاذ خواهیم کــرد و تصمیمگیریهایی را در این زمینه انجام میدهیم. در همان ایام، دبیر شورايعالي فضاي مجازي همچنین در اظهارات خود به کســانی که در پیامرســانهاي خارجي کار رسانهای انجام میدهند توصیه کرد که گروهها و کانالهایي با بیــش از 5 هزار کاربر، در یک پیامرســان داخلی هم فعال باشــند تا اگر مــا مجبور به اتخاذ سیاســتهای محدودکنندگی شدیم، لطمهای به کار آنها وارد نشود. دبیر شورایعالی فضای مجازی همچنین در این مقطع بهروشني اعلام کرد: پیامرسانهای خارجی باید سیاستهای جمهوری اسلامی ایــران را رعایت کننــد و به انتشــار مطالب خلاف اخــلاق نپردازند. اگر بــا ما همکاری داشته باشــند مشــکلی پیش نخواهد آمد، در غیر اینصورت به ســمت سیاســتهای محدودکنندگی خواهیم رفت. از سوي دیگر، در اوایل آذرماه امسال سلسله نشســتهای علمی ارزیابی سیاستگذاری فضای مجــازی در ایران با عنوان «بررســی ابعاد مســاله جایگزینی پیام رسان تلگرام » به میزبانــی مرکز مطالعــات فضای مجازی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد تا مشخص شود که احتمال فیلتر شدن تلگرام واقعا ابعاد جدي به خود گرفته است. با وجود تمام این پالسها، هشدارها و تذکرات مســوولان شــورايعالي و مرکز ملي فضاي مجازي در خصوص احتمال فیلترینگ تلگرام صاحبان کسبوکارهاي اینترنتي عموما این موضوع را جدي نگرفتنــد و حالا دود جدي نگرفتن هشدارها یا حداقل بياطلاعي از آنها به چشم خودشان ميرود. به هر حال تجربه های پیشین نیز نشان داده که یک پیامرســان خارجي در شرایط کشور ما که هر لحظه با توجه بــه تجربههاي قبلي احتمال فیلترینگ وجــود دارد، براي انجام فعالیت تجاري چندان مناسب نیست. بنابراین از صاحبان کانالهاي تلگرامي انتظار ميرفت که از ابتداي شروع به فعالیت اگر کسبوکاري را ارایــه ميدهند، یک نســخه از آن را روي ســایت نیز قرار دهند که البته بسیاري این کار را نکردند. با وجوداین، موارد مذکور بهمعنای آن نیست که دولت از زیر بار مسوولیت خود شانه خالي کند و وعدههاي مطرحشده در خصوص نرفتن دست وزیر بر دکمه فیلترینگ را به فراموشي بسپارد. شایسته بود مسوولان دولتي که خود بهخوبي ميدانند در شرایط حساس، شورايعاليامنیت مليتصمیمگیرندهنهایيدرخصوصفیلترینگ است، وعده فیلتر نشدن تلگرام، آنهم به شکل مطلق را بیان نمیکردند والبته نکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.