حمایت بانک ملی از رونق کسبوکارها در فضای مجازی

Asre Ertebat - - News -

نشست خبري حمایت از رونق کسبو کارها در فضاي مجازي با اســتفاده از پیامرســان بانکي" بله"، چهارشــنبه گذشــته با حضور مســعود خاتونی عضو هیات مدیره و معاون فنــاوری اطلاعات و شــبکه ارتباطات بانک ملی ایران و فرامرز خالقی، مدیرعامل شرکت دادهورزی سداد برگزار شد. مســعود خاتوني، در این جلسه با بیان اینکه بانک ملي در سالهاي گذشــته در راستاي سیاست اقتصاد مقاومتي و سیاستهاي خود سعي کرده در راستاي ملي بودن اقدامي براي ملت انجام دهد، گفت: در شبکه پیامرسان بله سعي شده که خدمات مناســبي براي مردم ارایه شود و ضمنا شرکتهاي دانشبنیاني که توانایي داشته اما حامي نداشته باشند را مورد حمایت قرار دهیم. وي افزود: بر همین اســاس دو ســال قبل ساخت اپلیکیشن بله در دستور کار قرار گرفت و نسخه اول آن سال گذشته ارایه شد. امروز این اپلیکیشــن 600هزار کاربر دارد و روزانه 10 تا 12 هزار کاربر از آن استفاده ميکنند. همچنین ما براي آنکه بتوانیم این پیامرسان را از نمونههاي مشابه متمایز کنیم نقش بانک ملي را در آن پر رنگ کردیم. خاتوني با ذکــر اینکه بانک ملــي به عنوان خطشــکن با بانک مرکزي وارد مذاکره شد و امــکان فعالیت در فضاي مجــازي را براي بانکها تســهیل کرد گفت: بحثي که در اپ " بله" روي آن متمرکز شــدیم ایــن بوده که فضا را باز کردیم که اگــر این اتفاق نميافتاد کسبوکارهایي که نیاز به سرویسهاي بانکي داشتند امکان شکلگیري نداشتند. معاون فناوری اطلاعات و شــبکه ارتباطات بانک ملی در خصوص ســقف کارت به کارت در اپ بله نیز گفت: سقف کارت به کارت در اپ بله همان سقف شــبکه شتاب)300هزار تومان( اســت و ما ســقفي بــراي آن قائل نشدهایم. همچنین این پیام رسان یک تولید کاملا داخلي اســت و تجهیزات آن در داخل کشــور قرار دارد. خاتوني در خصوص ایمني اپلیکیشن بله نیز گفت: ما به لحاظ ایمني این اپ را کاملا تایید ميکنیم و این اپلیکیشــن مراحل تســت زیادي را با موفقیت پشــت سرگذاشــته اســت.به گفته این عضو هیات مدیره بانک ملي در حــال حاضر حدود 20 تا 30 هــزار تراکنش در روز بــا حجم مالي 10 میلیارد تومان بر بستر اپلیکیشن بله انجام ميشــود و 13 بانک از جمله بانکهاي ملي، کشاورزي، پارسیان، ملت، بانک شهر، حکمت ایرانیان و تجارت به آن متصل شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.