شروط دیرهنگام

Asre Ertebat - - News - علی شمیرانی

اوایل ســال 93 بود که رســما پرونده پیامرســان وایبر در ایران با صدور دســتور فیلترینگ بسته شــد، کمی بعد چند پیامرســان خارجی دیگر همچون ویچت و تانگو هم مسدود شدند تا راه برای ورود تلگرام باز شــود. تلگرامی که از همان آغاز به کارش، با این پرسش مواجه بود که چرا تلگرام؟ و تفاوت آن با نمونههای خارجی دیگر چیست؟ این پرسش ها بی پاســخ ماند و تلگرام در ســایه حمایت هایی که شد روز به روز آنقدر رشد کرد که بر اساس برخی گزارش ها بیش از نیمی از پهنای باند اینترنت کشور را به خود اختصاص داد. همین موضوع موجب شد تا طی توافقی در اواسط سال گذشــته برخی سرورهای شــبکه توزیع محتوای CDN() تلگرام در ایران مستقر شــود. این کار دو هدف را دنبال می کرد؛ نخســت کاهش میزان مصرف پهنای باند سرور اصلی و شبکه های محلی کشور و دوم، افزایش سرعت دریافت اطلاعات برای کاربران ایرانی. اگرچه این خبر با جزییات شفافی از سوی وزیر ارتباطات سابق همراه نشد، اما اکنون مدیر یک پیامرسان داخلی با انتقاد از حمایت تبعیضآمیز دولت میگوید: «تلگرام

CDN خود را به ایران آورد و زیرساخت رایگان، سرور رایگان و پهنای باند تضمین شده گرفت اما هزینه سرور و زیرساخت پیامرسانهای ایرانی با خودشان است.» نکته قابل توجه آنکه تا آن زمان نیز خبری از شرط و شروط خاصی برای تلگرام نبود. حالا اما وزیر ارتباطات جدید میگوید شرط بازگشت تلگرام حذف موارد تروریستی و احترام به مقررات موجود و درخواست مردم است. در این میان تلگرام اگرچه یکی از کانالهای شاخص در این خصوص را مسدود کرد، اما همانطور که پیشبینی میشــد، ظاهرا تعاریف و برداشت یکسان از تروریسم، خشونت و افراط گری میان ایران و تلگرام و اصولا ســایر شبکهها و پیامرسانهای خارجی وجود ندارد. لذا پرسش نخست اینجاســت که روزی که CDN تلگرام در ایران مستقر میشد، شرطی برای ممنوعیت فعالیت گروههای تروریستی و سایر بدیهیات ابتدایی از این دست گذاشته نشد؟ حالا اما مساله تلگرام پیچیده شــده و فعلا خبری از نتایج ماموریت مذاکره وزارت ارتباطات با این پیامرســان در دست نیســت. اگرچه هر دو طرف ماجرا نیز نشان دادهاند که قصد تغییر موضع ندارند. لذا با فرض بازگشت یا عدم بازگشت تلگرام و در شرایطی که میزان کاربران تلگرام در شرایط فیلترینگ در حال بازگشت به شرایط قبل از فیلترینگ است، این پرسش مطرح میشود که آیا شروط بازگشت تلگرام دیرهنگام نیست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.