تمرکز مطلق روی فروشگاههای اینترنتی خودکشی است

توصیه يک تامینکننده شکستخورده کالا:

Asre Ertebat - - News -

فروشگاههای اينترنتی در ايران اگرچه رشد خوبی دارند، اما آمار نشان میدهد با وجود سروصدای زياد اين كسبوكارها در ايران و جهان، همچنان سهم فروش مجموع آنها در قياس با فروشگاههای رايج و سنتی زير پنج درصد و برخی آن را زير سه درصد تخمين میزنند. فروشــگاههای اينترنتی حالا يكتنه شــانه به شــانه مجموع فروش روزانه يك پاســاژ میزنند و همين موضوع عامل انگيزشــی خوبی برای بسياری از توليدكنندگان، واردكنندگان و تامينكنندگان كالا در كشــور شده است. به اين ترتيب يك عرضهكننده كالا حتما مجذوب چنين امكانی میشــود كه به جای طرف شــدن با برخي مغازهدارها و تحمل فروش پايين و آهسته آنها، با فروشگاههای اينترنتی طرف معامله شوند و يكشبه ره صد ساله بروند. ما هم اين محاسبه اشتباه را كرديم و وقتی به خودمان آمديم كه دير شده بود و با خسارت سنگين تا مرز ورشكستگی پيش رفته بوديم. اين بخشــی از اظهارات يكــی از تامينكننــدگان قديمی و فعــال كالاهای كامپيوتری و الكترونيكی در ايران است كه به دلايل تجاری و اقتصادی مايل به درج نام خود در گفتوگو با هفتهنامه عصر ارتباط نبود. وی با تشريح دلايل شكست خود در عرصه واردات و تامين كالا، گفت: ما نيز با برخی فروشگاههای اينترنتی وارد مذاكره برای همكاری شديم و كار خود را آغاز كرديم. در اين حال مشخصا يك فروشگاه اينترنتی شگرد خاص و البته اكنون برای بسياری از تامينكنندگان كالا شناخته شده دارد. اين تامينكننده كالا در تشريح اين شگرد، گفت: اين فروشگاه اينترنتی ابتدا تامينكننده را به يك فروش و توزيع خوب عــادت میهد، تامينكننده نيز با توجه به فروش تقريبا بالا به تامين كالا اقدام میكند، اما ناگهان فروشگاه مذكور وارد فاز مورد نظر خود شده و تصميم به قطع فروش آن كالا میگيرد.

وی ادامه داد: در اين لحظه تامينكننده اگر شــبكه فروش خوب داشته باشد )كه معمولا ندارد و افيون برخی فروشگاههای اينترنتی وی را از ساختن شبكه فروش خوب غافل كرده(، شخصا به فروش اقدام میكند كه اغلب با حجم كالای مازاد مواجه میشوند، به اين ترتيب معمولا ناچار به راضی كردن )باجدادن به!( فروشگاه اينترنتی مذكور میشــود كه اين كار نيز با قيمت بسيار نازل )گاهی زير قيمت تمامشده( و با خســارت زياد، انجام میشود تا كالای خود را تبديل به پول كند. وی افزود: اين روزها تقريبا بيشــتر تامينكنندگان كالا كه راه مذكور را طی كردهاند، چوب اين بیاخلاقی را خــورده و كاملا درک میكنند كه منظور من چيست؛ چراكه بعد از مدتی اعتياد به اين سبك فروش كه من نام آن را افيون فروش اينترنتی گذاشتهام و از دست دادن كانالهای سابق و قديمی توزيع و فروش، متوجه میشوند كه بايد پا در يك مسير بیبازگشت گذاشته و سود اصلی را دو دستی تقديم فروشگاه مذكور كنند. وی با بيــان اينكه اصــولا فــروش و فروشــگاههای اينترنتی رســما افيون توزيعكنندگان سنتی محســوب میشــود، به بيان يك تجربه با ارزش برای

ساير همكاران خود در عرصه توزيع، توليد و فروش كالا پرداخت و گفت: من به همكاران خود تاكيد میكنم كه گذاشتن همه تخممرغهای يك تامينكننده در سبد فروشگاههای اينترنتی خودكشی محض است و در بهترين شرايط كه خبری از بیاخلاقی و دورزدن نيســت، حداكثر يكچهارم تخممرغها را بايد توی اين سبد گذاشت. وی تاكيد كرد: اگر تامينكنندگان اين قاعده يعنی واگذاری حداكثر يكچهارم فروش خود بر بستر فروش اينترنتی و از طريق برخی فروشگاههای اينترنتی را رعايت نكنند، متاسفانه وقتی هشيار میشوند كه هست و نيستشان بر باد رفته و تمام كسبوكار و سود خود را واگذار كردهاند. اين تامينكننــده قديمی و فعال صنفــی در پايان گفت: متاســفانه به علت حمايتهای گسترده، وابســتگیهای پنهانی، نبود قوانين و رها بودن نظارت، اقدام خاصی برای جلوگيری از اين روشهای غيراخلاقی در حذف رقبا انجام نمیشود و همكاران عرصه واردات، توليد، توزيع و عرضه كالا بايد با نشر اخبار و تجربيات خود در ســطح گسترده و از طريق رســانهها، نسبت به آگاهسازی يكديگر اقدام كرده و مانع تداوم اين روشها و شــكلگيری انحصار خطرناک در عرضه كالا شوند كه دود آن به چشــم خريداران و مصرفكنندگان نهايی نيز خواهد رفت.

وی ادامه داد: كما اينكه مدتی طولانی میشود كه خريداران و مردم نيز متوجه شــدهاند كه ارزانفروشی كالا در برخی فروشــگاههای اينترنتی يك تكنيك تبليغاتی بود كه مدتی كوتاه و به منظور جلب اعتماد كاربران انجام میشد و حالا بسياری از كالاها به ارقامی به مراتب بالاتر نيز بهفروش میرسند كه نمونههای آن را در رسانهها، شبكههای اجتماعی و پيامرسانها میتوان مشاهده كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.