زیرساخوزشتهوراشیبشانیدمحتوا

مرور طرحهای بیسرانجام فناورانه در «آم وپر »ن

Asre Ertebat - - News - کاوه درفشانی

در ســال هاي اخير طرح هاي متعددي از سوي آموزش و پــرورش بــراي اســتفاده از فناوري اطلاعات براي افزايش بهرهوري و توسعه خدمات آموزشي ارايه شدهاند كه البته نتايج قابل توجه و مشخصي نداشتهاند. برای مثال، طرحهايی همچون شــبكه اجتماعي دانشآموزی، طرح ايجاد سامانه اوقات فراغت و هوشمندســازي نصفهنيمه مدارس كه همچنان نيز آن طور كه بايد محقق نشدهاند، برخي از اين طرحهاي نافرجام و نيمهكاره هستند. در مقطعي نيز طرح ايجاد و فروش تبلت دانشآموزي مطرح شد كه البته آن هم به ثمر ننشست. كارشناسان معتقدند توجه بيش از حد به فروش ســختافزار و ســرمايهگذاري نكردن در بخش نرمافزار در زمينه خدمات دانش آموزي از جمله مسايلي است كه باعث شده در عمل فعاليتهاي آموزش و پــرورش در زمينه فنــاوري اطلاعات نتيجه لازم را در پي نداشته باشد. حال اما باوجود تمام تجربه هاي نه چندان موفق قبلي، مدتی اســت كه موضوع ايجــاد تلويزيون تعاملی توسط آموزش و پرورش در رسانهها مطرح شده است. بسياري از كارشناسان معتقدند كه اگر محتوای مناسب و كاربردی از طريق اين تلويزيون ارايه نشود، اين طرح هم راه به جايی نخواهد برد. به اين ترتيب بايد ديد كه آيــا عاقبت آموزش و پرورش به موضوع محتوا و بخش نرمافزاري توجه لازم را نشــان ميدهد يا همچون ساير طرحهاي قبلي تلويزيون تعاملي هم با تاكيد صرف بر خريد مقاديری سختافزار و اقلام فنی زيرساخت همان مسير قبلي را ادامه خواهد داد. با ايــن مقدمه اما بد نيســت مــروری به برخی طرحهای تقريبا پرسروصدای آموزش و پرورش در بهكارگيــری ICT در اين وزارتخانه داشــته باشيم. سرنوشت طرح تبلت دانشآموزي

درحاليكــه دانشآموزان بهراحتــي ميتوانند بــا تهيه هر نــوع تبلــت و نصــب نرمافزارهاي ساختهشــده ويــژه دانشآموزان ايــن خدمات را دريافــت كنند، ولي تاكنــون تاكيد آموزش و پرورش بيشتر روی نوعی تبلت ويژه دانشآموزي بوده است.

اين در حالي اســت كــه به گفته كارشناســان، نرمافزارهــا و اپليكيشــنهاي دانشآمــوزي با مشــكلات فراواني روبهرو هســتند و نقصهاي موجود در اپهاي دانش آموزي باعث شده تا در عمل اين تبلتها ناكارآمد شوند. در حــال حاضر حتــي در مدارس هوشــمند و غيرانتفاعي نيز تاكيد و تمايلي نه از جانب معلمان و نه دانش آموزان براي اســتفاده از اين تبلت ها مشاهده نميشود. درواقع اگر آموزش و پرورش بــه جاي تاكيد بر ارايه طرحهايي براي فروش تبلت از شركتهاي مختلف براي ســاخت اپهــاي دانشآموزي، از شــركت هاي حوزه نرم افزار دعوت به همكاري ميكرد شــايد نتايج بهتري حاصل ميشــد. از ســوي ديگر، معلمان و دانش آموزان كشور نيز بهدرســتي با نحوه كار با تبلتهاي دانشآموزي و اپ هاي دانش آموزي موجود آشــنا نيستند و همين بيش از پيش موجب بياستفاده ماندن اين طرح شده است. در چنين شرايطي لزوم توجه به ايجاد كلاسهاي مســتمر براي آموزش معلمان و دانشآموزان بايد مــورد توجه قرار گيرد كه در خبرها آمده بود آموزش حين خدمت فرهنگيان نيز با چالشهايی مواجه اســت كه با اين تفاسير بعيد بهنظر میآيد خروجی مناسبی تا سالهای طولانی در آينده به دست آيد. تبلت دانشآموزي در مناطق زلزلهزده

اگرچه طــرح تبلــت دانش آموزي با پيوســت فرهنگیاش نوشته و ارايه شده و حتي بهصورت آزمايشی در تهران انجام شده اما با تغيير مديريت و نيز باتوجه به توســعه پيدا نكردن نرمافزارهاي حوزه دانشآموزي و نبود آموزشهاي لازم براي معلمان و دانشآموزان، اين طرح در عمل متوقف شده است. اوايل دي مــاه در حالي كه مســوولان مختلف تمايل داشــتند خود را در خصوص زلزلهزدگان دغدغه مند نشــان دهند و در امر خير كمك به زلزلهزدگان از يكديگر پيشي بگيرند، وعدههايي براي اجراي طرح تبلــت دانشآموزي در مناطق زلزلهزده عنوان شــد كه طبق معمــول به تيتر

درشت بســياری از رســانهها تبديل شد، آنهم بیآنكه پيگير سرنوشت اين اخبار شوند. به همين منظور هفته گذشــته رييس ســازمان مدارس غيردولتی و توسعه مشاركتهای مردمی وزارت آمــوزش و پرورش در آييــن افتتاح طرح «آموزش الكترونيك » كه بــا هدف فراهم كردن شــرايط ادامه تحصيــل دانشآمــوزان مناطق آســيب ديده از زلزله اخير كرمانشــاه دركانون فرهنگی شهرســتان ســرپل ذهاب برگزار شد، بدون نام بــردن از طرح تبلــت دانشآموزی، از اجرايی شــدن اين طرح در اين منطقه خبر داد و گفــت: بــهزودی فرايند حمايت و پشــتيبانی آموزشــی از دوره پيشدانشــگاهی تكميــل و دانش آموزان مدارس ســه شــيفته اين منطقه تحت حمايت موسســان مدارس غيردولتی قرار میگيرند، بهگونهای كه موسســان مذكور تبلت و ملزومات آموزشــی مراكز آموزش از راه دور را تامين میكنند. در همين زمينه يك كارشــناس حوزه آموزش و پرورش در خصوص نتيجهبخش بودن اين طرح

گفته اســت: برای اجرای چنين طرحهايی معلم بايد آموزشديده باشــد. معلمها بايد حداقل در ســه مرحله ۱۲۰ ســاعته برای اجرای اين طرح آموزش ببينند. حتــی خانوادهها نيز برای كمك به اجرای تكاليف دانش آموزان در اين طرح بايد آموزش ببينند. وقتی دانشآموز پشت تبلت رفت، بايد از يك نرمافزار برای كنترل كلاس برخوردار باشيم و لازم است آموزش و پرورش اين نرمافزارها را مستقر كرده باشد. با توجه به اينكه تاكنــون هيچ خبري از برگزاري كلاسهاي آموزشــي براي آشــنايي معلمان و دانشآموزان زلزلهزده با نحــوه كار با تبلتهاي دانش آموزي مطرح نشــده، پس نبايد حتي در صورت اجراي اين طرح هم به نتيجهبخش بودن آن چندان اميدوار بود. ديگر طرح هــاي بلاتکلیف آموزش و پرورش

در خرداد ماه سال 93 معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش از اختصاص اعتبار يك ميليارد تومانی برای ايجاد شبكه اجتماعی دانشآموزی و مطالعات فضای مجازی خبــر داد. آن طور كه معاون وزير آموزش و پــرورش وقت اعلام كرده بود طراحی و توليد محتوای اين شــبكه برعهده آموزش و پرورش گذاشته شده بود. بر اين اســاس اعلام شــده بود تا در اين شبكه اجتماعی ابتدا دانش آموزان ممتاز كشــور پس از انقلاب اسلامی را با هم مرتبط ميكنند تا آنها تجربيات و اطلاعات خود را بهاشتراک بگذارند و سپس قرار بود طرح توسعه يابد. با وجود گذشت سه سال از اين طرح هنوز نه خبري از اجراي اين طرح شــده و نه اطلاعي از بودجهاي كه براي آن اختصاص داده شده وجود دارد. پس از تمام طرح هاي نيمه تمام قبلي اما امسال ســامانه اوقات فراغت دانشآموزان با شعار «هر دانشآموز، يك مهارت » راهاندازي شد و صدالبته با وجود بهاتمام رسيدن تابستان، خروجي آن نيز همچنان به شكل روشن توسط مسوولان امر در رسانهها بيان و مشخص نشده است. طرح تلويزيون تعاملي آموزش و پرورش

محمد بطحايی، وزير آموزش و پرورش اواســط آبانماه اعلام كرد تلويزيون تعاملی سينا بهزودی آغاز بهكار میكند. هنوز جزيياتی در اين باره منتشر نشده است، اما شركتی به همين نام مجوز IPTV دارد و احتمالا با آموزش و پرورش برای راهاندازی تلويزيون تعاملی همكاری میكند.

اين در حالي اســت كه به عقيده برخي از فعالان حوزه آموزش، ما همچنان در توليد محتوا به شكل فيلمهای آموزشی و چندرسانهای دچار ضعف در

كميت هستيم. حالا با توجه به اينكه چند سالی است آموزش و پرورش با طرحهايی مانند مدرسه هوشمند و همين تلويزيون تعاملی سعی ميكند سيستم يادگيری و آموزش را به سمت استفاده از فناوری های نوين ببرد، اما به دليل نبود محتوا با مشكلات فراواني روبهرو است. نكته ديگری كه كارشناسان روی آن تاكيد دارند، لزوم ايجاد تنوع و كار با توليدكنندههاي محتواي مختلف است كه بايد مورد توجه مسوولان آموزش و پرورش در خصوص طرح تلويزيون تعاملي قرار گيرد؛ چراكــه در غير اين صــورت پس از مدتي برنامههاي آموزشي اين تلويزيون تكراري شده و جذابيت لازم را از دست خواهد داد. لزوم ارايه مــداوم مطالب جديــد در تلويزيون تعاملي از ديگر مسايلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ چراكه اگر قرار به ارايه محتواي ثابت باشد، هم اكنون امكان خريد فيلم هاي آموزشي وجود دارد.

در كنار تمام مشكلات مطرحشده اما برخي نيز از اين ميترسند كه تلويزيون تعاملي بستري براي رانت خواري شده و توليد محتوا براي آن محدود به افراد يا شركتهاي محدودي شود كه آموزش و پرورش بايد تمهيدي نيز براي جلوگيري از بروز اين مشكل بينديشد. لزوم تمرکــز روی محتوا بهجاي خريد سختافزار

نگاهي گذرا بــه اقدامات آمــوزش و پرورش در دهه اخير روشــن ميكند كه فــارغ از اينكه چه دولتي روي كار بــوده ظاهرا موضوع اســتفاده از ظرفيتهــاي فناوري اطلاعات براي مســايل آموزشي مورد توجه مسوولان قرار داشته است. با اين همه و با وجود تمــام طرح هاي متفاوت و بودجه هاي بعضا هنگفتي كه براي اســتفاده از بستر فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش صرف شــده، نتايج رضايتبخشــي هنوز حاصل نشده است و در نتيجه بسياري از طرحها نيمهكاره رها شده و بسياري ديگر در حد حرف باقيمانده است. تشويق سازندگان اپليكيشن به ساخت برنامههاي مناسب براي تبلتهاي دانشآموزي به جاي تاكيد در طرحهاي ارايهشده بر فروش صرف تبلت، ايجاد محتواي مناسب دانشآموزان در شبكههاياجتماعي موجود به جاي ساخت شبكه اجتماعي جديد و نيز ارايه آموزشهاي لازم به معلمان و دانشآموزان براي استفاده صحيح از ابزارهاي ارايهشده بر بستر فناوري اطلاعات از جمله مواردي هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند.گزارشهای منتشــره در رسانهها نشان میدهد در ســالهاي گذشته امكانات و گجتهاي ارايهشده ويژه دانشآموزان با نارضايتيهايي همراه بوده و برخياز كيفيت محصولاتارايهشده گلايهمند بودهاند. در چنين شرايطي شايد بهترين راهحل، اتمام ارايه طرحهاي انحصاري براي فروش يك محصول خاص و اعلام فهرســت محصولات شــركتهاي مختلف كه مورد تاييد آموزش و پرورش هســتند باشد. به اين ترتيب با ايجاد رقابت ميان فروشندگان گجتهاي دانشآموزي و اپهاي مورد تاييد آموزش و پرورش بازار خدمات آموزشي در كشور نيز فعالتر از قبل خواهد شد. مخلص كلام اينكه بهنظر ميرســد مســوولان آموزش و پرورش بايد توجه خــود را از فروش و ارايه ســخت افزار دور كرده و از زيرساخت های موجود در كشور بهره ببرند و به اين ترتيب تمام تمركز خود را بر ارايه محتوا و نيز آموزش معلمان و دانشآموزان معطوف كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.