هيولا متولد شد

Asre Ertebat - - ايستگاه -

توليد کننده بازی های گرشاســپ و شمشــير تاريکی، از فروشــگاه آنلاين بازیهای رايانهای ايرانی و خارجی به نام

رونمايی کرد. اميرحسين فصيحی، مديرعامل فنافزار و مربی تيم «هيولا» در يك نشست مطبوعاتی با اشاره به اينکه تولد اين فروشگاه در حقيقت الهامگرفتــه از نياز خود اين تيم بازیســاز به زيرســاختی برای عرضه بازیها بهصورت ديجيتالی است، گفت: فنافزار بيش از يازده سال است که بازیهای رايانهای و ويديويی برای رايانههای شخصی و گوشیهای هوشمند توليد میکند و شــناخت ما از اين بازار نشــان میدهد که برخلاف تفکر عمومی درباره کمرنگ شدن بازار بازیهای رايانه ای، همچنان اين گرايش در ميان بازيکنان حرفه ای بسيار محبوب و مقتدر است. پاشنه آشيل بازیهای رايانهای در اين بازار نبــودن کانال توزيع قانونی، شــفاف و کارآمد برای تيمهای توليدکننده داخلی و خارجی اســت و ما هم در هيولا بهدنبال رفع همين نياز بازار، توســعهدهندگان و ناشران هستيم. در حال حاضر بيش از 20 عنوان بازی ايرانی و ســه بازی خارجی روی اين بستر عرضه آنلاين برای دانلود موجود است. ياسر ژيان، کارگردان فنی هيولا هم با اشاره به اينکه بايد اين پلتفرم آنلاين را بيش از يك فروشگاه صرف برای کاربران و توسعهدهندگان دانست، گفت: در حال حاضر پشــتيبانی فنی، خدمات پس از فروش، به روزرســانی و اطلاعرســانی بخشــی از خدمات ما به کاربران است و ويژگیهايی مانند رتبهبندی و امکان بازی آنلاين و تعامل با دوستان هم در زمره قابليتهايی است که اضافه خواهند شد. بنابراين خريد يك بازی از فروشگاه به اين معنا نيست که ارتباط ما با مشتريمان به پايان رسيده است. در مورد تيم های بازی ســاز ايرانی هم بازخوردگيری، معرفی به کاربران و رسانهها، مشــاوره در نحوه توليد و بازاريابی و انتقال تجارب و استفاده از کيت نرمافزاری يا هيولا اقداماتی هستند که ما برای تقويت تيمهای ايرانی انجام میدهيم. تيم هيولا در عين حال از اقدامات اين مجموعه برای ارايه قانونی، باکيفيت و بومیسازیشــده بازیهای جهانی خبر داد و کسرا تهرانی، مدير توسعه تجاری هيولا، از بازی « اين جنگ من» محصول تحسينشــده و پرفروش استوديوی لهستانی 11 رونمايی کرد که اولين بازی جهانی ترجمه و بومیشده با رعايت حق مولف بهشــمار میآيد که رسما عرضه شده است. او با اشــاره به اينکه در ترجمه اين بازی با بيش از چهار ميليون نسخه فروش در جهان فراتر از 88 هزار کلمه ترجمه و بازگردانی شده است، گفت: بازی «اين جنگ من» بهخوبی بهعنوان يك اثــر باکيفيت، متفاوت و تحسينشده جهانی، رويکرد ما را در عرضه قانونی بازیهای فاخر خارجی و توسعه بازیسازی ايران در يك بستر رقابتی نمايان میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.