گوی و میدان در دستان وزیر ارتباطات

Asre Ertebat - - صفحه اول - دانيال رمضاني

تیم مدیریتی محمدجــواد آذری جهرمی هفته گذشــته و با انتصاباتی که در شرکت مخابرات ایران صورت گرفت، کامل شد. اگرچه نوع انتصابات وزیر ارتباطات با وزیر قبلی تفاوتهای مشــهودی دارد و تلاش شده تا چهرههای جدیدی به تیم مدیریت اجرایی حوزه فاوا اضافه شود، اما هنوز برای قضاوت در خصوص نتیجــهای که این تیم خواهد گرفت زود است. شواهد و اخبار پیرامون انتصابات در وزارت ارتباطات نشان میدهد، آذریجهرمی بهجز مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با چالش خاصی مواجه نبوده است. در این میــان اگرچه تغییــرات در برخی معاونت هــای وزارت ارتباطــات اصــولا حساســیت زیادی به همراه ندارند، اما دو معاونت رگولاتوری و فنــاوری اطلاعات و همچنیــن مدیرعامل مخابــرات از جمله مهمترین این تغییرات محسوب میشوند. در مورد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بایــد گفت ایــن معاونت بخش گستردهای از چالشهای وزارت ارتباطات را به دوش میکشد و از طرف دیگر وظیفه تعیینکنندهای در تنظیم بــازار فاوا دارد، یعنی جایی که مــردم، بازیگــران حوزه، رسانه ها و ســایر نهادهای خارج از وزارت ارتباطات با حساسیت بالا پیگیر تصمیماتی هستند که بهسرعت آنها را متاثر میکند. سازمان فناوری اطلاعات نیز بهواسطه نقشی که در حــوزه IT کشــور و هماهنگی میان دستگاههای دولتی و برخی پروژههای پیشتاز و ملیایفا میکند، همواره مورد رصداست. در مــورد ســازمان فنــاوری اطلاعات اما اتفاقات جالب توجهی افتــاد و همان طور که انتظار می رفت، از نــگاه صاحب نظران این عرصه مغفول نماند. در این ســازمان نصراله جهانگرد که مدیری با سابقه فناوری اطلاعات به شمار می رفت و از دوران طرح تکفا تا کنون نام وی در خصوص طرحهای مهمی همچون دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات بر سر زبانها بود، به معاونتی تازهتاسیس و کوچک یعنی معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات منتقل شد. به جای او اما رســول ســراییان، مدیری با سابقه کاملا مخابراتی از مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران به سازمان فناوری اطلاعات منتقل شد تا به این ترتیب جا برای انتقال یک فرد جدید در شرکت بزرگ و حساس مخابرات ایران باز شود. مجیــد صــدری فردی بــود که بســیاری از نخســتین لحظه انتصــاب آذریجهرمی به ســمت وزارت ارتباطــات، منتظر صدور نخســتین حکم برای او بودند؛ اتفاقی که رخ نداد و تا آخرین حکمی که برای معاونان وزیر ارتباطات صادر شد، همچنان خبری از صدور حکم برای صدری که همواره شانه به شانه وزیر ارتباطات حرکت میکرد، نشد. اما ظاهرا وزیر ارتباطات، دوســت و همکار قدیمی را برای پستی مهمتر در نظر داشت؛ یعنی مدیرعاملی غول ارتباطی ایران. اهمیت شــرکت مخابرات ایــران در حوزه ارتباطات و برای وزیر ارتباطات بهحدی بالا بود که تقریبا بیشــترین لابی و تعاملات را به دنبال داشت. مجید صدری ) مدیرعامل رایتل، اپراتور سازمان تامین اجتماعی( در واقع تنها گزینه وزیر ارتباطات به نمایندگی از دولت بــود که به صاحبان ســهام قالب شرکت مخابرات ایران معرفی شد. وزیر ارتباطات تا آخرین لحظه روی گزینه خود ایســتاد؛ چراکه قــرار گرفتن فردی ناهماهنگ بــا وزیر ارتباطات در ســمت مدیرعاملی این شــرکت میتوانست تمام تصمیمــات و برنامه های وزیــر در حوزه ارتباطات کشور را متاثر کند. شــاید به همیــن دلیــل بود کــه وقتي زمزمههایــی مبنی بــر موافقــت نکردن سهامداران 60 درصدی مخابرات با گزینه پیشــنهادی وزیر ارتباطات مطرح شــد، آذریجهرمی بلافاصله واکنش نشان داده و به یکباره خاطرنشان کرد که موضوعات قدیمی و حساســی چون داکتها، ســیم مسی و ودایع مشترکان تلفن ) مسایلی که از زمان خصوصیسازی مخابرات مطرح بود( را پیگیری خواهد کرد؛ مسالهاي که ظاهرا موثر افتاد و موانع را برطرف کرد، زیرا مالکان مخابرات سابقه درگیری مدیرعامل شرکت خود با وزیــر قبلی ارتباطات را داشــتند و می دانســتند وزارت ارتباطات اهرم هایی در دســت دارد که میتواند عرصه را بر این شرکت تنگ کند. اکنــون خواســته وزیــر ارتباطــات بر کرسی نشســته و مجید صدری در آغاز پنجمین دهــه از زندگی خود، ســکان شرکت مخابرات ایران را در دست گرفته اســت. صدری شــهریورماه سال 1392 به عنوان مدیرعامل رایتل منصوب شــد و در کارنامــه او مدیرکلی مشــترکان و متقاضیان دیتا در شــرکت ســابق دیتا، مشــاور رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مشاور مدیرعامل مخابرات استان تهران، مشــاور رییس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی، مشــاور شــرکت شــمس تامین ) اپراتور سوم( و مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان رگولاتوری نیز دیده می شود. و اما فارغ از رزومههای مرسوم و کلیشهای در خصوص مدیرانی که مســوولیت جدید میگیرند، در مورد مجید صدری باید گفت او صرفا مدیری با ســوابق فنی و ارتباطی نیســت و کســانی که او را میشناســند، میدانند که وی علاوه بر ارتباطات بســیار نزدیک با وزیر فعلی ارتباطات، شــبکه ای گســترده از ارتباطات مدیریتی و انسانی در کشور دارد و تقریبا هیچ گاه به در بسته نمیخورد. همین ویژگی شخصیتی او بود که موجب شد وی در شــرکت رایتل دوران بیتلاطم و بیحاشیهای را سپری کند و از این جهت چندان اغراق نیســت اگر گفته شــود در صورت عدم حضــور او در جایگاه مدیریت شرکت رایتل، هیچ بعید نبود که این شرکت که دایما بــا تغییر مدیرعامــل مواجه بود، با سرنوشــت مشــابه تالیا مواجه شده و به فراموشی سپرده شود. از این نکته نیز نباید غافل بود که اگرچه سهم رایتل از بازار ارتباطات کشــور بسیار اندک استاما همین سهم نیزاگر مدیریت بهنگام و درستی نمیشد، به واسطهانبوهیاز مشکلات مقرراتی، پیوستهای فرهنگی و حضور رقبای قدرتمند، هرگز به دست نمیآمد. در همین حین خبــر تغییــر مدیر عامل شــرکت ارتباطات ســیار نیز نهایی شد و حمیــد فرهنــگ از تیم مدیــران رایتلی، مدیریت یکی از بزرگ ترین و سودده ترین شرکتهای کشور را در دست گرفت. علاوه بر او مدیران جدیدی از تیم رایتل و از سوی دولت راهی هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات ایران شدند. با آرزوی توفیق برای ســیدمجید صدری و حمید فرهنگ در این مسوولیتهای بزرگ و حساس، میتوان گفت حلقه و تیم مدیریتی وزیر ارتباطات بر امور حاکم بــر حوزه ICT کشور تا چهار ســال آینده مسلط شدهاند و اکنون گوی و میدان در دستان وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعاتاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.