رایانش ابری در انتهای راه است!

Asre Ertebat - - صفحه اول - علی کياییفر

هنوز یکدهه از تولد رایانش ابری نگذشــته اســت؛ پدیدهای که دنیای فناوری را بهشدت تحت تاثیر قرار داد و موجهای آن با اندکی تاخیر به ایران هم رسیده اســت. اما نظریات قابل توجهی وجود دارد که از این حکایت ميکند که رایانش ابری هم به انتهای چرخه حیات خود نزدیک میشود. خیلیها تا امروز فکر میکردنــد آینده از آن رایانش ابری است. شرکتهای بزرگی چون آمازون، گوگل و مایکروسافت لایهای از ابزارهای مختلف را به سرویس ابری خود اضافه کردهاند تا کاربران نیاز به راهاندازی

Server نداشته باشند و سرویسهای مورد نیاز خود را آسان دریافت کنند. در زمانــی که اســتفاده از پلتفرمهای ابــری مانند

AWS،GCP‬ یا ‪Asure خیلی رایج شــده چرا باید فکر کرد دنیای رایانش ابری رو به افول است؟ یکی از دلایــل ادعای فــوق، این اســت که فضای ابری نمیتواند الزامــات مقیاسگذاری بلندمدت را برآورده کند. اساســا از دید کارشناسان فنی، ایجاد یک اپلیکیشــن وب مقیاسپذیر، قابــل اطمینان و دردسترس، حتی در فضای ابری بسیار مشکل است و اگر بتوانید این کار را به سرانجام برسانید و اپلیکیشن خود را با موفقیت زیاد ثبت کنید، باید هزینه و زمان زیادی صرف کنید.حتی اگر کسبوکاری بسیار موفق داشته باشید، در نهایت محدودیتهای فضای ابری در برابر شما خواهد ایستاد. واقعیت این است که سرعت رایانش و ظرفیت ذخیره کامپیوترها، بسیار سریعتر از پهنای باند شبکهها رشد میکند. حجم دادهای که ما از طریق شبکه منتقل میکنیم، دقیقا مانند سرعت حرکت از HD به سمت 4K و از آن به 8K است. در صورتی که عمر فضای ابری تمام نشــود، رشــد فناوری و انتقال داده نیاز به صرف انرژی و هزینه بسیار زیاد خواهد داشت و سیستم را ناکارآمد خواهد کرد. همچنین سیســتمهای مبتنی بــر Cloud به یک ســرویسدهنده مرکزی وابســته اســت. اختلال در ســرویسدهنده مرکزی موجــب از کار افتادن

سرویس میشود. در رایانش ابری شــما ناچارید به سرویسدهنده اعتماد کنید. شاید خیلی اوقات از این اعتماد صدمه نبینید، اما به هرحال سرویسدهندهها تابع قوانین کشورهای خودشان هستند و ممکن است با فشار دولتها اطلاعات شــما را در اختیار دیگران قرار دهند. از اینها گذشــته فاجعهای ماننــد Equifax ممکن است باز هم رخ دهد و اطلاعات 140 میلیون مشتری

Cloud بهصورت یکجا لو برود و از دست هیچکسی هم کاری ساخته نباشد! چه چیزی جایگزین Cloud خواهد شد؟

مدلی که جایگزین Cloud خواهد شد، تا حد زیادی شــبیه ‪Fog Computing‬ (رایانش در مه( است. البته مدل های متفاوتی برای ‪Fog Computing‬ مطرح اســت. از ویژگیهای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد: *دادههای حساس در همان دستگاه مبدا یا فرستنده و البته نزدیک به محل جمع آوری مورد تحلیل قرار میگیرد که به این وســیله از ارسال حجم وسیعی از داده روی شبکه جلوگیری میشود. عمل روی دادهها در واحد میلیثانیه انجام میپذیرد و قسمت مشــخصی از دادهها بر اساس سیاستهای تعریفشده به سیستمهای دیگر ارسال خواهد شد. مدلی که جایگزین خواهد شــد، بر خلاف Cloud مرکزیت نخواهد داشت، بلکه ما با شبکه توزیعشدهای روبهرو خواهیم بود که بهصــورت P2P کار خواهند کرد. اطلاعات و پردازشهــا در این مدل نیاز به هیچ سروری ندارد! فایل های شــما در فضاهایی ذخیره خواهد شــد که روی مجموعه زیادی از Node های شبکه بهصورت اشتراکی قرار گرفتهاند. )دقت کنید که هر فایل رمزنگاری شــده و چند بخش میشود و هر قســمت آن روی چند Storage اشتراکی روی

Node های متصل قرار میگیرد( به این ترتیب فایل شما همیشه در دسترس اســت و در دسترس بودن آن به هیچ سرور و سرویسدهندهای وابسته نیست و هیچکس هم جز خودتان به فایلتان دسترسی ندارد. ) چیزی شبیه شبکههای Torrent )

علاوه بر Storage شما میتوانید از CPU‬ و ‪RAM دیگران در این شبکه توزیعشــده به میزان نیاز خود اســتفاده کنید یا منابع خود را با دیگران بهاشتراک بگذارید. فنــاوری Blockchain جــای Cloud Computing را میگیرد

همان طور که در قسمت بالا گفتیم، رایانش ابری به انتهای عمر خود نزدیک میشــود و ظاهرا این رویا دارد به واقعیت میپیوندد. فناوری BlockChain درحال تسخیر صنایع مختلف است و بر اساس نظرات تعدادی از کارشناسان مطرح، جایگزین رایانش ابری خواهد شد. در صنعت رایانش ابری با چنــد ضعف بزرگ روبهرو بودیم: 1. متمرکز بودن ســرویس در ســرویسدهنده: اگر ســرویسدهنده دچار مشــکل میشــد، سرویس مشتریان از کار میافتاد. 2. امنیت: اگر ســرویسدهنده دچار حمله سایبری یا Leak میشد، اطلاعات مشــتریها افشا میشد. نمونههایی مانند Uber‬ و ‪Equifax فراموششدنی نیستند! همین طور ســرویس دهنده های Cloud در برابر فشار دولت ها تسلیم می شــوند و اطلاعات مشتریان را در اختیار آنها میگذارند. 3. محدودیت: رایانش ابری هرچقدر هم نســبت به

‪Personal Computing‬ بهتر باشــد، اما باز هم با محدودیت فضای ذخیرهســازی و سرویسدهنده

روبــهرو هســتیم. فنــاوری BlockChain محدودیتهــای ‪Cloud Computing‬ را ندارد و شما به اندازه کامپیوترهای دنیا میتوانید فضا و منابع را در اختیار بگیرید! اکنون یک اســتارتآپ به نام iExec دنیای رایانش ابری را با چالشی جدی روبهرو کرده است. درحالیکه رایانــش ابری بر اســاس مفهــوم Centerlized

Computing شــکل گرفتــه، این اســتارتآپ مفهــوم ‪Decenterlized Computing‬ را در مقابل رایانش ابری مطرح کرده اســت که مبتنی بر

BlockChain است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.