بدرقه پرشور وحید صدوقی

Asre Ertebat - - ورود -

روز سهشنبه مصادف با بیست و ششم دیماه ســال 1396 در مراسم تودیع و معارفه مدیران شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار، وحید صدوقی پس از قریب به 12 سال کار و تلاش شبانهروزی، پشت تریبون رفت تا برای آخرین بار گزارش عملکرد خود در کسوت مدیرعاملی شرکت همراهاول را ارایه کند. صدوقی مانند همیشه به دور از هر گونه تشریفات و با شور و انرژی پشت تریبون رفت تا حتی دقایق پایانی کار خود را هم با تعارفات خستهکننده، کلیشهای و بیفایده طی نکرده و گزارشی دقیق از عملکرد خود ارایه دهد. در تمام سالهایی که مدیرعامل همراه اول بود، با وجود جایگاه مهم و مسوولیت سنگینی که داشت، برخلاف بسیاری از مدیران، کسی او را در احاطه انبوهی از افرادی که معمولا اطراف مدیران حلقه میزنند ندید؛ مدیریکه دسترسخبرنگارانبودوصبورانهبهتمامیپرسشهایپیرامون شرکت تحت مدیریتش پاسخ میداد. از منظر رسانهای بیشک میتوان او را یک حامی بزرگ برای رسانهها دانست. همین وحیدصدوقیبودکهمراسمتودیعومعارفهمدیران شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات ســیار را کاملا تحتالشعاع خود قرار داد و تمام کسانی که از دور و نزدیک او را میشناختند، تنها برای او و هر بار که نام او اعلام شد، ایستادند و با تشویق های طولانی او را بدرقه کردند. صدوقی حالا مدیری تمامعیار و مسلط بر امور فنی، استراتژیک، مالی، منابع انسانی و رسانهای محسوب میشود که از تجربه فهرستی بیشمار از افتخارات و رکوردهای ملی، برای همراه اول و خودش دارد که او را به یکی از ذخایر مدیریتی حوزه ارتباطات کشور تبدیل کرده است. کمااینکه مانده به پایان خدمت او در همراه اول، آخرین افتخاری که بهاو ،«نشانویژهمدیریتجهادی»بودکهدرمراسمیباحضور انبوهی از وزرا، نمایندگان مجلس و مسوولان لشکری و کشوری برگزار شد و عملکرد مطلوب و جهادی در سال 96، وحید صدوقی موفق به دریافت این نشان شــد و مورد تقدیر قرار گرفت.هفتهنامه عصــر ارتباط برای وحید صدوقی در مسوولیتهای آتی آرزوی موفقیت میکند.

هیچگاه هموارهدر ویژگیهای بیشک کولهباری وفه منطقهایو بینالمللی دوروز تعلقگرفت بهدلیل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.