رکورد ترافیک دیتا در ایران شکست

Asre Ertebat - - صفحه اول -

مراسم تودیع و تقدیر از مدیرعامل و هیاتمدیره همراه اول و مخابرات ایران، صبح روز سهشــنبه ۲۶ دیماه با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، معاونان وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، اعضای هیاتمدیره این شرکتها و مدیران همراه اول و شرکتمخابراتایراندرمرکزهمایشهایبینالمللی سازمان صداوسیما برگزار شد.

تقویت منابع انسانی اولویت مخابرات است

سیدمجید صدری، مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران در این مراسم گفت: اولویت ما بعد از توسعه و تقویت منابع انسانی مخابرات بهعنوان بزرگترین ثروت این شرکت، مساله توسعه مبتنی بر کیفیت شرکت مخابرات است. ویبابیاناینکه میخواهیم رضایت مشتریان را حفظ کنیم، گفت: توجه به سرمایهانسانی شرکت مخابرات ایران بهعنوان شاخصترین پیشران توسعه سازمانی، بهخصوص در شــرکتهای فناوری، از مهمترین اولویتهای مدیران جدید این شرکت است. صدری درادامه گفت: دیگر بازیگران حوزهارتباطات، نه بهعنوان رقیب، بلکه بــه عنوان همکار و همیار مجموعه مخابراتایران در حوزهارایه سرویس هستند. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پایان گفت: امیدواریم با حمایت مجموعه وزارت ارتباطات و تمام سهامداران شرکت مخابرات ایران، این میراث ماندگار ارتباطات کشور را به جایگاهی که شایسته آن است برسانیم.

آخرین گزارش عملکرد وحید صدوقی

وحید صدوقی، مدیرعامل پیشین همراه اول که 1۲سال این عنوان را در اختیار داشت، در این مراسم ضمن تشکر از افرادی که 1۲ سال قبل مسوولیت همراه اول را به او سپردند، گفت: طی این سالها همه همکاران شرکت ارتباطات سیار ایران شامل هیاتمدیره، معاونان و مدیران، کارشناسان و کارکنان، شرکتهای تابعه و شرکتهای همکار، هیاتمدیره و معاونان شرکت مخابرات ایران، مدیرعامل و مدیران مخابراتهای استانی، با جان و دل کار کردند و اگر من گزارشیارایه میکنم نتیجه همت همه همکاران است.صدوقی در ادامه ضمن بیان گزارشی کوتاه در خصوص سالهای فعالیتهای خود در همراه اول، با اشاره به اینکه در سال ۸۴ بعد از 11 سال که از عمر همراه اول میگذشت، تعداد سایتهای آن به ۶۵۰۰ میرسید، گفت: در سال ۸۸ و در مرحله خصوصیسازی، تعداد سایتهای نسل ۲ همراه اول به 1۸ هزار و ۸۰۰ سایت و هماکنون بیش از ۶۰ هزار و ۶۰۰ سایت نسل ‪/3 9 ،۲/7۵ ،۲/ ۵‬ و ‪۴/ ۵‬ همراه اول در حال کار و ارایه خدمت است. در حال حاضر با سایتهایی که راهاندازی شده، 1۰۰درصد شهرها و ۸7 درصد روستاهای کشور در نسل ‪۲/ 7۵‬ و 1۲3۵ شهر ) 99(درصد / ۲ شهرها پوشش نسل 3/9 و 1۲31 شــهر ) 99( درصد شهرها پوشش نسل ۵/۴ دارند. صدوقی ادامه داد: همراه اول در فاز ۵ و ۶، برنامه پنجسالهای را با همت هیاتمدیره در سال 9۰ تدوین کرد. از 91 تا 9۴ حدود ۲۰ هزار سایت راهاندازی شد که انقلابی در همراه اول و مخابرات استانها بود که طی 1۴ ماه از شــهریور 9۵ تا آبان امسال اتفاق افتاد و 39 هزار سایت راهاندازی شد و تقریبا خیلی از رکوردها شکست. بعد از چین، در دنیا بر اســاس آمار GSMA اولین اپراتور در راهاندازی سایت در شش سال گذشته هستیم و اگر این اتفاق نمیافتاد، امروز همراه اول رهبری موبایل باند پهن را در اختیار نداشت. هرچند ما پروانه 3Gو 4G را شــش ماه دیرتر دریافت کردیم و علاوه بر آن، 1۰مگاهرتز فرکانس به رقیب ما واگذار شد و این در حالی بود که به همراه اول فرکانسی واگذار نشد. ما با همت مهندس صدری )مدیرعامل وقت رایتل( دراردیبهشتامسال ‪RAN sharing‬ رااجرا کردیم و فرکانس خوبی را با همــکاری رایتل در اختیار گرفتیم تا با پوشش سراسری همراهاول، سرویس مناسبی به مشترکان خود بدهیم. پس فاز 7 ثمره اقدام، جانفشانی، همراهی و همدلی همه عزیزان در ارتباطات سیار ایران، شرکتهای همکار، نقش اول کیفیت و مخابرات استانها و مخابرات ایران بود که این مهم اتفاق افتاد. صدوقی در ادامه با اشاره به رشد هزار برابری ترافیک دیتا طی چهار سال گذشــته در همراه اول گفت: ترافیک دیتای همراه اول در آذرماه امسال به بیش از 3۰۰۰ ترابایت رسید. در عرض چهار ماه گذشته، همراه اول1۴۰۰ ترابایــت و رقیب ما حدود ۴۰۰ ترابایت رشد ترافیک دیتا داشــته است و با اقدام خوبی که در حوزه توسعه انجام شد، توانستیم رتبه اول دیتا را کسب کنیم. با وجود رشد 1۰۰۰ برابری دیتا، درآمد دیتا حدود ۲۰ برابر شد؛ یعنی روند رشد دیتا 1۰۰۰ برابر، ولی درآمد ۲۰ برابر و تقریبا هر سال دو برابر شده است. درآمد دیتا در همراه اول از سال 91 تا 9۵، هر سال دو برابر شده و امسال هم بالغ بر 3۶۰۰ میلیارد تومان درآمد دیتا در همراه اول خواهد بود. ویادامه داد: در سال ۸۴، تعداد سیمکارتهای واگذار شده همراه اول ‪/۸ ۵‬ میلیون سیمکارت بود. در حال حاضر ۵/93 میلیون سیمکارت واگذار شده است. در سال ۸۴ ، ۵/۸ میلیون سیمکارت ثبت شده بود، ولی امروز 71 میلیون سیمکارت ثبت شده و در لحظه در اسفندماه ۸۴ ، ۵ میلیون سیمکارت سرویس فعال بودند و امروز ۵۲ میلیون سیمکارت فعال در شبکه همراه اول در حال سرویسدهی هستند. براساس آمار وزارتارتباطات، سهم بازار همراه اول ۶۰ درصداست. مدیرعامل پیشین همراه اول در خصوص عملکرد مالی همراه اول گفت: کیفیــت عملکرد همراه با عملکرد مالی، بزرگترین عملکرد شرکت بودهاست. همراه اول در بورس، رتبه دوم شــفافیت را دارد و در ارزیابی 1۰۰ شرکت برتر، همراه اول در ارزیابی گروه مخابرات، رتبه اول و در ارزش بازار و سودآوری رتبه دوم کشوری را کسب کرد. همچنین همراه اول در چهار سال گذشته، در ارزیابی جشنواره فاوای وزارت ارتباطات، رتبه اول و در هر دو دوره ارزیابی حمایت از تولید داخل، توانسته رتبه اول حمایت از منابع و محتوای داخلی را کسب کند. صدوقی در پایان با اشاره به مسوولیتی که به عهده مدیرانجدیدقراردادهشده،گفت:امیدواریممسوولیتی که به عهده این بزرگان و عزیزان قرار دادهشده را با علاقهای که به مجموعه دارند، بهخوبی انجام دهند. برای دکتر صفری، رییس هیاتمدیره مخابراتایران، مهندس صدری، مدیرعامل مخابراتایران، مهندس فرهنگ، مدیرعامل ارتباطات سیار ایران )همراه اول( و اعضای هیاتمدیره آرزوی موفقیت میکنم و امیدواریم امانتی را که به شما تحویل میشود به بهترین نحو ممکن به نسل بعدی واگذار کنید.

فرهنگ: همراه اول خامفروشی نخواهد کرد

در ادامه، حمید فرهنگ، مدیرعامل جدید همراه اول در صحبتهای خود با اشــاره به اینکه همان مسیر قبل را ادامه خواهیم داد، گفت: برنامه پنج ساله همراه اول بهخوبی اجرا و شاخصهای کیفی مد نظر، همه محقق شده است. امروز همراه اول در بازار از نظر ضریب نفوذ، رشد مشتری، میزان مصرف دیتا پیشرو است و برنامههای آتی همراه اول هم نشان از نگاه راهبردی هیاتمدیره و همراه اول دارد. مدیرعامل جدید همراه اول ادامه داد: اپراتور اول پیشتاز بازار است و در زمینه مکالمه و دیتا سهم بازار بزرگی را دارد. در آینده بزرگترین چالش بعد از توسعه ۶۰ هزار سایتارتباطی نسل چهار، بحثهای محتوا و توسعه سرویسها از مهمترین اقدامات آتی شرکت همراه اول خواهد بود. فرهنگ ادامه داد: زیرساختهای همراه اول بسیار مناسب است و بستر بسیار خوبی برای ارایه امکانات ایجاد شدهاست. دربرنامه پنج ساله دوم، نگاه ما توسعه سرویسهای نوین از جمله سرویسهای ابری است. فرهنگ با بیان اینکه همراه اول خامفروشی نخواهد کرد، گفت: صرفاارایه بسترارتباطی توسط همراه اول صورت نخواهد گرفت و سرویسها و خدمات نوین و مناسب برای کاربر از جمله اقدامات همراه اول است. مدیرعامل همراه اول با اشاره به اقدامات این اپراتور بهمنظورارایهامکانات به کسبوکارهای نوین، گفت: یکی از مســایل مهم که در دستور کار اپراتور اول قرار گرفته اســت، ارایه امکانات در بستر دولت و ارایه امکانات برای استارتآپها با توسعه سرویس و محتوا به منظور تحقق اقتصاد دیجیتالی است. فرهنگ درباره خدمات نوین اپراتور اول توضیح داد و گفت: همراه اول تا بــه امروز خدمات نوینی را از جمله اینترنت چیزها در دستور کار خود داشته که این مسایل ادامه پیدا میکند؛ چراکه برای بخش خصوصی از مهمترین نیازها بهشمار میرود. وی ضمن بیان اینکه از ظرفیت برند همراه اول برای توسعهبرندهایدیگراستفادهمیکنیم،گفت:چشمانداز همراه اول، برترین و محبوبترین شرکتایرانیاست و امیدوارم در کنار رسیدن به برترین و محبوبترین شرکت ایرانی، بتوانیم محبوبترین برند ایرانی هم باشیم و این موضوع اتفاق نمیافتد مگر با تکیه بر نیروی انســانی خبره که همراه اول آن را داشته و موفق هم بوده و در آینده هم همانگونه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.