اتصال سازمانها به سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات

Asre Ertebat - - News -

قتاانتويرنماناتهشساارلو 6د 9س بتاروسجـوـدی ال آززاامد قبانه ا وطنو لاعبالاتغ آ سیايلن ن 8ام8 هت آ صنویراهب ا نشدادزهو ی سامانه به تعویق افتاده بود. در اواخر دوران وزارت واعظي بر وزارت ارتباطات ســرانجام این سامانه پس از مدت ها در حالي افتتاح شد که ظاهرا تنها نيمی از مجموع 48۰ دستگاهی که طبق قانون باید در این سامانه عضو شوند به آن متصل شده بودند. در سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات در صورت اتصال تمام دستگاه هاي کشور به آن مردم قادر خواهند بود پرسش هاي خود را از نهادهای مختلف پرسيده و همچنين درخواست خود برای دریافت اسناد دولتی را ارسال کنند و درمقابل نهادهای دولتی نيز ۱۰ روز فرصت پاســخگویی دارند. با این وجود همچنان تعداد محدودي از دستگاه هاي کشور به این سامانه که در حكم خورشيدي اســت که مي تواند ابهامات را از بين برده و با اعمال امكان رصد اطلاعات براي مردم و رســانه ها بروز فساد را کاهش دهد متصل شده اند. این در حالي است که در حال حاضر در ۱4۰ کشور جهان قانون دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد و 9۰ کشور جهان نيز در حال اجرای قوانين مشابهی در این زمينه هستند. طبق اظهارنظرهای صورت گرفته در عمل هيچ اهرم فشــاری برای الزام دستگاه ها به ثبت نام در این ســامانه و دراختيار گذاشتن اطلاعات دیده نشده و به نظر مي رسد در صورتي که دولت به دنبال ایجاد شفافيت در دستگاه هاي تحت نظر خود است باید الزام و ضمانت اجراي لازم براي پيوستن تمام دستگاه ها به این سامانه را در نظر بگيرد. بماند که برخی از دستگاه های ظاهرا عضو سامانه هم پاسخگو نبوده و همه چيز به اسم محرمانه بودن بی پاسخ می ماند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.