لزوم تخصيص بودجه دولت الكترونيكي

Asre Ertebat - - News -

ارلوكنتدر وسنايكلهیا ویدگولذشتــهتمهــدررا هت،خگوصیيايص کو ت ماامهيمينـبـودت ت جلهقتو يسکعرهد دنوالیتن موضوع، برخلاف شعارهای پررنگ، توسط مسوولان امر بوده است. طي چهار سال گذشته مجموعا بيش از ۳8 ميليارد تومان بودجه براي اجراي دولت الكترونيكي در لایحه بودجه تعيين شــده که در عمــل هيچ بودجه اي پرداخت نشده است. رضا باقری اصل، معاون توسعه دولت الكترونيكی و دولت همراه در سازمان فناوری اطلاعات ایران در اوایل دی ماه سال 96 انتقادهایي را به پرداخت نشدن اعتبارات توســعه دولت الكترونيكی وارد کرد که گویاي همين وضعيت نابسامان تخصيص اعتبار به این پروژه بود. در بودجه سال 97 اما برای توسعه دولت الكترونيكی، 67 ميليارد تومان ) یعنی تقریبا دو برابر کل بودجه های چهار سال اخير( اعتبار پيشنهاد شده است که انتظار مي رود برخلاف ســال هاي قبل این بار بودجه لازم به طور کامل تامين و براي تحقق دولت الكترونيكي پرداخت شود. محقق نشدن دولت الكترونيكي در این سال ها مشكلات فراواني را براي مردم و به خصوص فعالان اقتصادي کشور به وجود آورده و باعث شده بوروکراسي پيچيده دولتي زمان و بودجه های موازی زیادی را اتلاف کند. توسعه اشتغال و رشد ارزش فروش خدمات در شرکت های فعال در بخش خصوصی فاوای کشور و تحقق الكترونيكی شدن پيشخوان خدمات به مردم از جمله مواردي اســت که در صورت تامين بودجه دولت الكترونيكي در سال 97 انتظار مي رود، محقق شوند. اما اگر روند سال های گذشته ادامه پيدا کند و در عمل بودجه در نظر گرفته شده به دولت الكترونيكي اختصاص نيابد، با فرض بر اینكه دولت دوازدهم بتواند کشور را اداره کند، دولت بعدی بدون دولت الكترونيكي با مشكلات فراواني براي خدمات رساني به مردم روبه رو خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.