تجميع دادهها و سامانههاي دولتي

Asre Ertebat - - News -

ادلركتیروکنيدكههي ابهخيمرر ان دبموتهويساز طدساسمتانگهاهاهاييممختخلتلفب فراکشيواررااییهجاخددمشادته اســت، اما لزوم ثبت نام جداگانه در هر یک از این سامانه ها و ثبت چندبــاره اطلاعات هویتــي کاربران از یک ســو و متصل نبودن ســامانه هاي دســتگاه هاي مختلف به یكدیگر از ســوي دیگر باعث شــده که این سامانه ها کارایي لازم را نداشته باشند. درواقع طي یک دهه گذشته ما نگاه غلطي در ایجاد و بهره برداري از سامانه ها داشــته ایم. باید توجه کرد که الكترونيكي شدن به معني صرف ایجاد پورتال ها، سایت ها و ســازمان ها نيست بلكه باید فرایندها دیده شوند. به بيان دیگر سامانه ها و سایت ها ابزاري هستند که براي دستيابي به یک فرایند یا ورود به چرخه اي در دولت توليد شده و استفاده مي شــوند. ما در مرحله اول در توسعه و طراحي ســامانه هاي دولتي باید فرایندهایی را استخراج کنيم. توجه کنيد که در هر فرایند یک سازمان دخيل نيست و ممكن است ســه یا چهار سازمان و ارگان مختلف با آن درگير باشند. ما اگر در دولت الكترونيكی به طراحي دقيق فرایندها و بعد الكترونيكي کردن فرایندها و اصلاح آنها توجه کنيم آن وقت خروجي فرایندهایمان با فرایندهاي دنياي کاغذي متفاوت مي شود. براي مثال، این امكان وجود داشت که مثلا در وزارت صمت فرایند واردات کالا شامل اخذ مجوز، ثبت سفارش، معاملات، آوردن جنس، ترخيص کالا در گمرک و ســایر موارد که همگي یک فرایند هستند استخراج شــود و آن زمان مي فهميدیم براي آنكه مثلا یک دارو وارد شــود مجوز وزارت بهداشــت را مي خواهد و نياز به ارتباط با بانک ها براي انتقال پول وجود دارد و کل این فرایند در سيستم مي آمد. در حال حاضر سيستم هایي داریم که همگي نصفه و نيمه هستند و ارباب رجوع نصف فرایند را باید در یک سامانه انجام داده و براي انجام بقيه آن به سامانه دیگر رجوع کرده یا مراجعه حضوري داشته باشد؛ موضوعي که به نظر مي رســد در سال 97 باید براي حل آن هم چاره اي بنيادین اندیشيده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.