درگ ایرانی؛ بازی ریسینگ

Asre Ertebat - - News -

بازی «دنده دو: درگ» از جمله بازیهای موفق و ایرانی است که لذت اجرای یک بازی ریسینگ درگ ایرانــی در گوشــیهاي اندرویــدی را به دوستداران این ســبک هدیه میکند. بازیکنان در بازیهای درگ تنها قادر به گاز دادن و عوض کردن دنده هستند. اما دنده دو: درگ، مسابقات متنوعی را درخود میبیند کهاز جمله آنها میتوان به مسابقات آزاد، روزانه، داستانی، پلکانی و حتی دو نفره اشاره کرد. به علاوه مسابقات با بهترین رانندگان شهرهای مختلف نیز از جمله امکاناتی است که بازی در اختیار بازیکنان قرار میدهد. دنــده دو: درگ بیش از 20 خــودروي ایرانی و خارجی را شامل میشود که خوشبختانه تمامی آنها از نظر سیســتم حرکتی مطابق با واقعیت طراحی شدهاند و بازیکنان میتوانند تمامیاجزای خودروی خود را ارتقا دهند. از نظر گرافیکی دنده دو نســبت به ســایر بازیهای ایرانی از شرایط بهتری بهرهمند است و این موضوع را میتوان در طراحی خودروها، کاراکترها و جادهها دریافت. بهعلاوه بهمنظور اجرای بهتر بازی در گوشیهای هوشمند با مشــخصات فنی قوی و ضعیف، در قسمت تنظیمات این بازی گزینهای وجود دارد تا بازیکنان نسبت به قدرت سختافزاری دستگاه خود بازی را در حالت گرافیک بالا یا پایین قرار دهند تا از لگها و مشــکلات فنی بازی کاسته شود. اما به هرحال یکیازایرادهاياصلی بازی نیز به همین لگها و برخی کندیها مربوط میشود که امید میرود با ارایه بهروزرسانیهایی در آینده مرتفع شــود.در مجموع، بازی دنده دو: درگ را میتوان یکی دیگر از عناوین موفق استودیو ارکا گیمز دانست که نوید پیشرفت در عرصه ساخت بازیهای ایرانی را به ما میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.