پرسیتی؛ بازگشت به دوران هخامنشیان

Asre Ertebat - - News - XP

اســتودیو تاد که پیش از این نامش را با بازی فروت کرفت بر سر زبان ها انداخته بود، اکنون با عرضه عنوان «پرســیتی»، بــار دیگر در دل طرفداران بازیهــای موبایلی ایرانی جا خوش کرده است. پرسیتی نام بازی است که در آن بازیکنان باید به زمان هخامنشیان بازگشته و بهعنوان حاکم یک شهر به بازسازی زادگاه خود که اکنون به یک شهر کاملا ویرانه تبدیل شده است بپردازند. گیم پلی بــازی از یــک عنوان شبیه ســازی مزرعهداری یــاد میکند کــه در آن بازیکنان باید در یک دهکده کوچک به ســاختن بناها، کاشــتن محصولات مختلف و فــروش آنها به مردم و درنتیجه ساختوســاز بیشتر بپردازند و دهکده خود را گسترش دهند. در مجموع در پرسیتی پنج دسته ســاختمان مختلف شامل ساختمان های مسکونی، کشاورزی، صنعتی، غذایی و تزیینی وجود دارند که ساختن هرکدام نیازمند پول و سکه رایج بازی است که به دست آوردن آنها نیز چندان ساده نخواهد بود. به علاوه ارتقــاي ســطح بازیکنــان در بازی مشروط به اعمالی اســت که در آن انجام داده و دریافت میکنند. در این بازی آزاد شدن آیتمهای جدید برخلاف نمونههای مشابه دیگر مشروط به ارتقاي سطح ساختمان اصلی است که بازیکنان را با چالشهاي بد و خوب مواجه ميکند.از نظــر گرافیکی، پرســیتی بهعنوان یک بازی موبایلی ایرانی از سطح نسبتا خوبی برخوردار است؛ هرچند در مقایسه با نسخههای مشابه خارجی محیط زنده و جذابی ندارد. البته در بازی های اســتراتژیک نمی توان انتظاری بیش از این را از یک بازی موبایلی داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.