سشمایرانیل خوبی نبود علی

Asre Ertebat - - صفحه اول -

امسال نیز به سبک سالهای قبل در آخرین شــماره به مرور کلی مسایل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور پرداختیم. کارمان سخت و البته آسان بود. ســخت از این جهت که کار یافتن کردهها و طرحهایی که تمام و کمال آن هم نه در کلام که در عمل به پایان رسیده باشد، دشوار بود و توفیق زیادی در این زمینه نداشتیم. در عوض تا دلتان بخواهد متاسفانه دستمان برای یافتن و انتخاب مشکلات، ناتمامها و ابهامات باز بود و کار در این بخش آسان بود هر چند که باید در این موارد هم « الاهم فالاهم » کرده و هفت مورد را انتخاب میکردیم. البته در این بخــش هم کار جمعبندی مطالب از جهت دیگری ســخت و ناراحتکننده بود. با وجود رشد ظاهری رسانهها و منابع خبری، نتوانستیم از اخبار و اطلاعات این حجم گسترده از رسانهها بهره زیادی ببریم و عمدتا تنها از آرشیو خود هفتهنامه عصر ارتباط استفاده کردیم. این روزها حجم عمده محتوای کانالهای تلگرامی و شبکههای اجتماعی تا رسانهها به شکل مرسوم آن، پر شده از مسایل سطحی، اخبار همایشهای بیسر و ته، مدح مســوولان، ســخنرانی، نظرات متفرقه، شعار، آمارهای غیرمستند، تبلیغات دروغین و مسایلی از این دست. به زعم این تیپ رسانهها که حجم اصلی حوزه فاوا را اشغال کردهاند البته امسال مثل تمام سالهای گذشته و ســالهای آینده، سال بسیار خوب و پرکاری بود. اما از نظر ما امسال در حوزه فاوا سال خوبی نبود. البته نه این که اصولا هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده باشد، چراکه امسال نیز مثل سنوات قبل شاهد افتتاح تعداد زیادی طرح، سامانه و امثالهم بودیم، اما اینکه طرحها و سامانهها به شکل کامل عملیاتی و به اتمام رسیده باشد، موضوع دیگری است. اگر قرار باشد بهانهای برای کمکاری در سال جاری پیدا کنیم، شاید بتوان عامل را انتخابات ریاست جمهوری دانســت که مدیران دولت قبل، برخی سرگرم کار سیاسی بودند و برخی منتظر نتیجه. بعد از انتخابات هم نوبت تغییر و تحول وزرا و استقرار تیم مدیریتی جدید بود. این روزها از کف بازار، میان مردم و پای درد دل فعالان بخش خصوصی و حتی دولتی که بنشینید، خبری از شور و هیجان نیست. حالا اما میتوان گفت، اگر واقعا قصد بر انجام کار باشد، سال 97 بهترین فرصت است تا از روز نخست آن تا آخرین روز سال، شاهد همایش و سخنراني کمتر و در عوض اقدام و عمل بیشتر باشیم. به امید سالی بهتر و تبریک سال نو.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.