ماهوارههاي ايراني همچنان روی كاغذ

Asre Ertebat - - News -

5 تما ک صنباوحن92 ، ماسهــوایرنها با1 ب،ر طچلوسع،ب رساصخد،ن تواییرداونفتجحرتطعراناحویينون اسهایخد،ت اهمیشد،د هماصسباتح ک1ه، عليرغم صرف هزینههاي میلیون دلاري، وضعیت هریك نامعلومتر از دیگري است. در این خصوص، مســوولان اجرایي و علمي رده بالاي کشور که زماني اصرار داشتند دلارهاي حاصل از فروش نفت در دوران تحریم را که به سختي به کشور راه ميیافت به جاي معطوف کردن به موارد ضروري، صرف پرتاب ماهواره به فضا با هدف گرفتن چند عکس )اشاره به ماهواره رصد( و یا تشخیص پوشش زمین از نظر گیاهی)ماهواره سینا 1( کنند، در سال گذشته به باور جدیدي در خصوص ساخت ماهواره و پرتاب آن به فضا رسیدند. در همین راستا محسن بهرامي رییس سازمان فضایی اعلام کرد، طبق بررســیهای کارشناسانه در مورد ماهواره مصباح به این نتیجه رسیدهایم که هزینههای پرتاب این ماهواره بسیار بالاست و ارزش ندارد که به این مرحله برسد. بنابراین آخرین تصمیمی که در مورد این ماهواره اخذ شده این است که در موزه فضایي کشور نگهداری شــود. وي علت بروز تصمیم مذکور را طول کشیدن پروژه و مشکلات بینالمللی عنوان کرد. این اظهارنظر که با بازتابهای زیادی نیز مواجه شد، ظاهرا واعظي وزیرارتباطات وقت را عصبانی کرد و وی بلافاصله نسبت بهاظهارات رییس سازمان فضایی که زیرمجموعه وزارت ارتباطاتاست واکنش تندی نشان داد و گفت: کسانی که مسوولیت تصمیمگیری درباره ماهواره مصباح را ندارند، نباید دراین زمینهاظهارنظر کنند و دراین زمینه تذکر لازم داده شد. واعظی برای تاکید بیشتر گفت: ما چنین موزهای نداریم و برای یك ماهواره هم موزه نمیسازیم. ماهواره مصباح، همان ماهوارهاي بود که در هنگام وزارت معتمدي ساخته شد و قرار بود در تابستان 84 به فضا پرتاب شود و 1۰ میلیارد تومان نیز در همان زمان هزینه روي دست کشور گذاشت. نکته تاملبرانگیز در خصوص ماهواره مصباح این بود که بدنه آن توسط کشور ایتالیا ساخته شده بود و براي پرتاب آن نیز قرار بود از موشك روسي استفاده شود و در عین حال برچسب ساخت ایران را یدك ميکشید. اما با این وجود زمینگیر باقي ماند تا مشخص شود اطلاعات معاون واعظی بیشتر و دقیقتر از واعظی بوده و این ماهواره به موزه تاریخ خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.