ماجرای اینترنت آزاد آمریكا براي ایرانیان

Asre Ertebat - - صفحه اول - ICT سياوش روشني

ایراني در این شماره به تمام رخدادهاي ایام نوروز پرداخته و برخلاف رویه جاري محدود به اخبار هفته قبل نميشود. همانطور که ميدانید احتمال فیلتر شدن تلگرام تا آخر فروردین ماه بحث داغ نوروزامسال بود. دراین میاناما نبایداز سایر موضوعات از جمله ماجراي ایجاد اینترنت آزاد توسط آمریکا که در اولین روزهاي فروردین امسال خبرساز شد غافل ماند. با این مقدمه به سراغ مهمترین اخبار حوزه فناوري اطلاعات در حدود یک ماه گذشته ميرویم تا با هم اهم این اخبار را مرور کنیم.

اينترنت آزاد آمريكا

اوایل فروردین ماه امسال و در تب و تــاب تحویل سال بود که خبر موافقت دولــت ترامــپ بــرای اینترنت آزاد منتشر شد، مســاعدتی که مشخص نیســت چه اهدافی پشت سر آن است. وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا OFAC() روز سه شــنبه 29 اسفند )20 مارس( در بیانیهای با تاکید بر حق استفاده مردم ایران از آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات، مجوز دسترســی به اینترنت آزاد را برای ایرانیان صادر کرد. وزارت خزانهداری آمریــکا دو مجوز کلی در رابطه با اســتفاده از اینترنت ایران دارد که در آن اجازه ارایه برخی تجهیزات سختافزاری، نرمافزاری و خدمات مربوط به مبادله ارتباطات شــخصی از طریق اینترنت ماننــد پیامهای فوری، چــت و ایمیل، خدمــات نرمافزاری، شــبکههای اجتماعی و همچنین برنامههای خاص برای سیســتمعاملهای تلفن همراه، ابزار ضد سانسور، نرمافزار ضد ردیابی و سایر دستگاهها را میدهد. همچنین این وزارتخانه تاکید می کند با توجه به اینکه مردم ایران به دنبال اســتفاده از حقوق جهانــی خود برای آزادی بیان و دســتیابی به اطلاعات از طریق اینترنت هســتند این وزارتخانه متعهد است تا با بخش خصوصی ارتبــاط برقرار کند و در مورد فعالیتهای مجاز بر طبق مفاد توســط بخشنامه به آنان یاری برساند. بیانیههای مشابهی پیشتر در سالهای 2001 و 2003 از ســوی وزارت خزانهداری ایالات متحده به دولت این کشــور منتشــر و در آن درخواســتهایی برای دسترسی به اینترنت آزاد برای مردم ایران ارایه شده بود. در این میان ارایــه اینترنت رایگان توســط ماهواره های آمریکایی نیز در همین راســتا ارزیابی میشــود. موضوعی که گفته میشود اتفاقا به زودی نیز محقق خواهد شد و البته تا کنون واکنش رسمی مقامات کشور را به دنبال نداشته است.

تمديــد اعتبار کارتهــاي ملي تا پايان سال

اواخر اســفندماه ســال گذشته سرانجام براساس مصوب هیــات وزیران، اعتبار کارت هــای ملی ماقبل سال 96، تا پایان سال 97 تمدید شد. هیات وزیران به پیشــنهاد وزارت کشور و به اســتناد ماده 6 الزام اختصاص شماره ملی و کدپســتی برای تمامي اتباع ایرانی تصویــب کرد کــه مهلت مقــرر در ماده 9اصلاحــی آییــن نامه کاربردی شــدن کارت شناســایی ملی و اصلاحات بعدی آن تا پایان ســال 97 تمدید می شــوند. به این منظــور کارت های ملــی قدیمی یک ســال دیگر هم برای احــراز هویت و دریافت خدمات بانکی اعتبار دارند. سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور نیز از تمدیــد کارتهای ملی قدیمــی خبر داده و گفته: این تمدید اعتبار بر اساس مصوب هیات وزیران و برای پاسخگویی به شهروندان است. وي اظهار کرده: باتوجه بــه اینکه اعتبار کارت های ملی ماقبل ســال 96 به اتمام رسیده بود، برای حل مشــکلات مردم و پاســخگویی به آنها، اعتبــار این کارت ها تمدید شــد. همچنین براســاس مصوبه هیات وزیــران، اعتبــار کارت های ملی ماقبل ســال 96، تا پایان سال 97 تمدید شده است. تاکنون 42میلیون ایرانی برای دریافت کارت ملی هوشــمند ثبت نام کردند و برای 38,5 میلیون نفر کارت صادر شده است. هنوز بیش از 20 میلیون نفر از جمعیت واجد شرایط )بالای 15 سال( کشــور برای صدور کارت ملی هوشمند اقدام نکردهاند. ســازمان ثبت احوال امکان و قابلیت صدور ماهیانه بیش از 2,5 میلیون کارت هوشــمند را دارد و مسوولان امر پیشبینی کردهاند که تا پایان سال 97 برای تمام ایرانیان این کارت صادر شود.

رايتــل از ابهــام در مديريــت تا زيانانباشته

اواسط فروردین ماه امسال اکبــر تــرکان، رییــس هیات مدیــره شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، با بیان اینکه اپراتور رایتل، در شــرایط فعلی، تحت سرپرستی اداره میشــود، گفت که به غیر از شرکت رایتل، شرکتهای دیگری از شستا هم وجود دارند که با سرپرست اداره میشوند. اواسط دیماه 96، مجید صدری که از شهریور ماه سال 92 تا همین چندی پیش، مدیرعامل ســومین اپراتور تلفن همراه کشــور بود، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران انتخاب شــد. از آن زمان تاکنــون، هنوز فرد خاصی برای مدیریت عاملــی رایتل معرفی نشده است. ترکان تاکید کرده که در حال حاضر، بر روی انتخاب گزینــه مدیرعامل شــرکت رایتل، تصمیم قطعــی گرفته نشــده و در حال فکر کردن روی گزینه مناسب هستند. گفته میشــود که روند عملیاتی پنج ســال گذشته شرکت رایتل، به تبع سرمایهگذاری انجامی از محل تســهیلات بانکــی و اوراق صکوک و هزینه های مالی متحمله، منجر به ایجاد زیان انباشته 7296 میلیارد ریالی این شرکت در انتهای سال مالی 95 شده است. ترکان، داشتن زیان انباشته شرکت رایتل را ردکرده و اذعان داشــته که شرکت رایتل، در امور زیربنایی ســرمایهگذاری کــرده و فقط بدهی دارد. به گفته وی، شرکت رایتل با گرفتن تسهیلات، اقدام به ظرفیتســازی کرده که این امر در درازمدت برای رایتل درآمدزا خواهد بود و در مرحله فعلی، بدهی رایتل ناشی از گرفتن وام از نظام بانکی است. رییس هیات مدیره شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، گفتــه: آنچه برای مدیریت شستا مهم بوده این است که شرکتها ترازنامه قابل قبولی داشته باشــند که در این حالت، سلامت سیســتم، افزایش یافته و هیچ فردی نمیتواند فعالیت یواشکی انجام دهد.

دستور ريیس جمهور برای شكست انحصار تلگرام

هفته گذشته رییس مرکز ملــی فضای مجــازی از دستور رییسجمهور برای خروج از فضای انحصار در پیامرســانهای خارجی خبر داد و گفت: شــورایعالی فضای مجازی تصمیم خود را درباره تلگرام در زمان مناسب اعلام میکند. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی با اشــاره به انحصار پیامرسان تلگرام در ایــران تاکید کرده: خــروج از این انحصار دستور رییس جمهور است و در جلسه ای که پیش ایشان بودیم، بحث خروج از انحصار در پیامرســانها را مطرح کردند هر چند بهطور مشخص نامی از تلگرام نبردند اما فقط تلگرام در ایران انحصار دارد. تلگرام جدیدا مبادرت به ایجاد ارز رمزگذاری شدهای کرده که با سرعت جابهجا میشوند تا فضای اقتصادی دنیا را برای مداخله عظیم آماده کنند. دبیر شوراي عالي فضاي مجازي اتفاق پیش رو را به استعماری نوین تشبیه کرده و گفته: در این شرایط همه دنیا را در ایدهال خود به کارگران شرکتهای بزرگ تبدیل میکنند لذا ایــن موضوع را در شــورایعالی فضای مجازی با همکاری بانک مرکزی و نهادهای پولی بررسی میکنیم. وی یــادآور شــد: همه شــرکتهای بزرگی کــه بیگاکونومی )اقتصاد بــزرگ (را دنبال میکنند، از طریق پلتفرمــی این کار را پیش می برند و حالا تلگرام که حتی یک شــرکت نیست و فاقد هرگونه نشانی شرکت و سهامدار است، این پلتفرم را ارایه کرده است. دبیر شورای عالی فضای مجازی معتقد است که با این شرایط تلگرام میخواهد در کشور ما تبدیل به شرکت بیمه، آژانس املاک و ... شود و معاملات را بین دو طرف مســتقل از اینکه قانونی یا غیرقانونی اســت و یا استانداردهای لازم را دارد کاملا مســتقل از هرگونه نظارتی دنبال کند. فیروزآبادي ميگوید: از چند ماه پیش تلگرام سند 32 صفحهای منتشــر و اعلام کرد که با روش آیکو )یکــی از راههای جمعآوری مالی برای پروژههای رمز ارز( میخواهد ســکوی پیامرسان را تبدیل به سکوی اقتصادی کند. برای این کارکرد تلگــرام ملاحظات خاصی وجــود دارد چرا کــه بناســت از تکنولوژی بلاکچین بلادرنگ استفاده کنند یعنی بدون هیچ تاخیری و چیزی شبیه شبکه شتاب پول دیجیتال جابهجا میشــود. علاوه بر آن برای تمام معاملات هم حق کمیســیون دریافت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.