بررسیبودجهدولت الکترونیکیدرســال۹۷

Asre Ertebat - - صفحه اول - مهدی قربانی

نگاهی به بودجه، بهخصوص ردیف بودجه بخش گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت الکترونیکی شاید اینگونه بهنظر بیاید که بودجه دولت الکترونیکی کاهش یافته، اما جزییات مشخصشده برای اجرای پروژههای مختلف در وزارتخانههای مختلف یکی از نقاط قابل توجه در بودجه...

نگاهی به بودجه، بهخصوص ردیف بودجه بخش گسترش فناوری اطلاعــات و ارتباطات دولت الکترونیکی شــاید اینگونه بهنظر بیاید که بودجه دولت الکترونیکی کاهش یافته، اما جزییات مشخصشــده برای اجرای پروژههای مختلف در وزارتخانههای مختلف یکی از نقاط قابل توجه در بودجه امسال اســت و رویکرد دولت به توسعه دولت الکترونیکی را نشان میدهد. امســال ردیفهای بودجه بهصورت مشــخص بودجه اختصاصیافته به هر کدام از طرحهای اجراییشده دولت الکترونیکی را مشخص کرده است. از ســویی تبصرههای بودجه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه این وزارتخانه اجازه داده است که بخشی از بودجه خود را برای توسعه دولت الکترونیکی هزینه کنند. بودجه اختصاص یافته بــه ردیف برنامه توســعه دولت الکترونیکی سال ۹۷ نسبت به امسال تقریبا ۱۹ میلیارد تومان کاهش یافته اســت، اما ردیفهــای مختلفی که به طرح های مختلف دولــت الکترونیکــی و پروژ ه های دولت در این بخش اشــاره میکند نشــاندهنده برنامه دولت در این بخش است. امســال اولین سالی است که در تبصرههای بودجه بهصورت خــاص به موضوع دولت الکترونیکی اشاره شده و اجازه تخصیص اعتباراتی برای اجراییشــدن این طرحها را میدهــد. در بند ج تبصره ۱۸ بهصورت خاص به موضوع اجراییشــدن پروژههای دولت الکترونیکی اشاره شده است. طبق پیشبینیهای این بند، بــه وزارت ارتباطات و فنــاوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق سازمان توســعهای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح هــای دولت الکترونیکی و توســعه خدمــات الکترونیکی اقدام کنــد. در این بند پیشبینی شده منابع مورد نیاز برای اجراییشدن این بند بهمنظور سرمایهگذاری در طرحهای دولت الکترونیکی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین شود. یکی دیگر از بخشهایی که نشــاندهنده عزم وزارتخانه به ایجاد تکشاخهایی در حوزه فناوری اطلاعات است در بند ب همین تبصره آمده اســت. در این بند به وزارتخانه اجازه کمک به ســرمایهگذاریهای خطرپذیر داده شده اســت. طبق این بند از تبصره، به شــرکت های تابعه این وزارتخانه در صورت موافقت وزیر اجازه داده شده تا سقف ۱۴۰ میلیارد تومان به ســرمایهگذاریهای خطرپذیر و ایجــاد اپراتورهــای ارایهکننده خدمات الکترونیکی کمک کنند. در همین تبصره به موضوع خدمات بیمه ای آنلاین نیز اشــاره شــده اســت. یکی از نکات قابل توجه در ایــن دوره از لایحه بودجه اشــاره مستقیم به ارایه خدمات برخط به بیمهشدگان بخشهای مختلف اعم از خدمات درمانی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح است. طبق این پیش بینی که در بند ه تبصره ۱۸ لایحه بودجه آمده اســت، تمامي بیمهها باید نسبت به ارســال برخط اطلاعات بیمهشــدگان خود و به روزآوری پایگاه مذکور از طریــق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه بهمنظور ارایه تمامي خدمات بیمهای و درمانی به بیمهشــدگان تحت پوشــش خود استفاده کنند. تمامي مراکز بهداشتی تشــخیصی درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصــی مکلفاند خدمات خود را از طریق استحقاقســنجی از پایــگاه اطلاعات برخط بیمهشدگان و بر اساس ضوابط اعلامشده توسط سازمان بیمه سلامت ارایه کنند. از دیگر مواردی کــه در تبصرههای بودجه به آن اشــاره شــده و میتواند با این بخش در ارتباط باشد، حمایت از شــرکتهای دانشبنیان در تبصره ۴ لایحه بودجه سال آتی اســت. طبق پیشبینیهــای صورتگرفته در این تبصره، بهمنظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوری اختراعات معادل ریالی مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توســعه ملی بابت حمایت از شرکت های دانشبنیان خصوصی و تعاونی اختصاص مییابد. طبق پیشبینی هــای صورتگرفته در جــداول لایحه بودجه برای برنامه توسعه دولت الکترونیکی سال آینده وزارتخانهها و ســازمانهای دولتــی ۶۳ میلیارد و ۲۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که این میزان نسبت به امسال در حدود ۱۹ میلیارد کاهش یافته است. بودجه امســال توســعه برنامه دولت الکترونیکی ۸۱ میلیــارد و ۹۶۶ میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان در نظر گرفته شــده اســت. در این بخش بیشــترین بودجه به توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت دادگستری اختصاص یافته است. طبق پیشبینیهای صورتگرفته، بودجهای که به این بخــش اختصاص یافته ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ هزار تومان است. پس از این وزارتخانه، سازمان ثبت احوال بیشترین بودجه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خود اختصاص میدهد. طبق ردیفی که برای گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در سازمان ثبت احوال پیشبینی شده است، ۱۰ میلیارد تومان مستقیم برای این بخش هزینه خواهد شد. بودجه کلی ســازمان ثبت احوال بیــش از ۸۶۵ میلیارد تومان است. در این بخش برای آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی بیش از یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون تومان اختصاص یافته اســت. همچنین برای ارایه خدمــات الکترونیکی و احراز هویت نیز بیش از ۲۳ میلیــارد تومان بودجه در نظر گرفته شــده اســت. بودجه درنظر گرفتهشده برای بهنگامســازی پایگاه اطلاعات جمعیتی کشــور بیش از ۲۵ میلیارد تومان است و تولید و انتشار آمارهای جمعیتی مکانمحور ۱۶ میلیارد تومان و تولید کارت هوشمند ملی نیز بیش از ۳۴ میلیارد تومان به خود اختصاص داده است. همچنین در جداول طرحهای تملک دارایی ســرمایهای دســتگاههای اجرایی هزینه و بودجه درنظر گرفتهشده برای تامیــن تجهیــزات نرمافزاری صــدور کارت ملی هوشــمند ۱۱ میلیارد تومان اســت. در بخش درآمدی بودجه نیز درآمــد دولت از صدور کارت هوشــمند ملی ۴۲۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است. طبق اعلام شبکه بانکی کشور، از سال آینده شبکه بانکی فقط به دارندگان کارتهای هوشمند ملی خدمات بانکی ارایه میدهد، از همین رو بهنظر میرسد دولت نیز برنامه خود را بر توسعه کارت هوشــمند ملی در سراسر کشور متمرکز کرده است.

وزارت اقتصاد و دارايی

بودجه اختصاصیافته برای توسعه دولت الکترونیکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف توسعه ۱۵ خدمت الکترونیکی یک میلیارد و ۴۹۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پیشبینی شده اســت. در بخش اعتبار طرحهای تملک دارایی ســرمایهای نیز برای گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این وزارتخانه ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بودجه پیشبینی شده است. همچنین بــرای پیادهســازی خدمــات الکترونیکی در گمرکات کشــور نیــز ۳ میلیــارد و ۷۳۵ میلیون تومان پیشبینی شده است. اجرای پروژه مکانیزاسیون گمرکات کشور از سال ۸۶ در دســتور کار گمرک قرار گرفته بود و طبــق برنامهریزیها و پیشبینیهــای صورتگرفته، این طرح تا ســال ۱۳۹۹ تکمیل خواهد شد. بــرای برنامــه توســعه دولــت الکترونیکی ســازمان امور مالیاتی کشور ۲۱ میلیارد و ۷۰۲ میلیون تومان پیشبینی شــده است. این رقم قرار است به پردازش اطلاعات مالیاتی و طراحی، نصب راهاندازی و پشتیبانی سیستمهای نرمافزاری مالیاتی و مکانیــزه کردن خدمات اختصاص یابد. برای هماهنگی و پیگیری اجرای طرح جامع مالیاتی نیز ۶ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اختصاص خواهد یافت.

بخش آموزش

بودجه اختصاص یافته برای توســعه دولت الکترونیکی در وزارت علوم بابت توســعه ۱۰ خدمــت الکترونیکی یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان پیشبینی شده است. همچنین در این وزارتخانه برای سیاستگذاری و راهبری ۲۰۹ پارک علم و فناوری کشــور ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. طبق پیشبینیهــای صورتگرفته نیــز در بخش اعتبار طرحهای تملک دارایی ســرمایهای دســتگاههای اجرایی کشور، گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش ۴ میلیارد تومان هزینه دربر خواهد داشت. بودجهای که امسال به این وزارتخانه به همین منظور اختصاص یافته یک میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. برنامه گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش از سال ۸۱ در دســتور کاری دولت قرار گرفته و طبق اعلام صورتگرفته در لایحه بودجه طرحهای اجرایی این بخش قراراست سال آینده بهاتمام برسد. دراصلاینگونه که بهنظر میرسد، این ردیف بودجه سال آینده برای وزارت آموزش و پرورش حذف میشود. برای گسترش فناوری ارتباطات واطلاعات در آموزش فنی و حرفهای نیز ۱۳۰ میلیون تومان اختصاص یافته است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

طبق پیشبینیهای صورتگرفته در لایحه بودجه سال آینده برای برنامه توســعه دولــت الکترونیکی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بابت ارایه ۷۰ خدمت الکترونیکی ۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین برای گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در فرهنگ و هنر کشور نیز قرار است ۳ میلیارد تومان هزینه شود. از دیگر برنامههایی که ســال آینده در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، پیگیری و اجرای قانون انتشــار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به آن اختصاص یافته است. برنامه ساماندهی و توسعه رسانهها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتالی نیــز بودجهای در حــدود ۵۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان به خود اختصاص داده است. در این بخش برای بررسی و نظارت بر بستههای نرمافزاری رسانههای دیجیتالی کشور ۵ میلیارد تومان، پایش نظارت و ممیزی محتوای پیامکی و نرمافزارهای رسانهای همراه و هوشمند ۷۰۰ میلیون تومان و حمایــت از آموزشهای تخصصی بازیهــای رایانهای ۲ میلیــارد و ۱۲۵ میلیــون تومان اختصاص یافته است. در لایحه بودجه سال آینده برای حمایت از ایجاد شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتالی )شامد(۳۰۰ میلیون تومان و برای حمایت از بازیهای رایانهای مروج فرهنگ اسلامی نیز ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته است. حمایت از برگزاری نمایشــگاههای اســتانی رسانههای دیجیتالی و حمایــت از پایگاه اطلاع رســانی اینترنتی به ترتیب هر کــدام ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیــون تومان و یک میلیــارد تومــان بــه خــود اختصــاص داده اند. مرکز رســانههای دیجیتالی در لایحــه بودجه ۹۷ برای حمایت از تشکلها و موسسات، بهمنظور توسعه تولید و انتشار محتوای مروج فرهنگ ایرانی و اسلامی در فضای دیجیتالــی، ۷ میلیارد و ۱۲۵ میلیــون تومان اختصاص داده است. بهمنظــور حمایت از مطالعــات تخصصی رســانه های دیجیتالی ۵۰۰ میلیــون تومان و برای حمایت از نشــر دیجیتالی نیز همین میزان در نظر گرفته شده است. طبق جداول پیشبینیشــده برای بودجــه بهمنظور حمایت و نظارت بر تدوین سیاســتهای رتبهبنــدی بازیهای رایانــهای ۳ میلیــارد و ۴۷۵ میلیون تومــان اختصاص خواهد یافت. صدور گواهی ثبت پایگاه اینترنتی ایرانی نیز ۲۵۰ میلیون تومان و برای صدور مجوز ثبت نشر و تکثیر نرمافزار نیز همین میزان پیشبینی شده است. طبــق پیشبینیهــای صورتگرفتــه در لایحه بودجه ســال آینده، برای نظارت بر محتوای فرهنگی بازیهای رایانــهای بودجهای معــادل ۳ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شــده اســت. همچنین برای کمک به برگزاری نمایشــگاه و جشــنواره بینالمللی ســالانه رســانههای دیجیتالی ۶ میلیــارد و ۷۰۰ میلیون تومان پیشبینی شده است. در سرفصلهای بودجه، سرفصلی نیز برای برنامه تامین محتوای فرهنگی دیجیتالی در نظر گرفته شده اســت که برای این منظور نیز یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در صورت تصویب مجلس به انتشار و آرشــیو آثار، تولیدات و محصولات فرهنگی هنری در قالب محتوای دیجیتالی اختصــاص خواهد یافت. بنا بر پیشبینیهــای صورتگرفته، درآمد دولــت از فروش تمامنگاشت )هولوگرام( حاملهای دیجیتالی ۳ میلیارد تومان اســت. همچنین طبق برآوردهــای صورتگرفته از عــوارض دریافتی بازیهای رایانــهای خارجی، دولت درآمدی در حدود ۲۰ میلیارد تومان خواهد داشت. این اولین باری است که قرار است از بازیهای برخط خارجی و بازیهای رایانهای عوارض دریافت شود.

وزارت دادگستري

بــر اســاس پیشبینیهــای صورتگرفتــه در لایحه بودجه برای برنامــه حمایت از حقــوق مالکیت فکری، قرار اســت ۶ میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومــان در اختیار وزارت دادگســتری قرار گیرد. از این میزان برای تدوین و اصلاح نظام حقوقی مالکیت فکــری مبلغ یک میلیارد و ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اختصاص خواهد یافت. برای توســعه دولــت الکترونیکی نیز به ایــن وزارتخانه ۹۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومــان اختصاص خواهد یافت. بودجــه در نظر گرفتهشــده برای برنامه توســعه دولت الکترونیکی در دادگســتری جمهوری اســلامی ایران ۳۱ میلیارد و ۸۰۶ میلیون تومان و ۳۰۰ هزار تومان است.

توسعه تجارت الکترونیکی

طبق بــرآورد اعتبــارات هزینــه و تملــک داراییهای سرمایهای، بودجه پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال آینده برای برنامه توسعه تجارت الکترونیکی ۲ میلیارد و ۵۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. میزان بودجهای که برای این بخش پیشبینی شده تا حدودی نسبت به امسال افزایش یافته است. بودجه درنظر گرفتهشده برای توسعه تجارت الکترونیکی در کشــور طی سال جاری ۲ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اســت. بودجه این بخش صرف پوشــش موضوعی معاملات دستگاههای اجرایی، رتبهبندی ونظارت مستمر بر کسبوکارهای الکترونیکی، ایجاد و تدوین استانداردهای مورد نیاز تبادل الکترونیکی اطلاعات تجاری و… خواهد شد. همچنین در بودجه ســال آینده پیشبینی شــده است مبلغ یک میلیارد و ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به برنامه راهبری، سیاستگذاری و تدوین ضوابط و مقررات تجارت الکترونیکی اختصاص یابد. برایایجادبسترهای تسهیل تجارت الکترونیکی در کشور نیز قرار است در صــورت تصویــب مجلس یک میلیارد و ۲۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اختصاص یابــد. اجرای این پروژهاز سال ۱۳۹۰ آغاز شدهاست و پیشبینی میشود سال آینده سال پایانیاین طرح باشد. در طول برنامه پنجم توسعهبهاین طرح۱۱ میلیارد و ۴۷۸ میلیــون و ۹۰۰ هزار تومان اختصاص یافته بود. بودجهای که به این طرح طی سال جاری اختصاص یافته، ۲ میلیــارد و ۳۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار توماناست. همچنین برای گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیــز بهمنظور اجرای دو پروژه ۷۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته است. این میزان بودجه نسبت به امسال بهطور چشمگیری کاهش یافته و تقریبا نصف شده است. امسال برای این بخش یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این طرح از سال ۸۱ در دستور کار دولت قرار گرفته و قرار است تا سال ۱۴۰۰ به اتمام برســد. بودجهای که در طول برنامه پنجم توسعه به این طرح اختصاص یافته ۷ میلیارد و ۷۹۶ میلیون تومان در لایحه بودجه اعلام شده است. طبق پیشبینیهای صورتگرفتــه بودجه بخش جاری مرکز توســعه تجارت الکترونیکی در لایحه بودجه سال آینــده ۷ میلیــارد و ۴۷۴ میلیون و ۴۰۰ هــزار تومان پیشبینی شــده که این بخش بودجه نســبت به امسال افزایش یافته، اما در مقابل بودجه عمرانی این مرکز کاهش پیدا کرده اســت. بودجه بخش تملک دارایی سرمایهای مرکز توسعه تجارت برای سال آینده یک میلیارد و ۲۸۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پیشبینی شده، این در حالی است که بودجه این بخش طی ســال جاری ۲ میلیارد و ۵۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است. یک میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان از این بودجه قرار است به اجرای برنامه تســهیل تجاری و ارتقای سطح تجارت الکترونیکی اختصاص یابد. برای برنامه توسعه زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری نیز ۲ میلیارد و ۶۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اختصاص خواهد یافت. طبــق پیشبینیهــای صورتگرفتــه در لایحه بودجه ســال آینده درآمد دولت از صدور گواهــی الکترونیکی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود. همچنین درآمد حاصل از خدمات تجــارت الکترونیکی نیز طبق لایحه بودجه ســال آینده ۶۰۰ میلیون تومان پیشبینی شده است.

امنیت

طبق پیشبینیهای صورتگرفته در لایحه بودجه سال آینده برای اجرای وظایف حاکمیتــی و امنیتی فناوری اطلاعات ۱۰۹ میلیارد و ۲۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به وزارت اطلاعات اختصاص یافته است. طبق پیشبینیهای صورتگرفته در بودجه ۷۹ میلیارد و ۲۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای ارتقای امنیت فناوری فناوری اطلاعات، برای ایجاد بسترهای امن اطلاعاتی و امنیتی ۲۵ میلیارد تومان و بــرای ارتقای امنیت فضای ســایبری ۵ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. همچنین بــرای ایجــاد زیرســاختها و ســامانههای اطلاعات و امنیت خارجی ۲۹ میلیارد تومان پیش بینی شــده اســت. ۱۱۰ میلیارد تومان نیز به برنامه توســعه فناوری اطلاعات ایــن وزارتخانه اختصاص خواهد یافت. جداول لایحه بودجه نشــان میدهد برای تولید گذرنامه بیومتریک ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده اســت که این میزان به وزارت اطلاعات اختصاص مییابد. بودجه پیشــنهادی به مجلس برای ســال آتی سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز ۳۹ میلیارد تومان است. بودجه امسال این سازمان ۷۵ میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین در آمد دولت از نظارت و مراقبت الکترونیکی نیز در بودجه سال آینده یک میلیارد تومان پیشبینی شده است. مقرر شده در صورت تصویب مجلس برای کنترل و مراقبت الکترونیکی عبور و مرور درونشهری کلانشهرها یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان و برای کنترل و مراقبت الکترونیکی عبور و مرور نقاط حادثهخیز جادههای اصلی کشــور نیز ۶ میلیارد و ۵۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بودجه اختصاص یابد. پیشبینی شــده اســت ۳۳ واحد ساختمان پلیس فتا طی سال آینده در کل کشور ساخته شود، برای احداث این ســاختمانها ۱۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان اختصاص یافته است.

دولت

طبق جــداول لایحــه بودجــه ســال آینــده، بودجه معاونت علمی و فنــاوری رییسجمهــور ۲۰۸ میلیارد و ۱۵۰ میلیــون تومــان پیشبینــی شــده اســت. در زیرمجموعه این بخــش برنامه پژوهــش و راهبری علم و فنــاوری، برنامه تجاریســازی یافتههای پژوهشــی و برنامــه حمایت از توســعه علــوم و فناوریهای نوین جای میگیرد. بودجهای که بــرای برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین درنظر گرفته شده، ۱۰۴ میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان است. همچنین در ایــن بخش در صــورت تصویب مجلس، ســال آینده بــه صندوق حمایت از پژوهشــگران و فناوران کشور نیز ۲۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اختصاص می یابد. بر اساس پیش بینی هــای صورت گرفته در لایحه بودجه، به برنامه توسعه دولت الکترونیکی قوه مجریه برای ســال آینده یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته، نیمی از این بودجه قرار اســت برای بهروز کردن بانکهای اطلاعاتی و نیمی دیگر برای ایجــاد و ارتقای ســامانه های اداری و تخصصی اختصــاص یابد. همچنیــن در لایحه بودجه پیشبینی شده است ۷۰۰ میلیارد تومان برای اجرای ماده ۵۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به معاونت علمی و فناوری رییسجمهور اختصاص یابد. در بخش برنامــه نوســازی اداری کــه در زیرمجموعه بودجههای سازمان اداری و استخدامی قرار میگیرد، برای راهبری اســتقرار دولت الکترونیکی و سایر فناوریهای نوین مدیریتی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده اســت. بودجه درنظر گرفتهشده برای برنامه توسعه دولت الکترونیکی ســازمان اداری و استخدامی کشور، ۵ میلیارد و ۶۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. این میزان بودجه قرار است صرف گسترش ارایه خدمات بهصورت الکترونیکی شود. بــرای برنامه توســعه دولــت الکترونیکــی وزارت امور خارجــه نیــز ۲ میلیــارد و ۷۰ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومان پیشبینی شــده اســت؛ ایــن میــزان بودجه به برنامه ارایه خدمات کنســولی اختصــاص خواهد یافت.

بخشهای نظارتی

برای برنامه توسعه دولت الکترونیکی مجلس شورایاسلامی یا قوه مقننه بهمنظور توســعه ۱۲ خدمــت الکترونیکی، ۵ میلیــارد و ۱۵۰ میلیون تومان بودجه پیشبینی شــده است. همچنین بودجهاین بخش دیوان محاسبات کشور نیز ۶۵۶ میلیون تومان برای ارایه یــک خدمت درنظر گرفته شده است. بودجه دولت الکترونیکی شورای نگهبان نیز در ردیفهای بودجه ۳۰۰ میلیون توماناعلام شدهاست.

طبقپیشبینیهایصورتگرفته در جداول لایحه بودجه برای برنامه توسعه دولت الکترونیکی سال آینده وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ۶۳ میلیارد و۲۲۹ میلیون و۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که این میزان نسبت به امسال در حدود ۱۹ میلیارد کاهش یافته است

در بودجه۷۹ میلیارد و۲۳۸ میلیون و۴۰۰ هزار تومان برای ارتقای امنیت فناوری فناوری اطلاعات، برای ایجاد بسترهای امن اطلاعاتی و امنیتی۲۵ میلیارد تومان و برای ارتقای امنیت فضای سایبری۵ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.