دیجیتالی شدن بانک ملی استارت خورد

Asre Ertebat - - صفحه اول -

بانك ملي ايران در آســتانه ورود بــه دوران جديد بانكداري ديجيتالي است، دوراني كه در آن با بهرهگيري از فرصتها و توان حداكثري، ميتوان زنجيره خلق ارزش در نظام بانكداري و اقتصادي كشور را تكميل كرد. برنامهمحوري توام با پويايي و خلاقيت از مدتها پيش براي تحول در بانك ملي ايران نهادينه شده است. يكي از اولويتها و برنامههاي اصلي پيش روي بانك، تكميل سبد خدمات مالي و محصولات جديد و نوين با هدف تامين نيازهاي مالي بنگاههاي اقتصادي و افزايش رضايت مشتريان در راستاي ارزشآفريني است. از دو سال پيش تاكنون روز به روز محصولات و خدمات مالي بانك با خلاقيت، نوآوري و پويايي كاملتر شده واكنون بانك ميتواند سطح گستردهاي از خدمات حضوري و غيرحضوري خود را به مشــتريان ارايه دهد. بانك ملي ايران در اين مدت با برنامهريزيهاي صورت گرفته در مسير تحقق سياستها و راهبردهاي توسعه كشور، گامهاي مهمي برداشته و در اين زمينه با ارايه خدمات متنوع و معرفي محصولات نوين و روزآمد به مشتريان خود در سال اقتصاد مقاومتي، اقدامات، تحولات و دستاوردهاي مهمي به دست آورد. ايناظهارات، بخشياز سخنان محمدرضاحسينزاده، مديرعامل بانك ملي ايران بود كه مشروح آن را در ادامه ميخوانيد.

همانطور كه میدانید حركت به سمت بانكداري نوین از مسیر بانكداري الكترونیكی ميگذرد. آیا بانكداري الكترونیكی براي بانک ملي ایران فرصتهاي جهاني شدن را ایجاد كرده است؟ امروزه بانكداري مدرن و نوين براي موفقيت در جلب مشتريان، نيازمند توسعه خدمات در حوزه بانكداري الكترونيكی است. پاسخگويي به نيازالكترونيكي مشتريان و فعاليتهاي آنها، امروز يك راهبرد اساسي و مهم در نظام بانكداري است. براي توسعه تجارت و ورود به بازارهاي جهاني، داشتن نظام بانكي كارآمد و الكترونيكاز الزامات اساسي بهشمار ميآيد و استفاده از فناوري ارتباطات واطلاعات در جهتايجاد و توسعهبانكداريالكترونيكی در نظام بانكي كشور حائز اهميت است. طي سالها برخي از روشهاي ارايه خدمات بانكداري نوين با وجود فينتكها در نظام بانكي كشور مورد استفاده قرار گرفته است، اما بهكارگيري اين تكنولوژيها كافي نيست، چرا كه نياز مشتريان متنوع و روزبهروز در حال افزايش است. بنا داريم امسال براي توسعه و گســترش مناسب بانكداري ديجيتال و تجارت الكترونيكي در كشور بسترهاي مناسب را فراهم كنيم. بانك ملي ايران توانسته است با برنامهريزيهاي لازم در مسير اهداف و برنامههاي راهبردي در حوزه بانكداري الكترونيكی حركت كند و خوشــبختانه اقدامات مناسبي در حوزه زيرساختي انجام داده اســت. كاركنان خلاق و نوآور بانك در ســال ۹۶ با توليد و ارايه محصولات متنوعي نظير سامانه بام، پيامرسان بله و بانكآفيسر در اين مسير گامهاي مطلوب و مناسبي برداشتهاند. ارايه خدمات مختلف در بازار الكترونيكي و سهولت دستيابي به اطلاعات موردنياز، زمينهساز اصلي بانكداري الكترونيكی است و توسعه سريع در بانكداري الكترونيكي اگر بهطور مناسب و بهموقع باشد، به توسعه اقتصاد كشور كمك خواهد كرد.

اقدامات و فعالیتهاي سال ۹۶ بانک را چگونه ارزیابي ميكنید؟

بانك ملي ايران هماكنون در دوره اوج اعتبار و بر قله اعتماد ايستاده است. در سال ۹۶ فرايند تقويت و توسعه محصولات و خدمات بانك با هدف نقشآفريني براي خلقارزش به مشتريان در شبكه بانكداري كشور و كسب ســود مورد انتظار با قوت ادامه يافت. بانك در يك سال اخير به پشتوانه دولت و با ارايه راهبردها و تدابير مناســب توانست از همه مشكلات و موانع عبور كند و با ارايه تسهيلات، خدمات نوين و محصولات روزآمد و كارآمد به مشتريان در نظام بانكداري، كارنامه درخشان و تلاشهاي قابل توجهي را از خود نشان دهد. بانك ملي ايران امروز توانسته بزرگترين سرمايه و دارايي خود را كه اعتبار و اعتماد مشتريان است بيش از پيش حفظ كند و اين به عنوان بزرگترين دستاورد، يكي از افتخارات و موفقيتهاي بانك به شمار ميآيد.

بانکچهبرنامههاواهدافيبرايسال۹۷ دراولویتدارد؟

قدم گذاشتن و حركت در مسير بانكداري ديجيتال، همسو شدن با اســتانداردهاي منطبق با بانكداري جهاني و سرعت بخشي بر ارايه محصولات خلاق و نوآورانه از مهمترين راهبردها و ماموريت بانك براي سال جاري اســت. تلاش داريم كه با همافزايي و كمك شركتهاي دانشبنيان داخلي در نيمه اول سال ۹۷ محصولات و تجهيزات جديد و نوآورانه را در دومين «ملي شو» بانك ملي ايران رونمايي كنيم تا بانك را كارآمدتر و مدرنتر از قبل به مردم و مشــتريان معرفي كنيم. بانك در سال ۹۷ فرايند تقويت و توسعه محصولات خود را با هدف خلق زنجيره ارزش به مشتريان و تحصيل سود مورد انتظار همچنان با قوت ادامه خواهد داد.

با توجه به آنچه كه گفتید بانک ملي ایران همواره در سال ۹۶ فعالیتهاي خود را در همه زمینهها بسط و گسترش داده است. آیا در سال جدید نگاه حمایتي بانک در تأمین مالي طرحهاي تولیدي، پروژههاي زیربنایي و زیرساختهاي ملي استمرار دارد؟ بدون ترديد يكي از راههاي پيشرفت و رشد اقتصادي در كشور و از اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي، توليد ملي و اهميت دادن به آن است. به همين جهت ما اهميت اين موضوع را به خوبي ميدانيم و هموارهبرايبهبوداوضاع توليد داخل و رشداشتغالزايي تلاش كردهايم. بانك ملي ايران به سبب كارنامه درخشان خود در ارايه تسهيلات و تامين مالي طرحهاي توليدي و حمايت از پروژههاي عمراني كشور همواره پيشقدم بوده است. بانك ملي ايران كه به عنوان بازوي توانمند دولت شناخته شده است آماده ارايه هر نوع خدمات و پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي و توليدي، گشــايش انواع اعتبارات اسنادي، صدور انواع ضمانتنامههاي ارزي و خدمات مربوط به صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي در جهت ارتقاي صادرات و توليد كشور به تمامي صادركنندگان، توليدكنندگان، سرمايهگذاران و مشتريان بانك است كه با ارايه اين خدمات زمينه توليد را در كشور محقق ساخته است تا موتور محركه توليد كه همانا نيروهاي متخصص هستند به حركت درآيد. سال گذشته حوزه اعتبارات بانك با ارايه و تخصيص منابع به بخشهاي زيربنايي، عمراني، مسكن، كشاورزي، صادرات و صنعتي كشور توانسته است حمايتها و كمكهاي قابل توجهي در زمينه اشتغالزايي در كشور انجام دهد.

پس از اجراي توافقات برجام گشایشهاي خوبي به منظور توسعه ارتباطات و اطلاعات شبكه بانكي كشور با بانک و موسسات مالي در سطح جهان انجام شد، به نظر شــما آیا بانک ملي ایران از این فرصت به وجود آمده سود برد؟ پيش از برجام، ارتباطات رســمي نظام بانكي با دنيا قطع بود و بانكها با محدوديتهاي فراواني بــراي تبادل و معاملات ارزي در سطح بينالملل مواجه بودند، اما بعد از برجام فرصتي ارزشمند براي بانكها از جمله بانك ملي ايران به وجود آمد تا بتواند مجددا شبكه ارتباطات مالي بينالملل رسمي خود را با دنيا برقرار كند. بانك ملي ايران توانست از فرصت ايجاد شده و به دست آمده در دوران پسابرجام در مقوله مبارزه با پولشويي پيشگام و پيشرو باشد و با بيش از ۱۵ واحد بانكي در اقصي نقاط دنيا روابط كارگزاري و مشاركتي برقرار كند. همچنين بانك توانسته خدمات و معاملات بانكي ارزي را به ساير بانكهاي داخل از طريق واحدهاي بانكي خود در سراسر دنيا ارايه دهد. افزايش چشمگير عملكرد بانك در روابط بينالملل در سال ۹۶ نسبت به سالهاي قبل، مويد اســتفاده مطلوب بانك از فرصت پيشآمده در پسابرجام است؛ بهگونهايكه در سال ۹۶ حجم ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادي ارزي صادره مطلوب و قابل توجه بوده است.

چه برنامهاي براي حركت به ســوي كسب درآمد و دستیابي به سودآوري بیشتر بانک دارید؟ بنگاههاي اقتصادي و موسسات اعتباري در شرايط كنوني براي رسيدنبه سوددهي پايداربه سه عامل مهم رضايت مشتري، رابطه نظاممند و بازاريابي قدرتمند نيازمند هستند. بررسي و تحليل ترازنامه بانك وايجاد حساسيت نسبت به صورتهاي مالي براي كاركنان ميتواند در نهادينه كردن فرهنگ سودآوري و اجراي دقيق و منسجم طرحها و خدمات بانك مهم و اثرگذار باشد. در برنامهريزيهاي صورت گرفته سال۹۷، كسب درآمد و سودآوري به عنوان دو شاخصه در ارزيابيهاي شعب سراسر كشور مطرح است تا شعبي كه براي بانك سودآور هستند معرفي شوند چرا كه معتقديم شعب بانك ملي ايران در سراسر كشور با وجود داشتن امكانات و تجهيزات مناسب، الگويي براي ساير شعب بانكهاي كشور است. با توجه به اين موضوع انتظار داريم با اهداف تعيين شده و توان حداكثري همه شعب و واحدها، با برنامهريزيهاي مناسب و بازاريابي مطلوب براي بانك سودآور باشند. ارتقاي سودآوري و بهرهوري از راهبردهاي اصلي بانك است و همه كاركنان بايد در مسيراهداف تعيين شده برايارتقاي سودآوري با يك جهش پرشتاب حركت كنند.

بانک ملي ایران روزانه میلیاردها تومان به بانکهاي كشور بهویژه بانکهاي خصوصي تسهیلات پرداخت ميكند، لطفا بفرمایید این حمایت و اقدام با چه هدفي است؟ در سالهاي قبل از تحريم، بانك ملي ايران دراوج فعاليتهاي خود بود و با همه بانكهاي بزرگ دنيا همكاري داشت، امااز زمان آغاز تحريمها همه اين دستاوردها از دست رفت و طي سالهاي گذشته با موانع و مشكلاتي مواجه شد، اما از سال ۹۵ تاكنون با برنامهريزي صحيح و دقيق و با ارايه محصولات جديد و جذاب توانست مشتريانبسياري را جذب كند واين موضوع زمينه جذب منابع ماليارزانقيمت را فراهم كرد. بانك مليايران بااينافزايش منابع كه در سايهاعتبار واعتماد مردم كسب كرد به منظور رشد و شكوفايي اقتصاد كشور، در بازار بين بانكي به بانكهاي ديگر كشور تسهيلات پرداخت ميكند. عمده مشتريان ما بانكهاي خصوصي هستند و ما هميشه در كناراين بانكها بودهايم و خيلي علاقهمندهستيمكهبابخشخصوصيتبادلات،تعاملاتومعاملات بيشتري داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.