«اسدی شتغخرالجناریزـجیستالت»

Asre Ertebat - - صفحه اول -

هرکس درباره ارزهای دیجیتالــی نظر متفاوتی دارد و همین تفاوت اســت که باعث میشود هر چند وقت یک بار یکي از این ارزها روی بورس آمده و بعد از مدتی منسوخ شوند. البته درحال حاضر که ارز کاغذی از «اوت» خارج شــده دیگر کسی به ارزهــای دیجیتالی چندان اعتمــاد نمیکند. این موضوعات و مســایلی همچون اینکه ارزهای دیجیتــال ملی چگونــه روی کار آمده اســت و عملکرد آنها و بــازده آنها در بــازه زماني کوتاه و طولانيمدت چگونه اســت با مهــدي آزادواري، کارشناس مسایل اقتصادي و اســتاد دانشگاه به گفتوگو پرداختیم.

تب و تاب ارزهاي ديجيتال اين روزها اوج گرفته است و در اين ميان نگاههاي متفاوتي به اين ارزها وجود دارد؛ از ســويي برخي از مسوولان دولتي خواستار ايجاد ارز ديجيتال ملي هستند و حتي وزير ارتباطات مسووليت ايجاد ارز ديجيتال را به پست بانك سپرده است و از ســويي ديگر برخي كارشناسان معتقدند كه مي بايســت فعاليت ايرانيان نيز مثل ساير نقاط جهان محدود به همين ارزهاي شناختهشــده و بينالمللي موجود در بازار جهاني باشــد. ديدگاه شما در اين خصوص چيست؟ درباره ارز دیجیتال هرکس میتواند اندیشههای متفاوتی داشته باشد و هر کس استدلال متفاوتی از منظر خود ارایه دهد. باید توجه داشــت که ارز دیجیتالی الزاما ارز ملی محســوب نمیشود؛ اما مزیت ســاختارهای ارزهای دیجیتــال که ملی میشــوند این است که پشــتوانهای برای حیات خواهند داشت. در حال حاضر بیشتر از هزار و 500 ارز دیجیتال در جهان وجود دارد کــه خیلی از این ارزها حتی فرصتی خوب برای سرمایهگذاری نخواهند داشت. اگر این امکان وجود داشته باشد که چالش هایی مثل بحث خلأهاي قانونی یا مشکلات هویتی را با ارز دیجیتال ملی برطرف کرد، قطعا ارز دیجیتال پشتوانه قدرتمندتری خواهد داشت و ميتواند به ســرعت اوج بگیرد و البته دوره کاربری ارز را هم افزایش بدهد. از سوي دیگر اما مزیت ارزهای دیجیتال ناشناخته بودنشان هم هســت ولی برای یک کشور هویت کاربری که از سیستم استفاده میکند خیلی مهم است اگر قرار است ما از ارز دیجیتال استفاده کنیم، یکی از مزیتها و برتری ارز دیجیتال اســتفاده از زیر ساختار ملی در آن اســت ولی آن چیزی که بالاتر از یک ارز ملی اســت بهکارگیری ســاختار بلاکچین در مجموعههایی است که میتواند به ما کمک کند. توجه داشته باشــید که از ســاختار بلاک چین مي توان در برنامه هایي مثل اپ هاي تاکسي یاب اینترنتي نیز اســتفاده کرد. یعني تاکســي یاب اینترنتي ميتواند اســتفاده از سرورهای سنگین را کنــار گذاشــته و از گوشــیهای کاربرهــا و رانندههایش به عنوان ساختار بلاکچین استفاده کند. اســتفاده از این ســاختار مزیتي دو طرفه دارد، یعني کاربرها در واقع میتوانند به جای کرایهاي که میدهند از ماینینگ گوشــی استفاده کنند. رانندهها نیز به جای پورســانتی کــه میدهند از ماینینگ بهره ببرند. در این بین یک ساختاری هم شکل میگیرد که میتواند مزیت چند طرفه داشته باشد. به نظر من استفاده از ساختار بلاکچین یک مزیت است در حالي که اگر ما فقط ارز دیجیتال داشته باشیم اینگونه نیست؛ توجه داشته باشید که امکان اجرایي شدن چنین ایدههایي بستگی به وضعیتی دارد که یک جامعه و یک دولت داشته و نگاه حاکمیتی نیز در این بین موثر است.

موضوع اســتخراج ارزهــاي ديجيتال موافقان و مخالفان خاص خود را در كشور دارد و برخي معتقدند كه امكان استخراج ارزهاي ديجيتالي نظير بيتكوين ميبايست براي ايران كه جمعيت جوان بالايي داشته و نياز به ايجاد اشتغال هم در آن بالاست به چشم يك فرصت نگريسته شود اما در مقابل عدهاي هم با رد اين استدلال، نامعتبر بودن ارزهاي ديجيتال را دليلي براي جلوگيري از ورود ايرانيان به اين حوزه ميدانند. نظر شما در اين خصوص چيست؟ درباره استخراج ارزدیجیتال ما نمی توانیم با این نگاه بگوییم که ما جمعیت جــوان زیادی داریم که می توانند با استفاده از این شیوه شغل داشته باشند؛ چراکه اســتخراج ارز شغل نیست در واقع یک جور هزینه سرمایه است. در حقیقت ما داریم یک سختافزاری را میخریم که این سختافزار کار میکند کسی که پشت این سختافزار نشسته در واقع کاری انجام نمیدهــد و ترید کردن این ارزها هم برای کســی که این ارزها را اســتخراج می کند مزیتی محســوب نمی شــود. در نتیجه نمیتوان اســتخراج ارز دیجیتال را به عنوان یک شــغل درنظر گرفت و گفت این شــغل اســت و ميتوان با کمک آن ضریب اشتغال را بالا برد. در نهایت اگر بخواهیم خیلی خوشبین باشیم ممکن است با این طرز تفکر در دام ارزهای حبابی بیفتیم. توجه داشته باشید که ارزهای دیجیتال به تنهایي نمی توانند شغل محسوب شوند، مگر اینکه شما نقطه ایجادکننده باشــید یا در نقطه بهکارگیری سیســتم قرار داشــته باشــید. درواقع کاربران ارزهای دیجیتال فقط ســرمایههای ســاختاري هســتند، ما نمونههایي از ارزهای دیجیتال حتی از هاردفورک هایی که از ارزهــای معروف انجام شده داشته ایم اما دلیل اینکه اســتقبالی از آنها نشــده این اســت که خود ارز دیگر از رده خارج شده است. بنابراین صرفا ورود به مبحث ارزهای دیجیتال برای ایجاد اشتغال نمیتواند مزیت باشد و ميبایست چهارچوبی براي آن در نظر بگیریم.

به تازگي يكي از مديران سازمان فناوري اطلاعات وزارت ارتباطــات اين موضوع را پيش كشــيده كه باتوجه به كويري و آفتابي بودن ايران و وجود مناطق زيادي براي تامين انرژي، ظرفيت ســاخت ارز ديجيتال در كشور ما وجود دارد؛ اين در حالي است كه كشــورهاي بسيار ديگري نيز هســتند كه حتي آفتابي تر از ايران هســتند اما ارز ديجيتال نســاخته و از همان ارزهاي ديجيتــال بين المللي رايج استفاده مي كنند. شــما در اين زمينه چه فكر مي كنيد آيا صرفــا كويري و آفتابي بودن كشور ما ظرفيت ايجاد ارز ديجيتالي را ايجاد مي كند و يا فاكتورهاي ديگري نيز مي بايست در نظر گرفته شود؟ آفتابی بودن کشــور ما نقطه خیلی خوبی اســت ما اگــر واقعا میخواهیــم از مزیــت انرژیهای بازگشــتپذیر)انرژیهای پاک( اســتفاده کنیم نیازی نــدارد فقــط بگوییم که برای اســتخراج ارزهای دیجیتال از آن استفاده کنیم ما اگر بتوانیم تولید انرژی های غیر فسیلی را فقط با دید اینکه نیروگاههای خصوصی تولید میشوند راه بیندازیم خودش یک مزیت بزرگ اســت. حالا چرا بیاییم انرژی که داریم با هزینههای هایتک به دســت میآوریم را صرف ارزهــای دیجیتال کنیم؟ یک نفر به تنهایی ميبایست حداقل حدود 10 میلیون تومان هزینه کند که یک پنل خورشیدی بخرد اما اگر همین هزینه پنل صرف ساخت ارز دیجیتال شود به نظرم منطقی نمیآید. ما اگر واقعا پتانســیل این را داشــته باشــیم که بتوانیم جذب سرمایه بکنیم و بخواهیم پنل های خورشیدی بزنیم و قصد داشته باشیم انرژی پاک تولید کنیم؛ این امکان را خواهیم داشت که انرژی را در جاهای بهتري هزینه کنیم. براي مثال خود وزارت نیرو حاضر اســت این انرژي را به صورت خرید پیماني از شرکت های خصوصی خریداری کند و همین یک چرخه تولید انرژی و یک چرخه کارآفرینی در کشور ایجاد میکند. چرا باید انرژی که با زحمت تولیــد میکنیم را بــراي تولید ارز دیجیتال صرف کنیم. توجه داشته باشید در کشور ما دغدغه اصلــی برای تولیــد ارزدیجیتال صرفا سختافزار نیست. سختافزار هزینه خاص خودش را دارد، بحث برق یک نکته دیگر است اما اینکه ما خودمان سختافزارهایی مثل ایسک برای ارزهای

FSH256 نداریم هم یک مساله است.

تعرفه بالاي قطعــات كامپيوتري باعث شــده تا وارد كردن ابزار اســتخراج براي ايرانيان بســيار گران تمام شود و در حالي كه قيمت جهاني ســخت افزار لازم براي استخراج ارز ديجيتالي حدود 15 ميليون تومان اســت به دليل دريافت تعرفه هاي سنگين داخلي، افزايش قيمت تا دو برابر اين ميزان به وجود آمده و خريد اين ابزار براي ايرانيان 30 ميليون تومان آب ميخورد. آيا كاهش تعرفه واردات سختافزار براي بهبود وضعيت فعلي ميبايست مد نظر قرار گيرد و يا اصولا با ورود كاربران ايراني به اين تجارت موافق نيستيد؟ آیا خریــدن این ســخت افزار ها بــا قیمت های نجومی5,6 هــزار دلار برای ما مزیت محســوب می شــود که ما دغدغه پنل های آفتابی و انرژی خورشیدی داریم؟ به نظــر مــن نــه. اگــر مــا واقعــا بخواهیم ســرمایه گذاری انجام بدهیم باید سرمایه خود را از دســت مــردم بگیریم و همــان پنل های خورشیدی را راه بیندازیم اما از انرژی آن برای ساختار خود کشور استفاده کنیم به جاي اینکه بخواهیم برای ارزهای دیجیتال استفاده کنیم. هزینه ســخت افزارهایی که کار ماینینگ انجام می دهنــد موضوع جدیدی نیســت به هر حال وقتی ارزی مثل بیت کویــن که کاربران زیادی در دنیــا دارد الان ماینــش می کننــد و درجه ســختی اش روز به روز بیشتر می شــود نیاز به سخت افزارهای خیلی سنگین تر در آینده دارد. اما چه کســي گفته ما وقتی قرار است ماینینگ انجام بدهیم لزوما باید روی بیت کوین یا اتریون کار کنیم. همین الان با وجود اینکه ماین کردن از روی ‪c pu‬ ها عمــلا صرفه خود را ازدســت داده خیلــی از ارزهای دیگر هســتند که هنوز می شــود از طریق cpu آنها را ماین کرد و نیاز به سخت افزارهای خیلی پیشــرفته هم ندارند. حتــی کامپیوترهای خیلی قدیمــی هم که در گوشه خیلی از خانه ها ناکارآمد افتاده می توانند این کارها را انجام دهند. اگر واقعا ما قصد داریم در ســطح ملی برنامه ماینینگ داشــته باشیم باید روی ارزهایی فعالیت کنیم که پتانســیل و جهش پرش قیمتی را دارند. وقتي شما خودتان متخصص تحلیل تکنیکهایی باشــید که خیلی از این ارزها در قیمت پایه دارند روي آنها کار میکننــد و ماینینگ کردن آنها نیز خیلی ساده اســت و وقتی شــما تعداد زیادی از همین ارز داشته باشید چشمانداز بسیار روشنتری دارد تا اینکه بخواهید بیتکوین استخراج کنید که نوسان قیمتش در طول یک ماه ممکن است به 10 هزار دلار برســد. حالا یک نفر یک سال ماینینگ انجام میدهد بیتکوین به دست میآورد آن هم با سختافزارحرفهای مثل ایسک بعد در یک تبادل قیمتی که بیفتد کل زحمتش به باد رفته است. به نظر من اگر قرار است در این ساختار کار شود بهتر است که ارزهایی شناسایی شوند که توان جهش مالی را دارند از طریق همــان تحلیل تکنیک ها شناسایی شوند و بعد از آن هم این ارزها به صورت سخت افزارهای پایه مثل cpu هاي قدیمی قابل ماین کردن باشند. مخاطرات امنيتــي ارزهاي ديجيتال نيز كم نيست از اخباري كه در خصوص سرقت ارزهاي ديجيتال در ســطح جهاني مطرح است تا استفاده برخي سايتهاي پربازديد از CPU كاربراني كه به آنها مراجعه ميكنند براي استخراج ارز، اينها همه و همه مسايلي هســتند كه تاحدودي كار با اين ارزها را نا امن كرده است. براي كاهش اين مخاطرات امنيتي چه ميتوان كرد؟ این مخاطرات امنیتی درهمه جا هســت. در کجا مخاطره امنیتی وجود ندارد؟ شما در خود بانکها هم که بروید بحــث هک بانکها مطرح اســت، بحث دسترســی غیرمجاز به اطلاعــات بانکها مطرح اســت و خیلیها دارند این کارها را انجام میدهند. بنابراین ساختار ارزهای دیجیتال بسیار قدرتمند است، کســی ارز را تا به حال نتوانسته هک کند کسی نتوانســته تا به حال بیتکوین یا ایتریون را هک کند، اما ممکن اســت سرورهایی که ولتهایــی روی آنها قــرار دارد یا حتی cpu کاربرهای ســاده را هک کنند تا بــرای ماینینگ استفاده کنند. این یک چالش امنیتی عامه است و برای عموم مردم وجود دارد و شــما نمیتوانید آن را مختص ارزهای دیجیتال بدانید. شــما هر جایی با این چالش امنیتی مواجه هستید و اینکه در روزگار ما این همه نرمافزارهای امنیتی وجود دارد به خاطر این است که همین چالشها برطرف شود. شــما نمیتوانید به جرم اینکه ممکن است دزدی وجود داشته باشد بروید سیستم بانکداری را تعطیل کنید؛ ساختار بلاکچین در بطن خود بســیار قدرتمند اســت تا به حال هم هک نشده است و کسی نتوانسته ادعا کند که من توانستهام بلاکچین را هک کنم اما آن چیزی که قابل هک است کیف پولها و سرورهایی است که دیتاها را دارند که آن هم خســارتی را متوجه بلاکچین و ساختار ارزهای دیجیتال نمیکند.

از ساختار بلاکچین ميتوان در برنامههايي مثل اپهاي تاكسيياب اينترنتينیزاستفادهكرد.يعني تاكسيياباينترنتيميتواند استفاده از سرورهای سنگین را كنار گذاشته و از گوشیهای كاربرها و رانندههايش به عنوان ساختار بلاکچیناستفادهكند

ما نمونههايي از ارزهای ديجیتال حتی از هاردفورکهايی كه از ارزهای معروف انجام شده داشتهايم اما دلیل اينکه استقبالی از آنها نشده اين است كه خود ارز ديگر از رده خارج شده است. بنابراين صرفا ورود به مبحث ارزهای ديجیتال برای ايجاد اشتغال نمیتواند مزيت باشد و ميبايست چهارچوبی براي آن در نظربگیريم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.