مخالفان فيلتر تلگرام چه ميگويند؟

Asre Ertebat - - ارتباطات -

* در يک نظام پیشــرفته، يک مدير حکومتیِ هوشمند، دسترسی آزاد مردمش به اطلاعات را محدود نمیکند. او میداند « جريان اطلاعات » مثل هواست، بالاخره وارد میشود. * فیلترينگ مخالف آزادي رســانه ها و حق انتخاب مردم براي انتخاب رســانه مورد نظر خودشان اســت و اين جريان در کلیت خود مخالف جريان آزاد اطلاعات است. * فیلترينگ براي حکومت، دردسر، هزينه و استرس دارد. به جاي فیلترينگ بايد گذاشت مردم به بلوغ رســانهاي برسند، بخشی از اين فرايند را هم البته حکومت بايد آموزش دهد. * فیلتر تلگرام در نهايت تاثیر مثبت نخواهد داشت چون يا باعث ميشــود مردم بیشتر از فیلترشکن استفاده کرده و در تلگرام بمانند يا بار ديگر به يک پیامرســان خارجي مشابه مهاجرت کنند. * تلگرام اولین شــبکه اجتماعی اســت که توانســته انحصار رســانهای نفتی و رانتی را بشکند، آگاهی ايجاد کند و صدها کانال خبری مستقل از بودجههای دولتی و فارغ از نگاههای محافظهکارانه را ســامان دهد. تلگرام فاصله نويســندگان و نخبگان با بدنــه جامعه را به حداقل رسانده و توانسته روايت رسمی خبر و اطلاعرسانی را از سیطره يکطرفه صداوسیما، خبرگزاریها و روزنامههای دولتی درآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.