موافقان فيلترينگ تلگرام چه ميگويند؟

Asre Ertebat - - ارتباطات -

* تلگرام بیهويت و فاقد آدرس، دفتر و سهامدار است؛ اين پیام رســان در هیچ کشوري به جز کشور ما پیام رسان غالب نیست اما ما بسیاري از داراييهايمان را روي بستر آن قرار دادهايم. * تلگرام در ســايت خود سندي 32 صفحهاي منتشــر و اعلام کرده به روش « آيکو » که يکي از راههاي جمعآوري منابع مالي براي توســعه پروژههاي ارزرمز اســت قصد دارد عمل کند و تلگرام را تبديل به يک سکوي اقتصادي کند. * تلگرام ميخواهد براي تولید ارزرمز از فناوري بلاكچین بلادرنگ استفاده کند و علاوه بر اين از تمام معاملاتي که بر بستر آن انجام مي شود کمیسیون دريافت کند. * دلیل اصلی فیلترينگ تلگرام موضوعی کاملا غیر سیاسی است که به اقتصاد کشور ربط دارد. اخبار حکايت از آن دارد که تلگرام درصدد ايجاد ارز اينترنتی " گرام" است تا با شیوههای متعدد و متنوع ظرف مدت کوتاهی سرمايههای کشور را از ايران خارج کند و ايران را دچار بحران جدی اقتصادی کند که در صــورت صحت اين خبر چارهای جز فیلتر تلگرام باقی نخواهد بود. * اطلاعات رد و بدل شده در تلگرام در اختیار انگلیس، آلمان و رژيم صهونیستی قرار میگیرد. * وقتی کشــور انگلیس به عنوان کشور شاخص غربی در سطح نخستوزيری اعلام میکند تلگرام بستر تولید تروريست است و کشورهايی چون چین و پاکســتان تلگرام را فیلتر میکنند، اين موضوع نشان دهنده اين واقعیت مهم است که تلگرام عملا با طراحیهایصورتگرفتهوپیچیدگیهایپشتپرده تهديد امنیتی و اختصاصی برای جمهوری اسلامی است. به دلیل تهديد امنیتی تلگرام کشورها آن را فیلتر کردند و از شبکهها و پیامرسانهای داخلی و ملی خود استفاده میکنند، ما هم به عنوان کشور شاخص طبیعتا بايد در اين جهت فعال باشیم. *درزمان ناآراميهاي دي ماه96 با وجود ارتباط دولت با مدير تلگرام در جهت فیلتر کانالهايی که مشوق ضد امنیت بودند مسوولان تلگرام با ايران همکاری نکردند، آنها به دنبال اين هستند که مشکل آفرينی کنند. * هر چند کــه فیلتر تلگرام ممکن اســت در ابتدای امر برای بسیاری از ما ناخوشايند باشد اما امیدواريم تحولات آتی در نهايت به نفع تمام مردم ايران و فعالان کسب و کارهای نوپا تمام شود و اين امر به خواســت پروردگار و درايت مسوولان دولت و همدلی و همزبانی گروه های مختلف مردم با يکديگر شدنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.