نقد بهتر است يا مجیز؟

Asre Ertebat - - ارتباطات - زهرا ميرخانی

ســال 97 را در حالی آغاز كرديم كه فيدبكها و پالسهای زيادی از مديران سازمانهای خصوصی و دولتی درباره رويكرد هفتهنامه عصر ارتباط طی سال گذشته دريافت كرديم. برخی از دوستان البته از سر خيرخواهی معتقدند كه چرا مطالب انتقادی و تند مینويســيد، ملاطفت به خرج دهيد و كرنش كنيد تا هم آگهیهای بيشتری داشته باشيد و تهديد به حذف آگهی نشويد و هم از رانتهای تبليغاتی استفاده كنيد. اما همانطور كه بارها در همين نشــريه گفتهايم به ازای هر تكرسانه منتقد در هر حوزهای، دهها و بلكه صدها رسانه تبليغاتی، زرد و مجيزگو وجود دارند و به رنگ جماعت درآمدن به منزلــه بیاحترامی به مخاطب اســت. يكی از پيشكســوتهای روزنامهنگاری تعريف میكرد كه مســوولی از من پرسيده بود چرا شما روزنامهنگاران سياهنمايی میكنيد؟ و پاسخ دادم كه اتفاقا كار ما روزنامهنگاران سياهنمايی اســت و اگر اين كار را نكنيم يك جای كار میلنگد. مثلا شــما هر روز بياييد گزارشــی از خودروهای تصادف نكرده، هواپيماهای سقوط نكرده و كشتیهای سانحه نديده بنويسيد و بابت آن از مسوولان تشكر كنيد اين كار میشود روزنامهنگاری؟ درست مثل اين است كه بگوييم چرا پليس مردم را جريمه میكند؟ يا چرا دزدها را دستگير میكند؟ چرا پزشكان برای درمان بيماری آزمايش و عكس و غيره در نظر میگيرند و با يك قرص يا آمپول سروته ماجرا را به هم نمیآورند؟ يا اينكه به مهندسان ساختمان بگوييم چرا وسواس به خرج میدهيد و نقشه برای ساختمان تهيه میكنيد، آجرها را روی هم بچينيد خانه خودبهخود درست میشود! نتيجه اين نگاه غالب در جامعه همين اســت كه امروزه بــه هرطرف كه نگاه میكنيم با انبوهی از مشكلات، مفاسد و كاستیها مواجه هستيم. به قول همان روزنامهنگار پيشكســوت، اگر روزنامهنگار در چند دهه اخير در مورد احتمال خشكسالی ســياهنمايی میكرد و پيگيرانه بر آن پا میفشــرد شايد در برابر خشكسالی وحشتناك امروز دست و پا بسته نمیمانديم. ما هم به عنوان يك رســانه تاثيرگذار هرطور كه سبك و سنگين میكنيم به نظرمان كار درست و سلامت و حرفهای اين اســت كه از كمبودها، نقصها و كاستیها بنويسيم چرا كه ضمن احترام به تمامی همكارانمان در ساير رسانهها بايد اعتراف كنيم كه بسيارند قلمبه دستانی كه ديدگاه انتقادی ندارند و صرفا يا راوی اخبار روابط عمومیها هستند و يا به كارهای تبليغاتی در قالب خبرنگاری مشغولاند. حالا اينكه رسانهای ديدگاه انتقادی با هدف اصلاحی داشته باشد بهتر است يا نگاهی حمايتی با نيت پوشاندن ضعفها، قضاوت با شما؟ خلاصه آنكه ما شايد تند و تلخ باشيم و به مذاق خيلیها چرب و شيرين نباشيم اما قبول كنيم اين نگاه برای ســلامت جامعه مفيدتر است و امروز جامعه ما به نگاه نقادانه بيشتر نياز دارد تا مجيزگويی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.