صدای حیوانات )ویژه کودکان(

Asre Ertebat - - ايستگاه -

اپليكيشن موبايلي صداي حيوانات يك نرمافزار آموزشی جهت آشنايی کودکان 2سال به بالا با تصاوير و صدای حيواناتاست. درايناپ تصوير و صداي حيوانات مختلف به همراه ذکر نام آنها به فارسي وانگليسي وجود دارد و به کمك آن ميتوان کودکان رابا حيوانات مختلف و صداهايي که توليد ميکنند آشنا کرد. وجود عكسوصداهايحيواناتيمثلجوجهتيغي،خرسقطبيونيزحيواناتيکهدرباغوحشهاکمتر به چشم ميخورند ميتواند در آشنايي کودکانبا حيات وحشبسيار موثرباشد. پسازنصباين اپ کاربر نيازي بهاتصال بهاينترنت براي کار بااپليكيشن ندارد واستفادهاز آن هم رايگاناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.