تظاهر به چیزي که نیستیم، دغل بازي است

احسان عبدي پور:

Bani Film - - سینمـا -

احسان عبدي پور، کارگردان فیلم هاي «تنهاي تنهاي تنها» و «تیک آف» در رابطه با اینکه نظرتان نسبت به کلیپ سازي پس از اتمام فیلم براي تبلیغات آن چیست، به باني فیلم گفت: من از این کارهاي دموسازي اصال خوشم نمي آید؛ چون نوعي انحراف در اصالت فیلم، ترفند و جادوست. ساخت این کلیپ ها به معناي این است که چیزي را به مخاطب نشان مي دهیم و او پس از ورود به سینما چیز دیگري را مي بیند. نیم بیشتر سینما هنر است و باقي آن صنعت و تجارت است؛ کساني که این کارها را انجام مي دهند، بیش از ظرفیت فیلم کار مي کنند و این حرکت اصیلي نیست.

عبدي پور خاطرنشان کرد: به شخصه طوري شده ام هر فیلمي که سر آن هیاهو و تبلیغ است، مغزم به طورناخودآگاه از آن دوري مي کند و هیچگاه نمي روم آن را ببینم! معتقدم فیلمي که هیاهوي بیشتري دارد، خجالت زده تر است و در عمل چیزي براي ارائه ندارد. جامعه ما بر اساس ظاهر، پست هاي اینستاگرامي و کلیپ ها براي رفتن به سینما تصمیم مي گیرند و این مسائل بیشتر روي انحراف آن ها تأثیر مي گذارد.

وي تأکید کرد: مخالف این نیستم که وقتي فیلمي به پایان مي رسد و از پرده پایین مي آید، کلیپ هاي خاصي از آن فیلم ببینیم، اما در تبلیغات آن به نظرم انحراف از معیار است. ما با فیلم دکان دو نبش باز نمي کنیم، اما اآلن همه چیز شبیه دکان دونبش است و این به طور شخصي برایم غیرقابل باور است؛ یعني تقال به قدري زیاد است که هر وقت خبر ساخت فیلمي را مي خوانم، احساس مي کنم در حال ساخت یک پاساژ براي فیلم هستیم تا واحدهاي تجاري خوب فروش برود. این کارها خیلي دور از دغدغه فیلمسازي است.

کارگردان «تنهاي تنهاي تنها» با اشاره به فیلم هایي که مي فروشند، اضافه کرد: اگر بخواهیم فیلم هایي که در ایران مي فروشند را به سطح فرهنگ نسبت دهیم، باید برویم گورستان و تا مدت ها سیاه بپوشیم!... اگر بعضي فیلم هاي خوب فروش ندارند و بعضي فیلم هاي نامناسب فروش دارند، به دلیل همین حرکت هاي غیراصیل است. اگر کمي چشممان را ببندیم، مي توانیم نام آن را جنایت بگذاریم. این کارها شبیه این است که ما آبمیوه گیري داریم، اما در تبلیغات آن مي گوییم لودر داریم!... ممکن است فیلمي داشته باشیم که برجستگي چنداني نداشته باشد، اما در تبلیغات آن را به گونه اي که نیست، نشان مي دهیم.

عبدي پور در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادي در این رابطه با تمام محدودیت هاي تبلیغاتي فیلم ها دارید، عنوان کرد: ذهنم چندان در این رابطه خالق نیست، اما دلم نمي خواهد محصول خود را به شیوه اي دیگر نمایش دهیم و مخاطب را به سالن تاریک بکشانیم و ناراضي از سالن برود. وقتي شخصي از گیت رد مي شود؛ یعني بلیتش باطل شده است و درست نیست به چیزي تظاهر کنیم که در اصل نیستیم و این دغل بازي است. همان فردي که به سینما مي رود و چیز دیگري مي بیند، اگر کفش خریده بود، آن را پس داده بود، اما بلیت فروش سینماي ما پول بلیت را پس نمي دهد.

این کارگردان خاطرنشان کرد: ساخت کلیپ بعد از پایان فیلم، به شدت روي نظر مخاطب تأثیر مي گذارد و به همین دلیل مخالف آن هستم. متأسفانه حواس ما به تأثیر این نوع کارها نیست. وقتي فیلم خودم اکران شد، حتي در صفحه شخصی ام ننوشتم که بروید فیلم را ببینید تا مدیون پول هاي مردم نشوم.

وي با اشاره به کلیپي که در خصوص فیلم «تیک آف» ساخته و از شبکه های ماهواره ای پخش شد، توضیح داد: این کلیپ زماني پخش شد که فیلم از پرده سینما پایین آمده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.