کلیپ بعد از اکران بهتر است هم جهت با محتواي فیلم باشد

محمد نیك بین:

Bani Film - - سینمـا -

محمد نیک بین، تهیه کننده فیلم «ملي و راه هاي نرفته اش» و «آتش بس »2 در رابطه با اینکه نظرتان نسبت به کلیپ سازي پس از اتمام فیلم براي تبلیغات آن چیست، به باني فیلم گفت: فکر مي کنم براي بازاریابي فیلم از هر تمهیدي که مسیر درستي داشته باشد، باید استفاده کنیم. ساخت کلیپ اگر بتواند مفید واقع شود و همسو با جهت گیري فیلم باشد، کار بدي نیست. گاهي ممکن است جریان موسیقي از فیلم عمده تر باشد و عده اي موافق و عده اي هم موافق این هستند. فکر مي کنم از هر تمهیدي که درست باشد باید استفاده کنیم تا بتوانیم مخاطب خود را پیدا کنیم.

نیک بین یادآوري کرد: شاید از لحاظ سلیقه اي چندان درگیر این مسائل نشوم و به عنوان مثال، شاید جریان موسیقي در فیلمي که اآلن دارم- ملي و راه هاي نرفته اش- عمده نباشد و شاید در فیلم هایي که استفاده عمده تري از موسیقي دارند، استفاده از این تمهید برایشان طبیعي تر باشد.

این تهیه کننده با اشاره به پرت شدن حواس بیننده از فیلم یادآوري کرد: شاید اصال در مارکتینگ هدف پرت شدن حواس بیننده باشد تا بتوانیم محصول خود را تبلیغ کنیم. از دیدگاه مارکتینگ انجام چنین کاري -ساخت کلیپ- موفق است تا نظر بیننده را پرت کنیم تا به هدفمان که کشاندن بیننده به سالن سینماست. اما اینکه آیا ما این موضوع را به عنوان یک ابزار براي سینما مي پسندیم یا نه، بستگي به سلیقه افراد دارد. به عنوان مثال شاید این موضوع را در پروژه اي که داریم، نپسندم، اما در پروژه دیگر بسیار منطقي و یک ابزار خوب باشد. نَفس این جریان را به عنوان یک ابزار مارکتینگ بد نمي دانم؛ مهم این است که به درستي از این ابزار استفاده و کلیپ در جهت فیلم ساخته شود. وي یادآوري کرد: من عالقه اي به پرت کردن حواس بیننده در مارکتینگ ندارم، اما جزو یکي از اصول مارکتینگ است و بسیاري از افراد در سراسر دنیا این کار را انجام مي دهند. حتي گاهي تیزرها و آنونس هایي که از فیلم ها ساخته مي شود، ممکن است ربطي به فیلم نداشته باشد و این در فیلم هاي هالیوود هم دیده مي شود. هدف این تیزرها جلب تماشاگر است و در این میان موفقیت تیزرها به عنوان ابزار مارکتینگ مطرح مي شود؛ اینکه چقدر این مسائل به فیلم ربط پیدا مي کند یا خیر؟... موضوع دیگري است.

نیک بین گفت: اگر خودم بخواهم چنین کاري را انجام دهم، سعي مي کنم یک ربط منطقي بین محتواي کار و کلیپ پیدا کنم.

وي خاطرنشان کرد: حضور یک خواننده محبوب در افتتاحیه اکران فیلم مي تواند کمک کننده باشد و هیچ ایرادي براي آن نمي دانم. در این مراسم تمام تالش شان را براي دریافت بازخورد انجام مي دهند. اگر افتتاحیه اکران مربوط به خودم هم باشد، از افراد سرشناس دعوت خواهم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.