کسب سهم از بازار تصویری دنیا هدفی استراتژیک است

Bani Film - - سینمـا -

سمعی و بصری،مهندس محمدمهدی حیدریان به مناسب 21 شهریور، روز ملی سینما در پیامی بر لزوم تکریم سینما در همه ایام سال تاکید کرد.

به گزارش رسیده، متن کامل پیام رئیس سازمان امور سینمایی،سمعی و بصری به شرح ذیل است:

«وجود روز سینما در تقویم ملی نشاندهنده اهمیت صنعت تصویر در فرهنگ ملی ماست، اما این یک روز نباید تنها بهعنوان یک نشانه باقی بماند. اگر سینما را در تمام طول سال تکریم کنیم و سینماگران هم با همین نگاه جایگاه واقعی خود را در نظام فرهنگی بازیابند، بر کسی پوشیده نیست که سودی سرشار نصیب ایران خواهد شد؛ سودی فرهنگی واقتصادی.

آنچه امروز برای همه ارکان سازمان سینمایی اهمیت دارد، افق پیش روی سینمای ایران است.در این افق کسب سهم از بازار تصویری دنیا هدفی استراتژیک است. به این دلیل حضور در جشنوارهها را برای معرفی و در صدر ماندن سینمای ایران الزم و ضروری میدانیم اما آن را مقصد و مقصود خود نمیدانیم. جوایز جشنوارههای جهانی به سینمای ایران در نگاه کالن پیش و بیش از هر چیز نشاندهنده وضعیت مناسب، توان فنی و عملکرد مقبول سینمای ایران است اما نباید ضعفهای خودمان را در قصهگویی و بیان صحیح مسائل جامعه ایرانی انکار کنیم.

یکی از هدفگذاریها در برنامه جامع سینمای ایران که در راستای برنامههای بلندمدت نظام جمهوری اسالمی ایران تعریف شده این است که سینما عالوه بر کیفیت هنری، از کیفیت صنعتی و بازرگانی مناسب هم برخوردار باشد. تا بتواند تاثیر الزم را بر ارتقاء فرهنگی مخاطب بگذارد.

روز ملی سینما فرصت مناسبی برای قدردانی و ادای احترام به سینماگرانی که در طول سالیان کوشیدند که ایران سینمای ملی داشته باشد و باز یادآور عزمی است که به نهضت سالنسازی ودر نهایت به افزایش رونق سینما در ایران منجرشدند و طبیعتا این نهضت باید به همت و مشارکت نهادهای عمومی و بخش خصوصی در شهرهای کوچکتر در راستای تعمیم و گسترش عدالت فرهنگی ادامه یابد. به بهانه این روز باید اعالم کنیم که دولت بهعنوان تسهیلکننده و حامی نهادهای عمومی، به خصوص شهرداری ها و بخش خصوصی برای فراگیر شدن نهضت سالنسازی در ایران است؛ افزایش دسترسی جمعیت ایرانی به سالن مناسب دغدغهای است که باید هر چه زودتر مرتفع شود.

نهضت تولید محتوا هدفی است که همه سینما باید به سوی آن حرکت کند. مخاطب امروز نیازمند محتوای مناسبی است که سینماگران با توجه به مضامین و محتوای غنی موجود در فرهنگ و ارزشهای دینی ما باید خلق شود . آثاری مبتنی بر منافع ملی که منجر به رونق گیشههای داخلی و کسب سهم مناسب از بازارهای جهانی شود.

در راه تحقق این آرمان، سازمان سینمایی یاور سینمای نجیب ایران و سینماگران صادق آن خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.