سینمای ایران به شهادت اکثر فیلم هایش خالق است

داروغه زاده:

Bani Film - - سینمـا -

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی 21 شهریور،این روز خجسته که به خوش یمنی، به نام سینما نامیده شده است را تبریک گفت.

به گزارش رسیده، متن پیام تبریک ابراهیم داروغه زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی به این شرح است:

«تاریخ 36 ساله انقالب اسالمی ایران نشان داده است که هرچه جلوتر میرویم، لزوم پروراندن روحیه خودباوری و عزت ملی به خصوص در میان نسل جوان بیشتر حس میشود. سیاستمداران نیز به فراخور میزان درایتشان تالش میکنند که از وقایع مختلف، بهرهبرداری الزم را برای افزایش حس خودباوری ملی که به طور مستقیم منافع ملی را درگیر میکند، انجام دهند؛ چنانکه کشورهای دیگر نیز به طرق مختلف همواره در پی این موضوع هستند.

بدیهی است که افزایش این روحیه خودباوری ملی، تنها از طریق اتفاقات ویژهای رخ میدهد که رسانه در آن نقشی جدی دارد و کیست که نداند، رسانهای قدرتمندتر و ماناتر از سینما در عصر حاضر وجود ندارد؟ جوایز معتبر جهانی، فیلمسازان معتبر بینالمللی، فیلمهای فرهنگی و اجتماعی قابل توجه، همگی رهآورد این سینما و جمعی از زحمتکشان آن هستند که بدون شک، امروز نوک پیکان فرهنگی جمهوری اسالمی ایران قرار دارند و بیراه نیست که بگویم مسئول فرهنگی که درکی از نقش مهم سینمای ایران در تامین منافع ملی نداشته باشد، به اشتباه بر صندلی خود تکیه زده است. سینمای ایران به شهادت اکثر فیلمهایش، خالق است و میخواهد جوانان این کشور را مصلح اجتماع، پیشرو، امیدوار و معتقد به خود بار بیاورد و این نیمه پر لیوان است. نیمه خالی کوچیکتر آن هم میتواند هزار حرف داشته باشد، اما مسئول فرهنگی، موظف است که نیمه پر لیوان را ببیند و از طریق تقویت آن، نیمه خالی را کمرنگ و کمرنگتر کند و این منافات دارد با برخی نگاههای یکسویه و شمشیرهای آخته .

سینمای ملی دوباره تولدش را جشن گرفته است و سینماگران متعهد ایرانی، راه خود را فارغ از مسئوالن یک ساله و چندساله ادامه میدهند؛ همانطور که دادهاند. در این روز خجسته که به خوش یمنی، به نام سینما نامیده شده است، امیدوارم که بتوانیم در این مسیر، همگام سینماگر ایرانی در تامین منافع ملی حرکت کرده و باعث کمشدن موانع باشیم، نه افزایش آن.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.