ساخت کلیپ بعد از اکران کار درستي نیست

رضا یزداني:

Bani Film - - سینمـا -

رضا یزداني از جمله خوانندگاني است که در فیلم «تیک آف» در نقش شیرو یا شیرزاد حضور دارد و قطعاتي براي آن اجرا کرده است. او در این فیلم در نقش جواني ظاهر شده است که در زندگي به آرزویشان نرسیده اند و از پس جبر اجتماعي هم بر نمي آیند. او در رابطه با اینکه نظرتان نسبت به کلیپ سازي پس از اتمام فیلم براي تبلیغات آن چیست، به باني فیلم گفت: موسیقي و کلیپ در تبلیغات فیلم تأثیرگذار است، اما اگر بعد از اکران فیلم بخواهیم کلیپ جدیدي بسازیم، به نظرم کار درستي نیست و باید از قبل در فیلم وجود داشته باشد یا جزو تیتراژ و موسیقي فیلم باشد و از آن استفاده تبلیغاتي شود.

یزداني خاطرنشان کرد: بدون شک موسیقي در زندگي مردم جریان دارد و تأثیرگذار است و نمي توانم بگویم با این شیوه موافق یا مخالفم، باید بررسي کنیم که پس از انجام این کارها چه اتفاقي در خروجي فیلم مي افتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.