طرح نیمبهاء باعث افزایش مخاطب شد

Bani Film - - سینمـا -

مدیر پردیس سینما آزادی گفت: اجرای طرح نیمبهاء در سینماها باعث افزایش تعداد مخاطب در سالن سینما شد اما فروش فیلمها نسبت به هفته گذشته کاهش داشت.

رضا سعیدیپور به فارس گفت: طرح نیم بهاء در سینما آزادی باعث شده تا تعداد مخاطب در سالنهای سینما آزادی با رشد مواجه شود و افزایش یابد اما فروش فیلم ها نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. این نشان از این مهم دارد که تبلیغات درستی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: با حمایت سینماداران و پشتیبانی شورای صنفی نمایش این طرح اجرایی شد اما نکته حایز اهمیت در اجرای این دست طرحها تبلیغات درست است . تا زمانی که تبلیغات در رسانه ملی و شهرداری صورت نگیرد نمی تواند مخاطب را از اجرای طرح بلیت نیم بهاء آگاه کند.

مدیر پردیس سینما آزادی گفت: موفقیت در طرح بلیت نیم بهاء آگاه سازی مخاطب است باید حداقل شهرداری بیلبردهای جلوی درب سینماها را با هدف اطالع رسانی مخاطب از طرح نیم بهاء تغییر می داد اما حداقل در جلوی در سینما آزادی این اتفاق نیفتاده است. تا زمانی که مخاطب آگاهی از اجرای طرح نداشته باشد امکان موفقیت در طرح وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.