عواید فروش اینترنتی مستندهای صفاریان برای «خانه خورشید»

Bani Film - - سینمـا -

به مناسبت روز ملی سینما، ناصر صفاریان اعالم کرد که عواید حاصل از فروش اینترنتی تمام فیلمهای مستند دارای مجوز خود را در ایران، از طریق سه سایت «فیلم نت»، «پالن» و «تی وی نت»، به طور کلی و برای همیشه، در اختیار خیریه «خانه خورشید» قرار داده است.

صفاریان به ایسنا میگوید: «گرچه فروش فیلمهای مستند، قابل مقایسه با آثار سینمای اکران نیست و این یک امر طبیعی و همه جایی است، ولی به گفتۀ مدیران این سایتهای اینترنتی،اغلب فیلمهای من، مستندهای پرمخاطبی بوده.» او میافزاید: «سود حاصل از تماشای این آثار از طریق این سه درگاه، به طور مستقیم به حساب خانه خورشید واریز خواهد شد.»

اغلب این یازده مستندی که در این سه درگاه اینترنتی عرضه شده، درباره چهرههای شناخته شدهای چون فروغ فرخزاد، احمدرضا احمدی، خاطره پروانه ...و است که بیشتر در حوزه ادب و هنر فعالیت داشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.