سینماگردی اعضای شورای شهر به مناسب روز سینما

Bani Film - - سینمـا -

اعضای شورای شهر تهران به مناسبت روز سینما در سینما آزادی جمع شدند.

به گزارش ایسنا، رییس شورا و اعضای کمیسیون فرهنگی 21 شهریور به سینما آزادی رفتند.

براین اساس اعضای کمیسیون فرهنگی به همراه تعدادی از هنرمندان و نمایندگان مجلس دیروز به مناسبت روز سینما در محل سینما آزادی حضور خواهند یافت.

محسن هاشمی رییس شورای شهر، محمدجواد حق شناس ر ییس کمیسیون فرهنگیشورایشهرومجتبیعبدالهیمعاوناموراجتماعیوفرهنگیشهرداری تهراندیروزباحضوردرسینماآزادیبهتماشاینگارنشستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.