نگرانی برخی از اعضا شورای عالی تهیهکنندگان بابت سرعت پیشرفت سامانه ویدیو درخواستی

Bani Film - - سینمـا -

جلسه هیات رئیسه شورای عالی تهیهکنندگان عصر دوشنبه 20 شهریور در محل ساختمان شماره 2 خانه سینما و با حضور ابراهیم داروغهزاده، معاون سازمان سینمایی، تشكیل و به موضوعات تأیید صالحیت تهیهکنندگان و کارگردانان اول، سامانه ویدیو درخواستی و جشنواره فجر پرداخته شد.

به گزارش رسیده، در این جلسه که با حضور ابراهیم داروغه زاده، سید ضیاء هاشمی، سید غالمرضا موسوی، مهرداد فرید، محمد بانکی، علیرضا داوودنژاد، علی آشتیانیپور و سید محمود رضوی (بازرس) تشکیل شد، ابتدا نحوۀ تأیید صالحیت تهیهکنندگان اول از سوی معاون سازمان سینمایی مورد بحث قرار گرفت. بر این اساس، مقرر شد که به جهت محدودیت ظرفیت اکران، شورای عالی تهیهکنندگان تعداد ورودی و خروجی صنف را مشخص و تنظیم کند. طبق بررسیهای اولیه، پیشنهاد شد که مثل سنوات قبل سهمیه تهیهکنندگان اول و کارگردانان اول از پروانههای ساخت سالیانه ٠١ درصد تعداد پروانههای نمایش صادره در سال گذشته باشد.

موضوع دوم جلسه نگرانیهای برخی از اعضا بابت سرعت پیشرفت سامانه ویدیو درخواستی به دلیل ذینفع بودن گروههایی در وضع موجود بود.در این خصوص، معاون سازمان سینمایی در خصوص پیشرفت آن سامانه به اعضای هیات رئیسه شورای عالی اطمینان خاطر داد که هم بررسیهای بیشتر صورت بگیرد و هم جلسات مشترک برگزار شود.

موضوع پایان جلسه، مشارکت شورای عالی تهیهکنندگان در برنامهریزی و اجرای جشنواره بود که بر این اساس مقرر شد جشنواره در شهرستانها رونق پیدا کند و در تهران نیز اکران فیلمها کمتر یا درآمدزا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.